Řešení

Datová analýza v oblasti daně z příjmů právnických osob

Chcete snížit daňová rizika?

Namísto tradičních kontrol namátkově vybraného vzorku daňových dokladů umožní analytické testy provést detailní daňové kontroly zahrnující všechny daňové dokumenty společnosti.

Nástroj DPPO Analytika umožňuje hromadně prověřit úplný soubor dokladů vstupujících do daňového přiznání. Vstupem DPPO Analytiky jsou detailní informace z účetního systému nebo registru majetku klienta, a to v podobě datového souboru. Po nahrání dat do analytického nástroje testy kontrolují aplikaci specifických pravidel zákona o dani z příjmů a identifikují konkrétní položky, které mohou být v rozporu, případně by jejich úpravou bylo možné dosáhnout úspor.

Elektronické kontroly

Zavedení elektronických kontrol posouvá systém daňové kontroly na další úroveň, od ad-hoc kontrol většinou na místě vybraných dokladů, až po automatizovaný systém kontroly celé sady dokladů.

Společnost Deloitte vyvinula v oblasti daně z příjmů právnických osob nástroj DPPO Analytika, jímž je možné hromadně prověřit data vstupující do přiznání k dani z příjmů právnických osob. Analýzou dat se systematicky snižuje riziko odhalení chyby, které se kvůli elektronickým kontrolám výrazně zvýšilo a hrozí penále v řádu 20 % z částky doměřené daně a úroku z prodlení.

Analytika pro DPPO

Demo zdarma

Deloitte Analytika pro DPPO

Nástroj DPPO Analytika umožňuje hromadně prověřit úplný soubor dokladů vstupujících do daňového přiznání. Vstupem DPPO Analytiky jsou detailní informace z účetního systému nebo registru majetku klienta, a to v podobě datového souboru. Po nahrání dat do tohoto nástroje testy kontrolují aplikaci specifických pravidel zákona o dani z příjmů a identifikují konkrétní položky, které mohou být v rozporu, případně by jejich úpravou bylo možné dosáhnout úspor.

Soubor testů a analýz ověřuje například:

  • Správnost výpočtu daňových odpisů, 
  • Daňovou uznatelnost nákladů
  • Výši daňových opravných položek k pohledávkám
  • Použití měnových kurzů
  • Tvorbu a rozpouštění dohadných položek, apod.

DPPO Analytika v praxi

1. Upřesnění a zacílení analýzy
Cílem je použít testy odpovídající konkrétním potřebám klienta, související s jeho odvětvím, případně se specifickými obchodními případy.

2. Příprava dat
Odpovědní pracovníci klienta připraví data z účetního informačního systému nebo registru majetku. Obvykle není nutné zapojení pracovníků IT. Společnost Deloitte vypracovala podrobný návod, jak lze potřebná data z informačních systémů SAP a Oracle získat.

3. Provedení testů a analýz
Soubor testů ověřuje například správnost výpočtu daňových odpisů, kontroluje daňovou uznatelnost nákladů podle klíčových slov i podle okamžiku zaplacení závazku, výši daňových opravných položek k pohledávkám, použití měnových kurzů, tvorbu a rozpouštění dohadných položek apod.

4. Předání závěrečné zprávy
Jednotlivé případy identifikované v rámci testů jsou detailně prodiskutovány s klientem. Identifikované případy mohou signalizovat příležitost pro systémové zlepšení tak, aby do budoucna k obdobným případům nedocházelo.

Víte, že…

Projekt DPPO Analytika je možné realizovat za méně než měsíc? A že jeho výstupem je zpráva, která obsahuje shrnutí všech provedených testů? Ke každému testu je uveden počet dokladů, které vstoupily do testu, a počet zjištění, tj. počet dokladů, jež nevyhověly kritériím testu a představují daňové riziko. Součástí je i doporučení směřující k řízení daného rizika.

Závěr

Nástroj DPPO Analytika umožňuje daňovým subjektům snížení rizik v oblasti daně z příjmů právnických osob. Výsledkem otestování Vašich data z účetního informačního systému nebo registru majetku je identifikace rizik ještě před tím, než tak učiní správce daně v rámci daňové kontroly.

Kontaktujte nás

Jana Vlčková

Jana Vlčková

Senior manažerka

Jana je senior manažerkou v daňovém a právním oddělení společnosti Deloitte v České republice, kde se zaměřuje na poskytování poradenských služeb v oblasti daně z příjmů právnických osob. Jana je spec... více