Článek

Restrukturalizace

Restrukturalizace společnosti jako řešení ekonomického zpomalení po koronavirové krizi

Důsledky opatření přijatých v souvislosti s pandemií koronaviru mají za následek citelné zpomalení ekonomiky. Tato situace s sebou přináší hrozbu rostoucího množství problémů, které mohou narušit zdraví podniků. Pro firmy je potom jedním z možných řešení restrukturalizace.

Hospodaření společností v těchto časech však vyžaduje zvláště obezřetný přístup – přehlížení nedostatků v řízení podniku, nerozvážné kroky v obchodní či investiční strategii, omezený přístup k potřebnému financování, podcenění legislativních změn a mnohé další problémy mohou společnosti totiž snadno nasměrovat do existenční krize. Víte, jak úspěšně naplánovat a realizovat restrukturalizaci společnosti?

Restrukturalizace a životní cyklus společnosti

Základem úspěšné restrukturalizace je rychlá identifikace problémových míst. Teprve posléze je možné hledat vhodná opatření, která zajistí nejen okamžitou stabilizaci provozu, ale která také umožní komplexní ozdravení společnosti po koronavirové krizi. Tento proces se odehrává v rámci celého životního cyklu společnosti, v různých fázích restrukturalizace musí však firmy zaměřit svou pozornost na jiná rizika a výzvy.

Turnaround

S implementací turnaround opatření lze začít již při prvních náznacích stagnace. Včasná identifikace příčin nastalé situace umožňuje rychlou implementaci vhodných nápravných opatření. Adresování problémů v této fázi životního cyklu společnosti nabízí nejširší paletu možností, jak potenciální krizi odvrátit.

Optimalizace kapitálové struktury

Vysoké zadlužení či nevhodná struktura financování mohou představovat překážku pro turnaround. Divestice neprovozních aktiv, refinancování úvěrů nebo „dozajištění“ majetku mohou výrazně ulehčit společnosti na nákladech a odvrátit hrozbu neschopnosti splácet svou úvěrovou angažovanost.

Finanční restrukturalizace

Společnost nacházející se v tíživé situaci se často dostává do bezprostředního ohrožení provozu z důvodu nedostatku likvidity. Racionalizace produktového portfolia, identifikace interních zdrojů a další provozní opatření mohou vést k jejímu zlepšení, ale často představují jen nezbytný základ komplexního řešení. Finanční restrukturalizace může zahrnovat refinancování dluhů, dočasné pozastavení splácení, prodloužení jejich splatnosti, částečný odpis nebo vstup kapitálového partnera.

Kontingenční plány

Zvýšená míra rizika při restrukturalizaci vyplývá mimo jiné z toho, že navrhované řešení se nemusí vždy prosadit vůči některé ze zainteresovaných stran. Proto je zejména v pokročilejších fázích krize důležité souběžně pracovat s náhradním řešením v podobě kontingenčního plánu. Pokud se preferované řešení nepodaří prosadit, pak by společnost měla být připravena zareagovat a přistoupit k alternativnímu scénáři (kterým může být i insolvence).

Insolvence

V případě, že se společnost a její věřitelé nejsou schopni dohodnout na mimosoudním řešení nebo se firma ocitne v situaci hrozícího úpadku, stále existuje prostor pro restrukturalizaci v rámci insolvenčního řízení. Pokud je podnik životaschopný a je v zájmu všech stran zachovat jeho provoz, je nutné důkladně zvážit řešení úpadku a naplánovat jeho implementaci před zahájením nevratných kroků. V případě insolvence může společnost čelit dodatečným rizikům souvisejícím se samotným procesem nebo rizikům specifickým pro obor jejího podnikání, která je třeba ošetřit.

 

Považujete tyto informace za užitečné?