Článek

Mzdový zpravodaj - Zima 2024

Daňové změny, novinky, praktické informace

Přehled novinek ze mzdového prostředí na jednom místě. To je náš čtvrtletní mzdový zpravodaj. Seznamte se blíže se všemi změnami.

Průměrná hrubá mzda za I. až III. čtvrtletí 2023 pro účely plnění povinného podílu – a s tím související náhrada mzdy pro táborové vedoucí

Český statistický úřad vyhlásil dne 7. 12. 2023 průměrnou mzdu za I. až III. čtvrtletí 2023 ve výši 42 427 Kč. Z této částky se vypočítávají hodnoty pro plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením za rok 2023. K naplnění jedné osoby se ZP tzv. „náhradním plněním“ je třeba odebrat výrobky nebo služby v objemu 296 989 Kč bez DPH (42 427 x 7). Odvod do státního rozpočtu by za jednu celou nesplněnou osobu se ZP činil 106 067,50 Kč (tj. 2,5násobek průměrné mzdy, tedy 42 427 x 2,5).S tím souvisí také maximální výše náhrady mzdy pro táborové vedoucí – tato částka tedy pro rok 2024 odpovídá 42 427 Kč.

Průměrná mzda pro účely důchodového pojištění

Na základě nařízení vlády č. 290/2022 Sb. činí pro rok 2024 průměrná mzda 43 967 Kč. Tato částka následně ovlivňuje srážkovou daň, má vliv na výši redukčních hranic pro nemocenské pojištění, progresivní zdanění i maximální vyměřovací základ pro sociální pojistné.

Zvýšení minimální a zaručené úrovně mzdy od 1. 1. 2024

Od 1. 1. 2024 se zvyšuje minimální mzda o 1 600 Kč na 18 900 Kč, minimální hodinová mzda se zvyšuje na 112,50 Kč. Zvyšují se i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro jednotlivé skupiny prací, konkrétně však jen první až třetí a osmá úroveň. Zvýšení minimální mzdy ovlivňuje např. výši hranice pro vznik nároku na daňový bonus (kdy roční příjem dosahuje alespoň šestinásobku minimální mzdy / měsíčně alespoň polovinu minimální mzdy, tj. 9 450 Kč); maximální výši výdělku uchazeče o zaměstnání v evidenci ÚP (polovina minimální mzdy); výši dávek státní sociální podpory vyjma dávek, při kterých se bere ohled na příjem žadatele; zvýšení limitu pro osvobození důchodů od daně z příjmu (do 36násobku minimální mzdy – 680 400 Kč pro rok 2024).

Nová výše minimálního vyměřovacího základu pro ZP v roce 2024

V souvislosti se změnou minimální mzdy dochází od ledna 2024 také ke zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění, a tedy i minimální výše měsíčního pojistného, které jsou povinny hradit osoby bez zdanitelných příjmů. Minimální měsíční vyměřovací základ pro ZP za rok 2024 činí 18 900 Kč a měsíční pojistné představuje částku 2 552 Kč.

Maximální vyměřovací základ pro odvod sociálního pojištění v roce 2024

Maximální vyměřovací základ pro odvod sociálního pojištění v roce 2024 se zvyšuje z 1 935 552 Kč na 2 110 416 Kč (48násobek průměrné mzdy).

Snížení hranice rozhodného příjmu pro použití sazby 23 %

Nově se upravuje limit základu daně pro příjmy fyzických osob pro uplatnění progresivní daně z příjmu. Příjmy fyzických osob se zdaňují 15% sazbou daně do limitu základu daně ve výši 36násobku průměrné mzdy (tj. v roce 2024 do výše 1 582 812 Kč, což měsíčně odpovídá 131 901 Kč). Zvýšenou sazbou 23 % se pak bude danit roční základ daně nad 36násobek průměrné mzdy.

Výkon práce na dálku a dopad do ZDP (zavedení paušální náhrady)

Spolu s obecnou úpravou práce na dálku přinesla novela zákona také institut paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku, což představuje jednu z možností, jak zaměstnanci kompenzovat náklady spojené s výkonem práce na dálku. Od 1. 10. 2023 byla tato paušální náhrada stanovena na 4,60 Kč za každou započatou hodinu práce na dálku. Od 1. 1. 2024 se tato částka snižuje na 4,50 Kč.Další možností kompenzace těchto nákladů je úhrada nákladů, které zaměstnanec skutečně prokáže. Zároveň platí, že si zaměstnavatel může se zaměstnancem písemně sjednat, že náhrady nákladů v souvislosti s výkonem práce na dálku zaměstnanci nepřísluší.

Změna v základních sazbách zahraničního stravného pro rok 2024

Ministerstvo financí stanovuje s účinností od 1. 1. 2024 nové výše základních sazeb zahraničního stravného. Mění se sazby stravného ve více než 20 zemích, včetně členských států EU, například: Maďarsko, Estonsko, Chorvatsko (45 eur); Island, Norsko, Švédsko (65 eur); Egypt (50 eur).

Cestovní náhrady při pracovní cestě a tuzemské stravné pro rok 2024

Od 1. 1. 2024 dochází k úpravám v sazbách cestovních náhrad, jež jsou zaměstnancům vypláceny při pracovní cestě. V souvislosti s užitím soukromého motorového vozidla při pracovní cestě vzniká zaměstnanci jednak nárok na náhradu za opotřebení vozidla, jednak náhrada za spotřebované pohonné hmoty. Náhrada za opotřebení vozidla se pro rok 2024 zvyšuje na 5,60 Kč za ujetý kilometr. V případě, že zaměstnanec bude v roce 2024 uplatňovat náhradu za spotřebované pohonné hmoty využitím vyhláškových cen, může si uplatnit náhradu ve výši 38,20 Kč za 1 litr spotřebovaného benzínu Natural 95, dále 42,60 Kč za 1 litr spotřebovaného benzínu Natural 98, za 1 litr spotřebované nafty 38,70 Kč a 7,70 Kč za 1 kilowatthodinu spotřebované elektřiny. Zaměstnanec má samozřejmě právo uplatňovat namísto vyhláškových cen náhradu na základě skutečných výdajů zjištěných z dokladu o uhrazení pohonných hmot.

V roce 2024 dochází rovněž ke zvýšení sazeb tuzemského stravného v jednotlivých časových pásmech. Nově má tedy zaměstnanec nárok na stravné nejméně ve výši 140 Kč, pokud pracovní cesta trvá 5 až 12 hodin; ve výši 212 Kč, pokud pracovní cesta trvá déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin; a ve výši 333 Kč, pokud pracovní cesta trvá déle než 18 hodin. Princip krácení stravného se nemění.

Změnila se však výše limitu pro osvobození stravování poskytnutého za jednu směnu. Limitem je 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Tato hranice tak činí 166 Kč. Poskytnutí stravenkového paušálu nebo stravování v nepeněžní podobě nad limit 116,20 Kč (70 % z 166 Kč) tedy podléhá na straně zaměstnance dani z příjmů a odvodům.

Změna ve výši redukčních hranic

Od 1. 1. 2024 dochází ke změně redukčních hranic pro výpočet náhrady mzdy a nemocenských dávek, jejichž výši uvádí následující tabulka:

 

I. 

II.

III.

Nemocenské dávky

1 466 Kč

2 199 Kč

4 397 Kč

Náhrada mzdy

256,55 Kč

384,83 Kč

769,48 Kč

 

Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění se pro rok 2024 nemění a činí 4 000 Kč.

Zvýšení sazby pojistného u záchranářů a podnikových hasičů – druhý rok

Vzhledem k tomu, že dochází k postupnému zvyšování sazby pojistného zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají tzv. zdravotnické záchranáře, je pro rok 2024 novou sazbou pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 27,8 %. Tato sazba se týká vyměřovacích základů zaměstnanců, kteří v kalendářním měsíci vykonávají práce zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky HZS podniku.

Snížení nezabavitelné částky a hranice, nad kterou je mzda plně zabavitelná od ledna 2024

Oproti předchozím dvěma rokům dochází od ledna ke snížení normativních nákladů na bydlení na 14 197 Kč a tím i ke snížení nezabavitelné částky na dlužníka, částky na vyživovanou osobu i limitní plně zabavitelné částky:

 • nezabavitelná částka na dlužníka poklesne na 12 704,67 Kč;-
 • částka na vyživovanou osobu se sníží na 3 176,17 Kč;-
 • plně zabavitelná částka, nad kterou se srazí bez omezení, se snižuje na 28 585,50 Kč.

Úprava komunikace mezi exekutory a zaměstnavateli

Novelizovaná vyhláška o postupech při výkonu exekuční a další činnosti přináší s účinností od 1. 1. 2024 instrukce a pokyny ke způsobu a formátu vzájemné elektronické komunikace mezi exekutory a zaměstnavateli. Z pohledu zaměstnavatele definuje například taxativní výčet údajů, které má obsahovat formulář odpovědi na žádost exekutora o součinnost, a formát a strukturu datového souboru odpovědi na součinnost.Vyhláška navazuje na postupné sjednocení procesů při výkonu exekutorské činnosti v rámci EU a k datu vydání Mzdového zpravodaje ještě není zveřejněna ve Sbírce zákonů.

Novela zákoníku práce

Transpoziční novela zákoníku práce, jejíž účinnost nastala již 1. 10. 2023 přinesla nové požadavky a změny, které je nutné promítnout do praxe. O většině z nich jsme již detailně informovali v podzimním vydání Mzdového zpravodaje:

 • širší informační povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnanci,
 • doručování a digitalizace – pravidla pro elektronické podepisování a doručování pracovněprávních dokumentů,
 • pracovní podmínky chráněných zaměstnanců,- zpřísnění dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
 • detaily k novým pravidlům k výkonu práce na dálku (home office).

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Od 1. 1. 2024 mají zaměstnanci pracující na dohodu právo na placenou dovolenou za stejných podmínek jako zaměstnanci v pracovním poměru.U dohody o pracovní činnosti se doba čerpání dovolené zahrnuje do odpracované doby. U dohody o provedení práce se tato překážka nepovažuje za výkon práce a nezahrnuje se tak ani do ročního limitu 300 hodin ročně. 

Nemocenské pojištění pro zaměstnance

Od ledna 2024 dochází k zavedení pojistného na nemocenské pojištění ze strany zaměstnance ve výši 0,6 % z vyměřovacího základu. Do konce roku 2023 platil nemocenské pojištění za zaměstnance pouze jeho zaměstnavatel, a to ve výši 2,1 % z jejich vyměřovacích základů. Nově bude zaměstnanec odvádět pojistné na sociální zabezpečení sazbou 7,1 % (místo dosavadních 6,5 %).

Změny u nepeněžních zaměstnaneckých benefitů

Standardní nepeněžní benefity v oblasti kultury, vzdělávání, pořízení služeb a zboží od zdravotnických zařízení, zájezdů a rekreací atd. budou nově od 1. 1. 2024 osvobozeny pouze do limitu poloviny průměrné mzdy za příslušný rok (pro 2024 částka 21 983,50 Kč). Znamená to tedy, že převýší-li hodnota benefitů tento limit, budou tyto nadlimitní benefity podléhat dani z příjmu a povinnému pojistnému. 

Zároveň se ruší osvobození nepeněžního plnění nebo sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem z FKSP nejbližším pozůstalým či sociální výpomoci u zaměstnavatele, která FKSP nezřizuje. Důvodem je podřazení tohoto plnění pod ostatní příjmy § 10 ZDP od 1. 1. 2024. Pokud tedy příjem u poplatníka přesáhne částku 50 000 Kč, bude podléhat odvodu daně.

Dále se ruší osvobození nepeněžních darů zaměstnanci do 2 000 Kč poskytovaných dle podmínek FKSP.

Snížení sazby nepeněžního příjmu u zaměstnaneckých vozidel

Počínaje 1. 1. 2024 dochází ke snížení sazby nepeněžního příjmu v podobě používání firemního automobilu i pro soukromé účely u bezemisních vozidel, tedy těch na čistě elektrický nebo vodíkový pohon, na 0,25 % z pořizovací ceny včetně DPH tohoto vozidla. U motorových vozidel zůstává sazba na výši 1 %.

Změny v oblasti daňových výhod v oblasti daně z příjmů

V rámci zdaňovacího období 2024 dojde ke zrušení nebo omezení konkrétních slev na dani a nezdanitelných částí základu daně:

 • Ruší se odpočet od základu daně za zaplacené členské příspěvky odborové organizaci.
 • Ruší se odpočet za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.
 • Dojde ke zpřísnění podmínek pro uplatnění slevy na druhého z manželů, kdy se sleva nově uplatní výhradně na ty, kteří pečují o dítě pouze do 3 let věku. Limit příjmů druhého z manželů ve výši 68 000 Kč zůstává zachován beze změny.
 • Ruší se sleva na dani na studenta.
 • Ruší se sleva na dani za umístění dítěte do předškolního zařízení (tzv. školkovné). 

Zrušení plátcových pokladen

V souvislosti s realizací projektu Individualizace daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dochází od 1. 1. 2024 ke zrušení institutu plátcových pokladen a zároveň bude zrušena jejich registrace. Zrušením vznikne povinnost podávat pouze jedno vyúčtování za plátce daně, jehož cílem je zefektivnění nadbytečné administrativní zátěže a zefektivnění kontroly plnění daňových povinností.Pro daňové povinnosti u daně z příjmů za zdaňovací období započaté přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související se použije zákon o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2023. Na zřizovatele přechází dnem 1. 1. 2024 práva a povinnosti zrušených plátcových pokladen, které vyplývají ze zákona o daních z příjmů.

Zúžení příjmů vztahující se k oznamovací povinnosti příjmů plynoucích do zahraničí

S rokem 2024 dochází ke změně výčtu příjmů, které se uvádí do Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí, tedy příjmů plynoucích daňovému nerezidentovi ze zdrojů na území ČR, které jsou od daně v ČR osvobozeny nebo nepodléhají zdanění v ČR:

 • licenční poplatky a podíly na zisku bez ohledu na jejich výši;
 • úroky, které za kalendářní měsíc roku v úhrnu nepřesáhly 300 000 Kč.

Uvedené lze aplikovat již na oznámení za rok 2023. Příjmy podléhající srážkové dani se budou oznamovat za stejných podmínek jako doposud.

Prodloužení daňových opatření ve vztahu k Ukrajině

I pro rok 2023 nadále platí rozšířený okruh odčitatelný darů o dary v souvislosti s Ukrajinou, kdy je tedy možné odečíst hodnotu bezúplatných platní až do výše 30 % základu daně. Rozšiřuje se také okruh účelů bezúplatných plnění a také okruh příjemců těchto bezúplatných plnění, takže lze uplatnit i bezúplatné plnění poskytnuté v roce 2023:

 • za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny, pokud příjemce splňuje podmínky, za kterých lze od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění; nebo
 • Ukrajině, jejím územně správním celkům či fyzickým nebo právnickým osobám s bydlištěm či sídlem na území Ukrajiny, pokud příjemce a účel bezúplatného plnění splňují podmínky.

Změny v oblasti stravování zaměstnanců

Rozdíl ve zdanění nepeněžního a peněžitého příspěvku na stravování z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance je od 1. 1. 2024 sjednocen. Příspěvek na stravování od zaměstnavatele jako nepeněžní příjem bude podléhat stejnému režimu jako příjem peněžitý v roce 2023.

Dosavadní omezení daňové uznatelnosti nepeněžního příspěvku na stravování v maximální výši 55 % ceny jednoho jídla bude tedy zrušeno – na straně zaměstnavatele půjde o daňově uznatelný náklad bez limitu. Zároveň bude nepeněžní i peněžní podoba příjmu zaměstnance ve formě příspěvku na stravování poskytnutého zaměstnavatelem na straně zaměstnance osvobozena jen do limitu maximálně 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hod – od 1. 1. 2024 tedy maximálně 116,20 Kč. Dochází tak ke zrušení nadlimitních stravenek.

Poskytnutí drobného občerstvení zaměstnancům na pracovišti ve formě kávy, nápojů, ovoce apod. bylo doposud osvobozeno od daně. Pro rok 2024 se mění odborný výklad, kdy nebude tento druh nepeněžního příjmu vůbec předmětem daně.

Změny v souvislosti s podporou v nezaměstnanosti

Konsolidační balíček přinesl změny i v oblasti podmínek pro nárok na podporu v nezaměstnanosti v případě opakované evidence na úřadu práce. Prodlouží se totiž doba důchodového pojištění získaná zaměstnáním pro případy opakovaného zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání v období dvou let. Pro nárok na podporu se dosavadní podmínka odpracování doby tří nebo šesti měsíců nově prodlouží na šest nebo devět měsíců.

Dále již nebude docházet k odsouvání poskytování podpory v případě, že uchazeči o zaměstnání bylo vyplaceno odstupné, odbytné nebo odchodné. Při splnění podmínek tedy bude podpora vyplácena od prvního dne bez ohledu na předchozí finanční vyrovnání. V návaznosti na tuto úpravu dochází zároveň ke zrušení institutu kompenzace.

Změny v rodičovském příspěvku od 2024

Novelou MPSV došlo k navýšení výše rodičovského příspěvku o 50 000 Kč na celkovou výši 350 000 Kč (525 000 Kč pro vícerčata). Oproti tomu však byla zkrácena doba jeho možného čerpání maximálně na 3 roky. Změny se dotknou dětí narozených od 1. ledna 2024 nebo dětí, které budou od tohoto dne svěřeny do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

Aktualizace daňových formulářů

Ministerstvo financí upozorňuje plátce daně z příjmů ze závislé činnosti na aktualizované tiskopisy na dani z příjmů fyzických osob a na dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2023 a pro zdaňovací období 2024.K Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti byl vydán tiskopis MFin 25 5457 vzor č. 27, kde byla odstraněna sleva na studenta. Tiskopis nebude vydáván v listinné podobě. Ministerstvo financí zároveň upozorňuje, že poplatníci mohou pro zdaňovací období 2024 využít i starší vzory tohoto tiskopisu.

Změny v rámci zaměstnaneckých akciových opčních plánů (ESOP)

Cílem změny od 1. 1. 2024 je odložit okamžik zdanění nabytí akcií/podílů nebo opcí na nákup takových akcií/podílů v rámci ESOP, a to v ideálním případě až do doby, kdy zaměstnanec nabyté akcie/podíly prodá, a obdrží tak peněžní příjem, ze kterého může zaplatit související daň.Legislativní úprava se vztahuje na situace, kdy zaměstnanec získá podíly či akcie na obchodní korporaci, která je zaměstnavatelem, na obchodní korporaci, která je mateřskou nebo dceřinou společností nebo kapitálově spojenou osobou tohoto zaměstnavatele, nebo získá opci na nabytí těchto akcií.Kromě okamžiku prodeje akcie/podílu právní úprava vymezuje i další momenty, kdy k odloženému zdanění dojde, např. okamžik, kdy zaměstnavatel nebo zaměstnanec přestane být daňovým rezidentem České republiky, zaměstnanec přestane vykonávat závislou činnost u daného zaměstnavatele, dojde k uplatnění opce nebo uplynutí 10 let od nabytí podílu či opce.Zaměstnanci budou mít povinnost informovat zaměstnavatele o provedení převodu akcií nebo opce.

Novela zákona o zaměstnanosti

Pro agentury práce vznikla nová informační povinnost týkající se uživatelů a počtu pracovníků přidělených k jednotlivým uživatelům. Od ledna bude nutné hlásit také identifikaci uživatelů, ke kterým byli zaměstnanci agentury dočasně přiděleni, a počet zaměstnanců podle skupin CZ_ISCO přidělených ke každému uživateli.

Rozšíření okruhu možností spoření na stáří

Od 1. 1. 2024 je dlouhodobý investiční produkt (DIP) nástrojem k rozšíření okruhu možností spoření na stáří o produkty bankovního a investičního typu, např. konzervativní bankovní vklad, spořicí účet či kolektivní nebo individuální investování, vždy po splnění podmínek. Daňové zvýhodnění získá účastník při zachování podmínky výběru uspořených prostředků nejdříve po 10 letech spoření a dosažení věku minimálně 60 let. Dalším nástrojem bude pojištění dlouhodobé péče, které podmiňuje závislost účastníka nebo jeho osoby blízké na pomoci jiné osoby z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu odpovídajícího stupni závislosti III. nebo IV.

Celkový limit na všechny čtyři daňově podporovaná spoření na stáří (vedle výše zmíněných ještě životní pojištění) bude 48 000 Kč ročně na poplatníka a stávající limit 50 000 Kč ročně na příspěvky poskytované zaměstnavatelem. Účastník si může zvolit, zda se rozhodne využít daňovou podporu pouze na jeden typ produktu nebo si daňové zvýhodnění rozloží mezi více produktů.

Zajímavosti:

Judikát 59 Af 3/2023-60 se zabýval nárokem na daňové zvýhodnění na vyživované dítě a nárokem na slevu na studenta za měsíc, ve kterém se student/dítě k prvnímu dni narodil/o. Soud ve svém závěru rozhodl, že daňové zvýhodnění na nezaopatřené dítě a podobně i sleva na studenta by pro osoby narozené 1. den daného měsíce měla být v dotčený měsíc, kdy dovrší 26 let, ještě aplikovatelná.