Insight

Ændring af lønsumsmetode for finansielle virksomheder

Nyt styresignal kan medføre ændringer for virksomheder

Med et nyt styresignal ændrer Skattestyrelsen kriterierne for den vurdering, som virksomheder med finansielle aktiviteter skal foretage, når det skal afgøres, om virksomheden skal betale lønsumsafgift efter metode 2 eller metode 4.

4. maj 2023

 

Skattestyrelsen har udsendt et styresignal om, hvordan en virksomhed med både momsfrie finansielle aktiviteter og momspligtige aktiviteter skal vurdere, om der skal betales lønsumsafgift efter den finansielle metode med en afgiftssats på 15,3% (metode 2) eller den generelle metode med en afgiftssats på 4,12% (metode 4). 

På den baggrund kan finansielle virksomheder med en fradragsprocent over 50%, som har opgjort lønsumsafgiftsgrundlaget efter metode 2, måske afregne efter metode 4 i stedet. Dette vil dermed være en fordel for virksomheder med en fradragsprocent over 50%, der i så fald vil skulle betale en lavere lønsumsafgift.  

Styresignalet ændrer dog også praksis for den beregning, der ligger til grund for vurderingen af, hvilken metode der skal anvendes. Dette vil blive bebyrdende for andre virksomheder, idet ændringen i beregningsmetoden medfører, at finansielle virksomheder, som tidligere har beregnet en fradragsprocent på over 50%, og som dermed hidtil har betalt lønsumsafgift efter metode 4, nu risikerer at skulle betale lønsumsafgift efter metode 2.

 

Vurdering af metode for beregning af lønsumsafgift

Styresignalet konkretiserer de vurderingselementer, der kan anvendes i den samlede vurdering af, hvorvidt en virksomhed med blandede aktiviteter skal betale lønsumsafgift efter metode 2 eller metode 4. Helt overordnet indgår følgende to kriterier i vurderingen:

  • Momspligtige salg udgør mere eller mindre end 50%
  • Virksomheden fremtræder som en finansiel virksomhed

Vurderingskriterierne er nærmere beskrevet i styresignalet, hvor Skattestyrelsen slår fast, at der skal foretages en konkret vurdering af virksomhedens aktiviteter, og at vurderingen har til formål at fastslå, hvorvidt den finansielle aktivitet er en hoved- eller biaktivitet. 

Af styresignalet fremgår det, at beregningen af omsætningsfordelingsprocenten til brug for vurderingen af metode til lønsumsafgift skal baseres på bruttoprincipper. Skattestyrelsen ændrer dermed praksis for den beregning af omsætningsfordelingsprocenten, der er afgørende for, hvilken metode lønsumsafgiftsgrundlaget skal opgøres efter. Finansielle virksomheder, der tidligere har benyttet momsfradragsprocenten efter nettoprincippet til vurderingen, vil risikere at skulle afregne lønsumsafgift efter metode 2 og dermed betale mere i lønsumsafgift. 

I styresignalet bemærker Skattestyrelsen endvidere, at der i særlige tilfælde kan lægges vægt på forholdet mellem balancesummer knyttet til de finansielle aktiviteter og øvrige aktiviteter, hvis omsætningsopgørelsen efter bruttoprincipper rent faktisk ikke afspejler størrelsen af virksomhedens forskellige aktiviteter.

Hverken de nye retningslinjer for beregningen af omsætningsfordelingsprocenten eller bemærkningerne om balancesummer var med i den version, Skattestyrelsen sendte i høring.

Styresignalet fastslår herudover, at virksomhedens leverancer af momsfrie finansielle ydelser, der leveres til lande uden for EU, ikke skal indregnes i brøkens tæller ved beregning af virksomhedens omsætningsfordeling, selvom den til brug for momsfradragsretten behandles på lige fod med den almindelige momspligtige omsætning. Vurderingen af omsætningen tager derfor udgangspunkt i den delvise fradragsprocent, der anvendes ved beregning af nedslag i lønsumsafgiften efter 60/40-reglen.

Endelig kan det indgå i vurderingen, om virksomheden over for offentligheden fremtræder som en finansiel virksomhed. Hvis virksomheden fremstår finansiel, taler dette for, at virksomheden skal betale lønsumsafgift efter metode 2. Dette kriterie er behandlet af Landsskatteretten og sjældent relevant.

 

Baggrunden for praksisændring

Styresignalet udspringer fra SKM.2022.414.LSR, hvor Landsskatteretten har truffet afgørelse om, at en dansk filial af en svensk bank skal opgøre lønsumsafgiftsgrundlaget efter metode 4. 

Efter en samlet vurdering af filialens virksomhed, særligt forholdet mellem den momspligtige og momsfrie omsætning og dermed størrelsen af filialens ret til fradrag efter momsloven, fandt Landsskatteretten, at filialen ikke var omfattet af metode 2, der gælder for finansielle virksomheder. Det er denne kendelse, der er baggrunden for praksisændringen. 

 

Praksisændring og genoptagelse

For de finansielle virksomheder, som tidligere har opgjort lønsumsafgiftsgrundlaget efter metode 2, men som efter de nye vurderingskriterier opgør lønsumsafgiftsgrundlaget efter metode 4, er det muligt at søge ekstraordinær genoptagelse for de seneste 10 år og dermed få betalt lønsumsafgift tilbage. 

Virksomheder, der ønsker at søge om genoptagelse, skal fremsætte anmodning senest 6 måneder efter styresignalets offentliggørelse, og fristen er derfor 18. oktober 2023. 

For finansielle virksomheder, som skal beregne lønsumsafgift efter metode 2 grundet ændring i opgørelsesprincippet fra nettoprincip til bruttoprincip, vil styresignalet være bebyrdende og dermed alene få fremadrettet virkning, hvilket konkret også er fra den 18. oktober 2023. 

Kontakt os gerne, hvis du vil vide mere om mulighederne for genoptagelse, eller du ønsker en vurdering af, om din virksomhed opgør lønsumsafgift efter de korrekte principper.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('