Brexit a jeho dopady na vaši firmu

Článek

Dohoda o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Velkou Británií

30. prosince 2020 byla mezi Evropskou unií a Spojeným Královstvím Velké Británie a Severního Irska podepsána dohoda o obchodu a spolupráci, která zamezila odchodu Velké Británie z Evropské unie bez dohody o nastavení budoucích vzájemných vztahů, tzv. „divokému brexitu“. Od 1. ledna 2021 tedy Evropská unie a Velká Británie oficiálně tvoří dva separátní regulační a právní prostory. Co z nového uspořádání vyplývá?

Rozsáhlá dohoda čítající téměř 1500 stran upravuje primárně obchodní vztahy mezi Evropskou unií a Velkou Británií, přičemž se stěžejně zaměřuje na otázky obchodu, dopravy, rybolovu a služeb. V mnoha ohledech dohoda nepřináší nové standardy, nýbrž je inspirována již zavedenými mezinárodními pravidly Světové obchodní organizace (GATT 1994) či pravidly OSN. 

Dohodu lze považovat za základní kámen, na kterém budou postupně budovány nové vztahy mezi Velkou Británií a Evropskou unií.

Z právního hlediska považujeme za vhodné upozornit na několik oblastí, které dohoda reguluje, případně opomíjí regulovat:

 1. UZNÁNÍ A VÝKON SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ
  Dohoda nereguluje otázku uznání a výkonu soudních rozhodnutí, jelikož Velká Británie již 8. dubna 2020 požádala o přistoupení k tzv. Luganské úmluvě, která zajistí v zásadě stejný standard uznávání a výkonu soudních rozhodnutí, jaký je nám znám v rámci Evropské unie, resp. s členskými státy Evropského sdružení volného obchodu (tj. Lichtenštejnskem, Švýcarskem, Norskem a Islandem).

  Velké Británie však k dnešnímu dni k Luganské dohodě oficiálně nepřistoupila a výkon soudních rozhodnutí se tak bude prozatím řídit obecnými pravidly mezinárodního práva soukromého.
 2. URČOVÁNÍ ROZHODNÉHO PRÁVA
  Velká Británie do svého národního práva inkorporovala ustanovení evropských nařízení Řím I (právo rozhodné pro smluvní závazkové vztahy) a Řím II (právo rozhodné pro mimosmluvní závazkové vztahy), tato pravidla tak zůstávají pro obě strany v platnosti a mohou být aplikována i po 1. lednu 2021. Nadále je rovněž zachována možnost, aby si podnikatelé mezi sebou sjednali rozhodné právo, kterým se budou řídit jejich smluvní vztahy.  
 3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Do 1. července 2021 se na Velkou Británii budou vztahovat unijní pravidla ochrany osobních údajů, tj. zejména nařízení GDPR.

  V nejbližších týdnech lze také ve vztahu k Velké Británii očekávat rozhodnutí Evropské komise o přijetí rozhodnutí o přiměřenosti, tzn. rozhodnutí, které potvrdí odpovídající úroveň ochrany osobních údajů ve Velké Británii jako celku nebo jen v určitém sektoru. Na základě tohoto rozhodnutí by tak i po 1. červenci 2021 mohlo docházet k předávání osobních údajů do Velké Británie. Britská vláda již potvrdila, že evropský standard ochrany osobních údajů bude udržovat nejméně do roku 2024
 4. ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
  Dohoda se rovněž dotkla oblasti veřejných zakázek, jakožto sektoru významného pro podnikatele.

  Oznámení o veřejných zakázkách by měla být dle dohody zpřístupněna bezplatně v elektronické podobě a jejich zadavatelé by neměli požadovat, aby předchozí zkušenosti nezbytné pro účast na veřejné zakázce byly získány na území daného státu. Cílem této úpravy je zejména zabránit potenciálně diskriminačnímu zacházení.   
 5. DIGITÁLNÍ OBCHOD
  Dobrou zprávou pro podnikatele je, že Evropská unie a Velká Británie potvrdily, že smlouvy mohou být nadále uzavírány elektronickými prostředky a že žádná ze stran nebude do budoucna vytvářet pro používání elektronických smluv žádné právní překážky, které by vedly k tomu, že by takto uzavřené smlouvy byly zbaveny právních účinků a platnosti.

  Podnikatelé tak nebudou muset z administrativního hlediska zasahovat nebo přizpůsobovat své zavedené kontraktační procesy.
Považujete tyto informace za užitečné?