Analýza

Globální výhled pro oblast zdravotní péče v roce 2020

Položení základů pro budoucnost

Rostoucí náklady na zdravotní péči. Měnící se demografická struktura a vyšší očekávání pacientů. Noví účastníci trhu. Komplexní zdravotnické a technologické ekosystémy. Subjekty v sektoru zdravotnictví musí investovat do péče založené na hodnotách, inovativních modelů poskytování péče, pokročilých digitálních technologií, datové interoperability a alternativních modelů zaměstnávání, aby se na tyto výzvy včas připravily a vybudovaly inteligentní ekosystém zdravotní péče.

Přehled

Vzhledem k očekávání, že celosvětové výdaje na zdravotní péči vzrostou v letech 2019–2023 o 5 % (složená roční míra růstu, CAGR), vznikne v tomto odvětví i mnoho nových příležitostí. I když budou existovat nejistoty, zúčastněné strany se v nich mohou orientovat zohledněním historických a současných faktorů změn při přípravě strategie pro rok 2020 a dále.

Mezi tyto faktory patří rostoucí a stárnoucí populace, nárůst výskytu chronických onemocnění, investice do infrastruktury, technologický pokrok, vyvíjející se modely zdravotní péče, vyšší náklady na pracovní sílu a její nedostatek i rozšiřování systémů zdravotní péče na rozvíjejících se trzích. Systémy zdravotní péče by měly usilovat o budoucnost, ve které se celkové zaměření přesune od léčby k prevenci a včasné intervenci. Jsou však subjekty v sektoru zdravotnictví připraveny reagovat na tyto trendy a podpořit inteligentní poskytování zdravotní péče v budoucnosti?

Globální výhled pro oblast zdravotní péče v roce 2020 připravený společností Deloitte se podrobně zabývá faktory, které povedou ke změnám v tomto odvětví, a nastiňuje příležitosti, které mohou zúčastněné strany zvážit při přípravě robustních základů pro budoucnost.

Klikněte na obrázek pro stažení PDF

Globální výzvy pro sektor zdravotní péče v roce 2020

Finanční řízení a zlepšení výkonnosti

Po dlouhá léta finanční výzvy v různé míře komplikovaly světový systém veřejné a soukromé zdravotní péče a lze očekávat, že tato situace bude pokračovat i v roce 2020. Díky tomu bude slovo „hodnota“ ústředním mottem reformy financování poskytování zdravotní péče. Vstup netradičních hráčů do odvětví zdravotní péče má jak potenciál podpořit, tak potlačit úsilí etablovaných subjektů o zvýšení výnosů. Globální technologičtí giganti a další vyzyvatelé nabízející poskytování zdravotních řešení online ukazují, že by mohl existovat jednodušší a uživatelsky přívětivější způsob poskytování zdravotní péče. 

Klíčová zjištění

 • Subjekty v sektoru zdravotnictví zavádějí nové způsoby plateb za poskytování péče, jako jsou platební modely založené na hodnotě, které pomáhají poskytovatelům, plátcům i pacientům dosáhnout nejlepších výsledků při co nejnižších nákladech.
 • Strategie zvýšeného zapojení pacientů prostřednictvím technologií umožňují vyšší finanční nezávislost pacientů při jejich rozhodování o zdravotní péči a zlepšují spolupráci se systémy poskytování zdravotní péče.
 • Vlády rovněž iniciují změny zaváděním všeobecného zdravotního krytí a širší cenovou regulací farmaceutických výrobků a zdravotnických technologických zařízení.
 • K identifikaci potřeb lidí v oblasti zdravotní péče a nabízení odpovídajících služeb se využívá Správa zdravotního stavu pacientů (Population Health Management, PHM).

Inovace modelu poskytování zdravotní péče

Pacienti dnes již nejsou pasivními účastníky systémů poskytování zdravotní péče, vyžadují transparentnost, vyšší komfort, dostupnost a personalizované produkty a služby. Které aspekty dnešního ekosystému poskytování zdravotní péče jsou z pohledu zákaznické zkušenosti pacienty vnímány jako nejdůležitější?

Očekává se, že inovace modelu poskytování zdravotní péče se v průběhu roku 2020 projeví vícero způsoby. Modely péče zaměřené na budoucnost efektivně využijí lidské zdroje, procesy a technologie k řešení vyvíjejících se individuálních i skupinových zdravotních potřeb.

Klíčová zjištění

 • Zlepšení zdraví populace vyžaduje nové modely péče a technologie, které umožňují včasnou diagnostiku a monitoring reakce na léčbu.
 • Management nemocnic by měl investovat více do technologií virtuální péče či stávající infrastruktury, spíše než rozšiřovat svou fyzickou stopu.
 • Systémy zdravotní péče mohou propojit svoji digitální nabídku se strategicky segmentovanou zákaznickou zkušeností a investovat do analytiky, umožňující vytvořit 360stupňový pohled na pacienta, čímž se dále odstraní přetrvávající provozní bariéry.  

Digitální transformace a interoperabilita

Navzdory četným výzvám došlo k významnému pokroku v digitální transformaci zdravotní péče, která, jak očekáváme, bude pokračovat i v roce 2020 a dále. S dalším rozvojem digitalizace budou systémy zdravotní péče svědkem posunu ve správě dat od ukládání datových souborů k získávání nových poznatků, které lze monetizovat a kterými lze podporovat různé oblasti příležitostí, včetně řízení zdravotního stavu populace a nabídky péče založené na hodnotách. V rámci tohoto růstu však bude další postup digitalizace ve zdravotnictví čelit vícero problémům, jako jsou např. zastaralé platformy, náklady a komplexita nových technologií a neustále se vyvíjející byznysové potřeby a scénáře, a dále oblast kybernetické bezpečnosti.

Klíčová zjištění

 • Technologie, jako jsou cloud computing, 5G, umělá inteligence (AI), zpracování přirozeného jazyka (NLP) a internet zdravotnických věcí (IoMT), mohou napomoci zefektivnit poskytování zdravotní péče a přizpůsobit ji měnícím se zákaznickým preferencím.
 • Zvýšené využívání přístupu Data-as-a-Platform (DaaP) k získávání poznatků z dat o pacientech bude předmětem zájmu pro většinu hráčů v sektoru zdravotnictví.
 • S nástupem řešení virtuální zdravotní péče a růstem jejich popularity budou organizace muset pokračovat v investicích do bezpečnostních nástrojů a služeb, aby včas identifikovaly kybernetická rizika a mohly je efektivně řídit.

Budoucnost práce

Prohlubující se rozdíl v poptávce a nabídce kvalifikovaných odborníků vytváří bezprostřední výzvy pro systémy veřejné a soukromé zdravotní péče, což může mít dlouhodobé negativní důsledky i v roce 2020 a dále. Situace se zdá být obzvláště kritická u dvou stěžejních lékařských profesí – u lékařů a zdravotních sester. Budou systémy zdravotní péče zvažovat nové metody oslovení, náboru, vzdělávání a udržení kvalifikovaných pracovníků k dosažení svého hlavního cíle? 

Klíčová zjištění

 • Nastupující modely péče široce využívající technologie mají potenciál změnit budoucí role lékařů při poskytování zdravotní péče, její infrastrukturu a dostupnost. Transformace již probíhá a očekáváme, že se v příštích 5 až 10 letech významně zrychlí.
 • Některé zdravotnické organizace již využívají flexibilní alternativní modely zaměstnávání (např. virtuální, externí pracovníci) a inovativní technologie umožňující zavádění nákladově efektivních talentových modelů nové generace.
 • Mnoho zemí se snaží kompenzovat nedostatek pracovních sil nabídkou pobídek k přilákání zahraničních talentů nebo motivaci zdravotnických pracovníků k práci v odlehlých regionech. 

Přečtěte si náš Výhled pro oblast biologických věd v roce 2019, kde se dozvíte více o trendech a otázkách ovlivňujících odvětví biologických věd.

Doporučujeme

Považujete tyto informace za užitečné?