Analýza

Globální výhled pro oblast zdravotní péče v roce 2019

Digitální inovace, kybernetická bezpečnost, nábor talentů i vytvoření zážitku pro pacienta

Stárnoucí a stále se zvyšující celková populace, větší výskyt chronických onemocnění, soulad s právními předpisy, obrovský pokrok inovativních, avšak nákladných digitálních technologií – to je pouze několik faktorů, které budou i nadále zvyšovat výdaje a poptávku po zdravotní péči.

Aby zdravotnický sektor dokázal formovat svou budoucnost a vytvářet nové obchodní modely i modely poskytování péče podporované digitálními technologiemi, potřebuje vytvořit udržitelnou komunitu založenou na využívání chytrých řešení a inovací. Klíčové tak vedle finanční udržitelnosti a digitální transformace bude i dodání kvalitní péče a vytvoření „zážitku“ pro pacienta. Řešením je také odklon od péče o nemocné, kdy se pacienti léčí až poté, co onemocní. A pochopitelně také větší zaměření na zdravotní péči podporující duševní pohodu a na včasnou intervenci, která zamezí vzniku vážnějších zdravotních problémů.

Trendy ve zdravotnictví v roce 2019

6 výzev pro globální zdravotnický sektor v roce 2019

Vytvoření finanční udržitelnosti v nejistém ekonomickém prostředí

Nástup personalizované medicíny, častější využívání exponenciálních technologií, vstup disruptivních a netradičních konkurentů na trh, poptávka po rozšíření míst pro poskytování péče a dokonalejší modely plateb a veřejného financování ovlivňují finanční výkonnost zdravotnického sektoru. Trh zdravotní péče se spoléhá na zdravotnické technologie, na fúze, akvizice a partnerství. Výdaje globálního zdravotnictví by měly i nadále růst s předpokládanou roční mírou 5,4 % v letech 2017–2022, a to ze 7,724 bilionů USD na 10,059 bilionů USD.

Globální výhled pro oblast zdravotní péče v roce 2019

Klíčová zjištění

Poskytovatelé zdravotní péče kladou důraz na přísné finanční řízení, efektivní provozní výkonnost, péči založenou na výsledcích a na rozvoj inovativních řešení. Tyto faktory by mohly vést ke zlepšení poskytování zdravotní péče, ke snížení nákladů, zvyšování marží a k harmonizaci nákladové struktury a modelů poskytování péče s trendy v oblasti úhrad a modelů plateb. Klíčový bude rozvoj veřejně-soukromých partnerství, investice do prevence a duševní pohody i využití poznatků z jiných odvětví, které se zdravotní péčí nesouvisejí.

Od nových modelů zdravotní péče ke zlepšení její dostupnosti

Klinické inovace, preference pacientů a vládní politiky ohledně programů plateb nutí nemocnice, aby určité služby přesunuly do alternativních míst poskytování péče, nebo dokonce do virtuálních prostředí, která nabízejí výhodnější nákladovou strukturu a snadnější přístup. Zjišťuje se také, že sociální determinanty zdraví mají na zdravotní výsledky větší dopad než zdravotní péče.

Odklon od objemu k hodnotě tak bude vyžadovat vybudování finančních modelů založených na výsledcích a na datové infrastruktuře s cílem maximalizovat metody proplácené péče založené na hodnotách, což bude zřejmě základem pro udržitelný růst v řadě zdravotních systémů.

Klíčová zjištění

Pro všechny zainteresované subjekty napříč sektorem zdravotnictví je zásadní, aby spolupracovaly na celoživotním přístupu k financování a poskytování udržitelné zdravotní péče. Investice do technologií, jako je virtuální zdraví a tzv. „telehealth“ (telezdraví), by mohly rozšířit portfolio nabízených služeb a zároveň pomoci nemocnicím snížit nákladovou křivku. Na významu nabývají „zdravotní sestry“ vyvinuté pomocí umělé inteligence, které komunikují s pacienty, a inteligentní virtuální asistenti poskytující školení v oblasti personalizované zdravotní péče.There is some text

Kvalita zážitku pacienta jako cesta ke zlepšení péče

Pacienti a poskytovatelé zdravotní péče jsou nespokojeni s nedostatečnými službami a nedostatkem transparentnosti v oblasti cen, kvality a bezpečnosti. A očekávají proto řešení, která budou koordinovaná, praktická, uzpůsobená na míru a dostupná. Zdravotní péče se stává snadným „prodejním artiklem“, v modelu sdílených nákladů rostou výdaje na pacienty a zlepšení „zážitku“ pacientů je potenciální oblastí, kde je možné dosáhnout výrazných zlepšení.

Netradiční společnosti ze zákaznického, retailového a technologického sektoru tak prostřednictvím svých řešení, která narušují normy, pronikají do hodnotového řetězce zdravotnictví.

Klíčová zjištění

Role pacientů a jejich vliv na vlastní zdraví narůstá, poskytovatelé zdravotní péče a její plátci budou muset pravděpodobně učinit vhodná opatření a využít tak nové příležitosti k založení přímějších a osobnějších vztahů se spotřebiteli. Digitální technologie mohou k zapojení přispět, umožnit snadný přístup k péči i rozvíjet dvoustranný vztah v dlouhodobém horizontu. Organizace, které pochopily, jak by spotřebitelé chtěli využívat digitální zdraví, „telehealth“, nositelná monitorovací a fitness zařízení, online zdroje, sociální média a další technologie, budou pravděpodobně v dobré pozici při rozvoji strategií zaměřených na rozvoj kvality zážitků svých pacientů.

Investice do digitálních inovací a transformace

Tempo a rozsah digitální zdravotní péče a inovace exponenciálně narůstají. Digitální technologie podporují úsilí zdravotnických systémů přejít k novým modelům péče, v jejímž centru je pacient, a pomáhají vyvinout „inteligentní“ přístupy ke zdraví. Cílem je zlepšit dostupnost a finanční dosažitelnost zdravotní péče, zvýšit její kvalitu a snížit náklady. Blockchain, robotická automatizace procesů, cloud, umělá inteligence a roboti či internet lékařských věcí (IoMT) a digitální i virtuální realita jsou několika příklady disruptivního vlivu technologií na zdravotní péči. Tyto technologie pomáhají se stanovením diagnózy a léčby, přispívají k rychlosti, kvalitě i přesnosti a spolu s tím ještě zlepšují „zážitek“ pacientů.

Klíčová zjištění

Digitální inovace jsou pro pracovníky velká podpora, umožňují jim zaměřit se na aktivity zahrnující přímou interakci s pacientem. Investice do digitalizace mohou vést k lepšímu využití zdravotních údajů pří výzkumu na podporu personalizované zdravotní péče. Problémy související s interoperabilitou a rizika týkající se propojených zařízení různorodých systémů a procesů, to jsou jen některé z problémů, které je třeba na cestě za inovacemi překonat.

Udržování regulatorního souladu a kybernetické bezpečnosti

Data se aktuálně stávají novou „měnou“ zdravotní péče, a tak bude klíčové zaměřit se na jejich ochranu. Klinické inovace, propojená zdravotní zařízení a komplexita trhu znásobily pokračující potřebu zavést odpovídající vládní politiky, regulatorní dohled a řízení rizik. K dalším významným obavám ve zdravotnictví se pak řadí i kybernetická bezpečnost. Obrovský objem vysoce cenných dat a rostoucí poptávka po propojených IT prostředcích dělá totiž ze zdravotní péče atraktivní cíl pro kyberkriminalitu.

Klíčová zjištění

Přestože se vládní politiky a regulace snaží posílit bezpečnost zdravotní péče na makro úrovni, organizace poskytující péči by se měly zaměřovat na regulatorní soulad, etiku i rizika a zvyšovat povědomí napříč organizací. Společnosti musí investovat do krizového řízení, které jejich kybernetickou odolnost posílí a zlepší.

Nábor a rozvoj talentů a jejich udržení

Stárnoucí pracovní síla, rostoucí požadavky na služby zdravotní péče i morální a zdravotní obavy. To jsou hlavní faktory, které způsobují nedostatek řádně kvalifikovaných pracovníků ve zdravotnictví v rozvinutých i rozvojových ekonomikách.

Budoucnost práce je však utvářena řadou různých faktorů. Zatímco automatizace ovlivňuje řadu administrativních procesů, „telehealth“ a nástroje digitální medicíny umožňují model „péče kdekoliv“. Organizace budují a využívají nové zaměstnanecké modely, jako např. umožnit zdravotním sestrám pracovat na dálku, a současně budovat silné vztahy s pacienty.

Klíčová zjištění

Lídři zdravotního sektoru musí udržovat kontinuum talentů, jež nabízí zdroje pro nově definované role pracovníků ve zdravotnictví. Poskytovatelé služeb by měli aktivně hledat příležitosti pro augmentaci a automatizaci klinické práce. Díky tomu budou lékaři i pacienti těžit z harmonizovaného systému proplácení, nových technologií, inovativních talentových modelů a rozšíření lokalit, kde se zdravotní péče poskytuje.

Protože v centru pozornosti je finanční udržitelnost, dodání zdravotní péče, pacienti na prvním místě, digitální transformace a soulad s právními předpisy, čelní představitelné sektoru zdravotnictví musí spolupracovat se všemi zainteresovanými subjekty, a to jak v rámci zdravotnického ekosystému, tak souvisejících odvětví, aby mohli formovat budoucnost zdravotního sektoru a v jeho rámci vybudovat udržitelnou a chytrou komunitu. Zajímá vás více? Stáhněte si celý report Zdravotnictví v roce 2019: Globální výhled (v anglickém jazyce).