Tiskové zprávy

Deloitte průzkum: Finanční ředitelé se nejvíce obávají ekonomické recese, firmy budou investovat do digitalizace a zefektivňování procesů

V Praze, 25. dubna 2023 - Podle průzkumu mezi českými finančními řediteli dojde v roce 2023 k pomalejšímu růstu HDP. Většina CFO (66 %) očekává v roce růst HDP pomalejší než 0,5 %. Drtivá většina respondentů (97 %) pak předpokládá v roce 2023 i vyšší inflaci, a to v průměru 9,9 %. Nejistý ekonomický vývoj a snížení poptávky jsou tak hlavními faktory, které více než polovina respondentů označila za významné riziko pro své společnosti. Na třetím místě se umístil nedostatek kvalifikované pracovní síly, který za významné riziko považuje 40 % finančních ředitelů.

Co se týká investic, CFO se shodli na čtveřici hlavních strategických oblastí, do nichž budou jejich firmy v následujících 12 měsících investovat. Nejvíce finančních prostředků bude investováno do vylepšování organizace a obchodních procesů, jako je automatizace, restrukturalizace apod. (61 %), dále pak plánují firmy uvolňovat peníze nejvíce do ICT infrastruktury (55 %), školení zaměstnanců (50 %) a strojů a jejich řízení (49 %). Od digitalizace si CFO slibují nejvíce snížení časové zátěže (37 %), dále pak automatizaci procesů (26 %) a spolehlivější data (18 %).

„Průzkum potvrdil, že ohledně investic do digitalizace financí se pozornost CFO významně přesouvá na procesy týkající se podpory rozhodování, jako je manažerský reporting, controlling, plánování, rozpočtování, forecasting či pokročilá datová analytika. Kvalitní nastavení těchto procesů může v období makroekonomického poklesu či recese představovat významnou konkurenční výhodu v rychlosti a správnosti rozhodování,“ objasňuje Marek Kouřil, partner v oddělení poradenských služeb, Deloitte.

Náklady českých firem se ve většině oblastí zvýší

Většina CFO očekává nárůst nákladů na cizí kapitál, 20 % dokonce i značné zvýšení. Naopak jen 14 % předpokládá snížení. Obdobná očekávání mají finanční ředitelé i ohledně nákladů na vlastní kapitál. Přibližně 9 z 10 finančních ředitelů očekává také zvýšení personálních nákladů. Zvýšil se i podíl CFO očekávajících zvýšení nákladů na odpisy špatných úvěrů. Nárůst očekává 66 % finančních ředitelů. Dopady vysokých cen energií ucítí firmy až se zpožděním, přičemž řada z nich se může ocitnout v platební neschopnosti.

„Růst nákladových položek v roce 2023 očekávají finanční ředitelé téměř ve všech sledovaných kategoriích. Obzvlášť silná shoda panuje zejména v oblasti personálních nákladů – jejich zvýšení předpokládá 91 % dotázaných CFO, naopak jejich snížení neočekává vůbec nikdo,” říká Ladislav Šauer, lídr CFO Programu v ČR a partner v oddělení Auditu, Deloitte.

„Dotázané společnosti ve většině případů (73 %) předpokládají, že zaplatí stejně vysokou daň z příjmů právnických osob jako v předchozích letech. Jelikož sazba daně v této oblasti zůstává stejná, lze z odpovědí usuzovat, že finanční ředitelé předpokládají ve svých firmách meziročně podobný hospodářský výsledek (kompenzaci zvýšených nákladů zdanitelnými příjmy), a tudíž i podobný základ daně,” doplňuje Radka Mašková, ředitelka v daňovém a právním oddělení společnosti Deloitte.

Podle průzkumu nevnímají finanční ředitelé příliš optimisticky ani finanční vyhlídky svých firem. Celkem 38 % CFO vidí budoucnost jako výrazně méně příznivou. Optimistických bylo naproti tomu jen 23 % respondentů, 34 % pak neočekává změnu žádnou. Pouze 16 % finančních ředitelů se domnívá, že je vhodná doba, aby jejich společnosti přijaly větší riziko z hlediska rozvahy. To je nejméně za poslední tři roky. Až 61 % finančních ředitelů připouští, že jejich společnost čelí vysoké, nebo dokonce velmi vysoké míře vnější finanční a ekonomické nejistoty. 

Rok 2023 ve znamení cloudové transformace

Využití možností cloudové infrastruktury nebo služeb je relevantním tématem pro 82 % dotázaných CFO, pouhých 18 % o implementaci ani neuvažuje. Více než čtvrtina (27 %) firem je v tomto směru dokonce velmi pokročilá a většinu svých zdrojů již má v cloudu uloženou. Na druhé misce vah je však 20 % firem, které využívají cloud jen minimálně a mají v něm uložen jen zlomek zdrojů. V otázce využití cloudu rezonovala mezi CFO především dvě témata: technologické aspekty transformace (38 %) a kalkulace skutečných výhod a návratnosti (37 %).

„Z odpovědí CFO lze dovodit, že na pomyslných miskách vah jsou na jedné straně obrovské výhody cloudové infrastruktury a aplikací z hlediska jejich škálovatelnosti a nákladů na údržbu, ale na druhé straně působí technologická, finanční a časová náročnost cloudové transformace. Za jednu z největších výzev přechodu na cloud byla proto zmiňována kalkulace skutečných finančních výhod, respektive skutečné návratnosti investic přechodu na cloud. Náš průzkum ale také ukazuje na jeden zajímavý posun – zdá se, že slábne fenomén primární nedůvěry v cloud. Pouze 21 % z dotázaných CFO totiž vyjádřilo nedůvěru, což je pozitivní výsledek,“ komentuje Marek Kouřil, partner v oddělení poradenských služeb, Deloitte.

Považujete tyto informace za užitečné?