Analýza

Globální výhled pro farmaceutický průmysl v roce 2018

Co přinese čtvrtá průmyslová revoluce?

Industrializace farmaceutického průmyslu je tady. Společnosti se připravují na budoucnost a osvojují si inovace a vytvářejí kulturu, v jejímž středu stojí pacient. Celkovému růstu v odvětví napomáhají mj. strategické aliance a nové provozní modely. Rozvoj s sebou nicméně nese i určité nejistoty, které plynou z cenových tlaků, uzavírání smluv na základě hodnoty, geopolitického klimatu a změn politiky. Jaké strategie musí společnosti přijmout, aby se jim letos dařilo?

8 trendů, které ovlivní farmaceutický průmysl v roce 2018

Exponenciální změny v technologiích

Pokrok v umělé inteligenci a kognitivních technologiích, automatizaci a výpočetních schopnostech se zrychluje. Výrobní technologie a robotická automatizace procesů zkracují výrobní časy a zvyšují efektivitu procesů. To je přínosné pro produktivitu klinického testování i pacienty, současně to ale také vede k nárůstu objemu dat. Společnosti uzavírají partnerství s technologickými firmami, aby získaly informace z velkých objemů dat – elektronická zdravotní dokumentace, uplatňované nároky, klinické testy i další zdroje.

 

Geopolitické změny

Podle očekávání bude nadále hlavní prioritou tvorba cen společně se zajištěním přístupu na trh. Nejistota kolem geopolitických hranic a politik i měnících se daňových reforem v určitých částech světa může farmaceutické společnosti přinutit, aby sestavovaly akční plány pro zmírnění potenciálních rizik, revidovaly investiční rozhodnutí a využívaly potenciálních příležitostí.

 

Adaptabilní organizace pro budoucnost práce

Vytváření organizace budoucnosti je jedním z nejdůležitějších úkolů pro vedoucí HR ve zdravotnickém a farmaceutickém průmyslu. V budoucnu můžeme v práci očekávat více přenášení odpovědnosti, spolupráce, realizace projektů a využívání mobilních technologií. Budoucnost práce budou ovlivňovat tyto klíčové trendy:

  • Organizace s menší hierarchií a větší autonomií v týmu a na individuální úrovni. 
  • Ekonomika se bude opírat o dovednosti, kdy rozhodujícím faktorem bude talent.
  • Robotika, umělá inteligence, senzory a kognitivní technologie ovlivní téměř všechny pracovní pozice.

 

Kultura odvahy, která pomáhá čelit nejistotám

Farmaceutický průmysl řídící se etickými pravidly je neustále sledován regulatorními orgány. V roce 2018 budou hlavní představitelé tohoto odvětví zdůrazňovat, že organizace musí mít správný a jednotný charakter, aby mohly budovat kulturu morální zásadovosti a bezúhonnosti. Kromě selhání lidského faktoru jsou to právě propojené systémy, které mohou představovat kybernetická rizika, jež mají potenciál ovlivnit péči o pacienty a jejich bezpečnost, organizační aktiva, dobrou pověst, duševní vlastnictví, vztahy se zákazníky i plnění regulatorních požadavků. Představitelé farmaceutických společností musí být i nadále bdělí při zpřístupňování exponovaných a citlivých informací.

 

Integrita dat a maximalizace jejich hodnoty

V roce 2018 budou mít regulatorní orgány vysoká očekávání od kvality a integrity dat z důvodu zavádění cloudových řešení, automatizovaných systémů a pokročilých technologií ve farmaceutickém průmyslu. Společnosti se zabývají zpřístupňováním dat. Takový přístup jim může pomoci získat informace pro tvorbu cen a zlepšit přístup na trh.

 

Větší orientace na pacienty a budování jejich důvěry

Farmaceutické společnosti mají tendenci zavádět digitální technologie, které posilují ústřední pozici pacienta. Nízká úroveň zdravotní a digitální gramotnosti a pověst firmy mohou podkopat důvěru pacientů a nakonec i celé zakázky. Jaké technologie mohou cestu pacientů v budoucnu transformovat?

  • Blockchainová technologie, která zlepší efektivitu, bezpečnost a sledovatelnost 
  • Gamifikace pro zvýšení angažovanosti a zdravotní gramotnosti pacientů
  • 3D tisk k transformaci všech fází hodnotového řetězce ve farmacii 
  • Optimalizace potenciálu spojení s pacientem pro vývoj řešení na základě výsledků

 

Budování chytrého mezioborového regulatorního přístupu

V budoucnu se budou regulátoři zabývat způsoby, jak měřit „index kultury a kvality“ společností ve farmaceutickém odvětví. Dále budou upravovat své politiky, aby udrželi krok s rostoucím využíváním propojených zařízení ve farmaceutickém prostředí. Farmaceutický průmysl se postupně posunuje směrem k modelům vlastní regulace určitých složek regulačního procesu. Společnosti poskytují měřítka svých interních procesů a výstupy pro účely sledování regulatorních orgánů. Budoucnost se může přiklonit také k holistickému přístupu, kdy na monitorování tohoto sektoru spolupracují regulátoři po celém světě.

 

Růst pomocí partnerství a nových provozních modelů

Partnerství, která společnostem umožňují více se zaměřit na pacienta a využívat digitální technologie v komerčním i klinickém prostředí, jsou již běžná. Můžeme sledovat významné investice do nemajetkových partnerství v oblasti výzkumu a vývoje, jejichž příkladem může být spolupráce s akademickou obcí. Klinická partnerství umožnila koordinaci výzkumných snah s použitím master protokolů, které výzkumným pracovníkům pomáhají hodnotit více než jednu nebo dvě léčby u více než jednoho typu pacienta nebo choroby.

2018 Global life sciences outlook

Společnosti ve farmaceutickém průmyslu přijímají zásadní technologické změny a inovují způsob, jakým pracují, provádějí výzkum, vyrábějí a distribuují produkty. Globální výhled pro farmaceutický průmysl v roce 2018 hodnotí současný stav společností, které se připravují na budoucnost. Zainteresovaným stranám předkládá několik návrhů, jak se vypořádat s nejistotami. Chcete vědět, co čeká farmaceutický průmysl v roce 2018? Přečtěte si celou studii (PDF).

Byl pro Vás tento článek přínosný?