Řešení

Informační management

Společnosti tradičně věnovaly mnoho úsilí implementacím a rozvoji technologií podporujících zpracování strukturovaných dat. V dnešní době, kdy objem semistrukturovaných a nestrukturovaných dat exponenciálně roste, roste s ním i jejich role pro podporu podnikání a současně i složitost práce s nimi.

Informační management má za úkol standardizovat postupy a procesy při nakládání s těmito informacemi a současně odhalit a využít hodnotu, která se v podnikových datech skrývá. Deloitte pomáhá klientům při navrhování, vývoji, implementaci a provozu technologií a služeb, které zahrnují procesy pro získávání, ukládání, prezentaci, archivaci, analýzu i distribuci informací.

Enterprise Content Management (ECM)

Enterprise Content Management (ECM) chápeme jako aplikaci strategií, metod a nástrojů používaných ke sběru, řízení, uložení, uchovávání a dodávku informačního obsahu a dokumentů vztažených k organizačním procesům. Deloitte v oblasti ECM nabízí komplexní poradenství v průběhu celého životního cyklu přípravy a realizace projektů v oblasti ECM:

 • Posouzení stávajícího stavu, analýza životního cyklu a pokrytí jednotlivých způsobilostí ECM, zpracování matice zralosti organizace
 • Návrh cílového stavu, prioritizace kroků a plánu postupu k cíli
 • Specifikace požadavků a příprava výběrového řízení
 • Podpora zákazníka při realizaci implementačních projektů
 

Hlavní přínosy řešení ECM vidíme v:

 • Zlepšení přístupu k nestrukturovaným dokumentům důležitým pro organizaci
 • Zvýšení produktivity v důsledku snížení doby strávené vyhledáváním informací
 • Snížení nákladů na ukládání nestrukturovaných informací
 • Snížení dopadů na životní prostředí v důsledku snížení nebo eliminace použití papíru
 • Snížení rizik souvisejících se ztrátou informací a nesouladu s regulatorními požadavky v důsledku uplatnění definované strategie archivace a ochrany kritických nestrukturovaných informací

Big Data

Potenciál oblasti a nástrojů Big Data je stále vyšší. Schopnost eliminovat omezení daná velikostí, strukturou dat či různorodostí zdrojových systémů a technologií nabízí společnostem nový prostor pro kladení důležitých otázek. Časová náročnost přípravy dat či závislost na dávkovém zpracování velkých objemů dat může být nyní nahrazena dostupností požadovaných informací téměř v reálném čase.

Externí či nestrukturovaná data, dosud považovaná za nedostupná či nerozluštitelná, se s příchodem Big Data mění na informačně velice bohaté datové zdroje. Webové logy, kanály sociálních médií, RFID, data senzorů a měřidel, click-stream z Webových stránek a mnoho dalších zdrojových technologií a struktur mohou být nyní využity pro okamžité a hodnotné analýzy s cílem získat obchodní výhodu.

Enterprise Data management (EDM)

Řízení podnikových dat (EDM - Enterprise Data Management) se zaměřuje na to, jak organizace řídí svá data a na jejich kvalitu. Základním cílem EDM je zajistit aby Vaše společnost měla k dispozici konsolidované, přesné a kvalitní podklady pro rozhodování a řízení společnosti v reálném čase. Díky EDM můžete stávajícím podnikovým datům zajistit kvalitu a důvěryhodnost pro operativní rozhodování i strategické plánování. Program datové kvality vám umožní informace lépe využívat a získat díky nim konkurenční výhodu, ale také dosáhnout citelných úspor nákladů.

 

Konkrétní přínosy zavedení EDM:

 • Přesné, spolehlivé, přístupné a konzistentní data/informace vedou ke zlepšení jak strategického, tak každodenního operativního rozhodování
 • Zajištění konzistence mezi vrcholovými reporty určenými pro externí uživatele a detailními provozními reporty.
 • Vytvoření silné a spolehlivé základní datové vrstvy, o kterou je možné opřít operativní činnosti pro dosahování podnikových cílů
 • Vytvoření pouze jedné pravdy
 • Snížení nákladů a zvýšení efektivnosti pořizování informací
 • Usnadnění spolupráce napříč organizací
 • Zlepšení řízení rizik

Management Information System (MIS)

Manažerský informační systém (MIS) zvyšuje efektivitu přípravy manažerských zpráv a výkazů a jejich distribuci. Projekty spojené se zaváděním systému MIS zahrnují identifikaci potřeb souvisejících s manažerskými informacemi, definování datového modelu MIS, výběr platformy MIS, přípravu návrhu řešení, v němž je podrobně popsán výpočet klíčových ukazatelů výkonnosti ze zdrojových dat, implementaci databáze MIS a nástrojů ETL (extrakci, transformace a nahrání) a zavedení procesů přípravy manažerských výkazů případně vytvoření manažerského portálu.

 

Konkrétní přínosy zavedení MIS:

 • Zkvalitnění podpory rozhodování (dostupnost aktuálních a spolehlivých informací)
 • Jednotný pohled na firemní ukazatele a metodiky, uživatelské prostředí
 • Omezení rizik spojených s manuálním zpracováním dat
 • Eliminace duplicitních aktivit, dat a výstupních výkazů / reportů
 • Reorganizace reportingového týmů
 • Snížení zátěže primárních systémů (ERP, atd.)

Kontakt

Pavel Špryňar

Pavel Špryňar

Ředitel

Pavel je ředitelem v týmu Deloitte Digital, kde zastává vedoucí role v projektech týkajících se digitálních transformací, e-commerce a složitých systémových integrací. V těchto oblastech má více než 1... více