Řešení

Dekarbonizace

Firemní udržitelnost v souladu s mezinárodními závazky

Jedním z nefinančních ukazatelů firem je jejich uhlíková stopa. Zodpovědné podniky by měly usilovat o její snížení, aby tak přispěly k boji proti zvyšování průměrné globální teploty. V Deloitte proto pomáháme firmám s výpočty a vykazováním uhlíkové stopy, jakož i nastavením efektivní strategie dekarbonizace, aby dosáhly všech svých cílů v oblasti udržitelnosti.

Řada zemí už v rámci svých strategií udržitelnosti připojila svůj podpis k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu (Pařížská dohoda), která navazuje na Kjótský protokol. Signatářské země si předsevzaly snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 na polovinu a do roku 2050 na čistou nulu. Tohoto ambiciózního, ale nezbytného cíle dosáhneme společně pouze v případě, že dopad na životní prostředí budou snižovat všechny sektory ekonomiky – ke změně klimatu totiž přispívají podniky i veřejný sektor.

Výpočet uhlíkové stopy podniků a výrobků

Společnost Deloitte pomáhá firmám s výpočtem a vykazováním uhlíkové stopy podniků a výrobků. Klientům pomáháme nalézt vhodnou metodu a rozsah podnikového vykazování, navrhnout optimální rozsah sběru dat pro výpočet emisí (Scope 1, 2 a 3 dle klasifikace uvedené v Protokolu o skleníkových plynech, GHG) a identifikovat případné nedostatky ve shromažďování dat.

Po vypočítání uhlíkové stopy pomáháme klientům přizpůsobit jejich přístup k vykazování emisí v dalších krocích tak, aby splnil cíle uhlíkové neutrality, například v rámci vědecké iniciativy Science Based Targets (SBTi).

Ve společnosti Deloitte máme také bohatou zkušenost s validací dat, která je předpokladem pro přesný výpočet uhlíkové stopy a efektivní vykazování. Hodnoty celkových emisí CO2 jsou uvedeny v protokolu GHG (Scope 1, 2 a 3), kde je popsán i jejich vývoj – pro případ, že je bude třeba uvést ve zprávách o udržitelnosti nebo použít pro naplnění závazků vůči vědecky podloženým cílům. Společnost Deloitte poskytuje doporučení pro zlepšení sběru dat na základě analýzy nedostatků.

Naše služby pro výpočet uhlíkové stopy společnosti a výrobků zahrnují výpočet a vykazování nejen v souladu s protokolem GHG, ale také normou ISO 14064.

Strategie dekarbonizace

Deloitte v rámci svých služeb pomáhá klientům vytvářet efektivní firemní strategie dekarbonizace. Hlavním cílem je pomoci klientovi stanovit ambiciózní, avšak dosažitelné cíle v souladu s mezinárodními závazky, jakož i s uznávanou vědeckou iniciativou Science-Based-Targets (SBTi).

Stanovení cílů je však pouze prvním z mnoha kroků na cestě k dekarbonizaci. Tím dalším je analýza a vývoj potenciálních způsobů dekarbonizace za pomoci modelování jejích dopadů.

Díky konkrétní strategii dekarbonizace se klient dokáže lépe přizpůsobit regulacím, zlepšit pověst své značky a zvýšit svou celkovou konkurenční výhodu.

Slovníček pojmů z udržitelnosti  

Pojem 
Význam 

Cirkulární ekonomika

Oběhové hospodářství, které zvyšuje efektivitu produkce, a tím kvalitu životního prostředí a lidského života.

Dekarbonizace

Snižování uhlíkové stopy firmy dle nastavené strategie, která má vytyčené krátkodobé milníky a dlouhodobé cíle. 

Greenwashing

Marketingová taktika, která staví na neznalosti environmentální problematiky a falešně využívá téma ochrany životního prostředí ke zvýšení zisků.

Obnovitelná energie

Energie pocházející z obnovitelných zdrojů, jako jsou slunce, voda, vítr, geotermální energie, biomasa či energie oceánu.

Odpovědný dodavatelský řetězec

Spolupráce s dodavateli, kteří dodají transparentní informace o svém vlivu na životní prostředí a zároveň se zavazují regulovat enviromentální i lidské dopady své společnosti.

Ověření třetí stranou

Prověření činností, sběru dat a plnění cílů firmy nezávislým hodnotitelem.

Report udržitelnosti

Transparentní vykazování výsledků a cílů v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a řízení za určité časové období.

Uhlíková neutralita

Nastává ve chvíli, kdy firma vykazuje nulové emise oxidu uhličitého. Jde o rovnováhu mezi vypouštěným CO2 a přirozeným pohlcováním oxidu uhličitého. 

Klimatická neutralita

Tato neutralita se týká všech skleníkových plynů. Zdroj je klimaticky neutrální, pokud nepřispívá k oteplování klimatu a jeho skleníkové plyny jsou vypouštěny do atmosféry stejnou rychlostí, jako jsou z ní odstraňovány. 

Uhlíková stopa

Součet emisí firmy z jejích přímých i nepřímých aktivit.

Zelená budova

Budova vystavěná na ekologických principech tak, aby minimalizovala dopad na životní prostředí.

Kontaktujte nás

Kateřina Čermáková

Kateřina Čermáková

Manažerka

Kateřina je manažerkou pro udržitelnost v oddělení Risk Advisory Deloitte Česká republika a Slovensko. Jejím hlavním úkolem je vedení a rozvoj strategických projektů v ESG. Odborně se soustředí na udr... více

Bronislava Říhová

Bronislava Říhová

Senior konzultant

Bronislava je na pozici senior konzultanta udržitelnosti v oddělení Risk Advisory Deloitte Česká republika a Slovensko. Bronislava se věnuje především projektům zaměřeným na uhlíkovou stopu, dekarboni... více