Analýza

Globální výhled pro farmaceutický průmysl v roce 2019

Digitální technologie, spolupráce farmaceutických firem na výzkumu a vývoji, předcházení kybernetickým hrozbám a především pacient na prvním místě

Rostoucí význam digitalizace a další zavádění transformačních technologií jsou podle globální studie hlavními faktory, které budou určovat vývoj farmaceutického odvětví v roce 2019. Ten směřuje především ke zvýšení spokojenosti pacientů a k možnosti snazší a rychlejší diagnostiky. Dynamiku trhu dále ovlivní pokračující tlak na ceny, zvýšená dostupnost léčiv, růst genové a buněčné terapie a nejisté obchodní politiky.

Trendy ve farmaceutickém průmyslu v roce 2019

8 trendů, které budou hrát v roce 2019 ve farmaceutickém průmyslu hlavní roli

Zaměření na nové subjekty

Podobu farmaceutického průmyslu nadále formuje rozvoj digitalizace. V návaznosti na ni se v posledních letech objevila nová generace startupů i technologických gigantů, která narušuje status quo a ohrožuje zavedenou kulturu farmaceutického sektoru. Tyto startupy mohou fúzovat a vytvořit zcela nový druh společnosti s velmi odlišnou kulturou, která se opírá o inovace. V roce 2019 nadále představuje výzvu nedostatečná výrobní kapacita.

2019 Global life sciences outlook

Klíčová zjištění

Nové subjekty společnostem dávají příležitost, jak posílit inovace, ale zároveň představují nepopiratelnou konkurenční hrozbu. Farmaceutické firmy „staré školy“ nemusí být schopné plnit požadavky na kapacitu a diverzitu nové éry a mohou se tak ocitnout mimo hru.

Rozšiřování bohatě propojeného ekosystému

Digitalizace nepochybně pomáhá vytvořit bohatě propojený ekosystém, založený na vzájemné spolupráci. Takový systém poskytuje mnoho možností, ale také přináší kybernetická rizika. Od lídrů se proto očekává, že vytvoří základní rámce řízení a najdou si partnery mezi subjekty s kompatibilním profilem rizik. Digitalizace postupů lékařské péče rovněž zvyšuje očekávání pacientů. To znamená, že by přední zástupci farmaceutického průmyslu měli při navrhování hodnotových řetězců usilovat o hlubší pochopení zkušeností a očekávání pacientů.

Klíčová zjištění

V důsledku digitalizace mohou být farmaceutické firmy terčem kybernetických hrozeb, a to zejména v případech, kdy se míra vzájemné závislosti a spolupráce zvyšuje. S digitalizací nástrojů a procesů vzrůstají i očekávání pacientů. Zainteresované subjekty by měly zjistit spokojenost pacientů ve všech fázích interakce – od výzkumu a vývoje přes zavádění produktů až po komercializaci.

Outsourcing

Farmaceutičtí giganti začínají upřednostňovat strategické modely outsourcingu, které jsou založeny na vzájemné spolupráci, a opouštějí tradiční transakční vztahy. Tento posun bude pravděpodobně stimulovat biologická léčiva a klinické inovace založené na datech a posílí výrobní kapacitu. V příštím roce bychom mohli být svědky intenzivnějšího outsourcingu odborných znalostí, zejména kognitivní automatizace, umělé inteligence a cloudových služeb. Častější bude outsourcing i v oblasti biofarmacie. Strategická partnerství s akademickými a výzkumnými organizacemi naznačují, že se společnosti zaměřují na posílení možností výzkumu a vývoje.

Klíčová zjištění

Dlouhodobá strategická partnerství jsou předpokladem pro to, aby mohly farmaceutické firmy optimalizovat dodavatelský řetězec. Budou tak moci efektivněji řešit nedostatečnou výrobní kapacitu, která je důsledkem posunu směrem k biologickým léčivům a personalizovanému lékařství, jež si žádají zkrácení času potřebného k uvedení léčiv na trh. Podpora blízkých vztahů s dodavateli je naprosto zásadní pro udržení provozu splňujícího zákonné požadavky. Při pochybení by farmaceutické firmy mohly přijít o dobrou pověst.

Pacient jako partner

Digitalizace zdravotnictví transformovala způsob vzájemné spolupráce pacientů, poskytovatelů péče a inovativních firem. Vynořuje se před námi budoucnost, která bude silně zaměřená na pacienty. Stále důležitější roli tak hrají organizované skupiny hájící zájmy pacientů. Pro práci s pacienty a regulátory a pro podporu vývoje léčiv a internetu věcí budou mít v roce 2019 klíčový význam přístupy založené na vzájemné spolupráci.

Klíčová zjištění

V tomto vysoce digitalizovaném a propojeném světě, kde mají pacienti úplný přehled o tom, co je při vyšetření i následné léčbě čeká, je pro společnosti nanejvýš důležité, aby se na zákazníka zaměřily dvojnásob. Společnosti by měly budovat prostředí, kde jsou pacienti partnery, nikoli pouze spotřebiteli. V tomto ohledu mohou sehrát zásadní roli pokročilé technologie. Farmaceutickým společnostem totiž pomáhají vytvořit vysoce personalizovaná řešení za konkurenční ceny a za kratší dobu.

Efektivní sběr dat usnadní klinické studie

Výzkum a vývoj se pravděpodobně vydal na novou, digitální cestu. Studie tak nyní představují menší zátěž a jsou přitažlivější. Pacienti během klinických studií spolupracují, nejsou jen pasivními účastníky. Možnost virtuálně prováděných klinických studií eliminovala nutnost cestovat, čímž se zvýšil geografický dosah a dostupnost z hlediska péče o pacienty. Vedoucí pracovníci ve výzkumu a vývoji kladou větší důraz na roli dat z reálné klinické praxe a zaměřují se na interně vyvíjená řešení typu end-to-end, která využívají umělou inteligenci.

Klíčová zjištění

Firmy, které již začaly využívat digitální technologie a platformy, získají v roce 2019 výhody plynoucí z bližšího vztahu k pacientům, kvalitnějších poznatků získaných z klinických studií a kratších cyklů vývoje nových produktů.

Nové obchodní a provozní modely

Digitálně vyspělejší biofarmaceutické společnosti zkoumají způsoby použití celopodnikového přístupu pro digitální transformaci. Všechny tyto přístupy vyžadují, aby v centru zájmu byl pacient.

  • Myšlení B2C: Organizace, které se přizpůsobí tomu, jak spotřebitelé reagují na produkty nebo služby a jak je používají, např. digitální lékařské aplikace, telemedicína, nositelná monitorovací zařízení apod., mohou navrhnout nejlepší formu vzájemných vztahů.
  • Nástroje pro vzájemnou komunikaci: Pacienti, kteří jsou informováni o svém stavu a jsou zapojeni do rozhodování o léčbě, mívají lepší zdravotní výsledky a náklady na jejich léčbu jsou zpravidla nižší.
  • Zaměření na prevenci a digitální terapeutika: Digitální terapeutika může být novým zdrojem výnosů pro farmaceutický průmysl s možností náhrad získávaných prostřednictvím pojištění, stejně jako v případě léčiv nebo lékařských technologií.
  • Příležitost pro monetizaci dat: Výzvou pro farmaceutické společnosti je budování důvěry. Až 40 procent farmaceutických firem si přeje sdílet své údaje pro výzkum ve zdravotnictví nebo pro zlepšení určitého zařízení. Už méně jich je pak ochotno sdílet informace s výrobci zařízení.

Klíčová zjištění

Lídři ve farmaceutickém průmyslu budou využívat pokročilé digitální technologie k identifikaci nových zdrojů výnosů. Ve farmaceutickém sektoru bude pravděpodobně zapotřebí zvládnout posun od produktu ke službě. Společnosti by měly mít jasnou vizi, jakou roli budou hrát v procesu léčby pacientů i v celém systému zdravotní péče.

Podpora digitální transformace ve farmaceutickém průmyslu

Více než tři čtvrtiny biofarmaceutických společností souhlasí, že pokud mají v digitálním věku uspět, potřebují jejich organizace nové lídry. Mnoho společností dělá nábor mezi odborníky na digitalizaci mimo farmaceutický sektor. V současné době se pouze 20 % společností cítí dostatečně vyspělých, aby se mohly považovat za digitální podnik.

Klíčová zjištění

Pokud chtějí farmaceutické společnosti v roce 2019 podpořit digitální transformaci, měly by začít vymezením své ambice, což s sebou nese stanovení priorit podnikových iniciativ, srozumitelné rozhodnutí a zaměření na budoucnost. Poté budou lídři připraveni na úpravu nových provozních modelů, transformaci firemní kultury, zavedení technologií a škálování řešení.

Změny v oblasti práce

Farmaceutický sektor začíná nabírat nové pracovníky, například ředitele pro digitální technologie, kteří přicházejí z jiných oborů, než je farmaceutický průmysl. Lidé zvnějšku přinesou kromě upřednostňování digitálních technologií také odbornou kvalifikaci pro pokročilou datovou analytiku a strojové učení. Větší využívání pokročilých technologií neznamená, že bude lidská práce nahrazena, spíše bude využita pro rámcové úkoly, aby bylo dosaženo optimální efektivity.

Klíčová zjištění

Pro maximalizaci potenciální hodnoty pokročilých technologií v dnešním světě a minimalizaci potenciálního negativního dopadu na pracovní sílu v budoucnu by měly organizace zapojit své lidi do přebudovávání postupů, přeškolování pracovníků a reorganizace podniku. Společnosti mohou v rámci inovačních klastrů po celém světě vytvářet inkubátory, navržené konkrétně na podporu nových společností, které pro svůj další rozvoj potřebují technologická zařízení, mentoring a networking.