Insight

Ændringer i skatteregler pga. COVID-19

Nyt forslag om udskydelse af tilbagebetalingsfrister

Regeringen har som følge af COVID-19-situationen nedsat en økonomisk ekspertgruppe, der nu har foreslået, at der bør ske en mere lempelig tilbagevenden for virksomheder i relation til de ”normale” betalingsfrister for A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms.

8. juni 2020

 

Som følge af COVID-19-situationen har regeringen foreslået, at danske virksomheder kan se frem til, at betalingsfristerne for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for august, september og oktober udskydes med hhv. 4½, 5½ og 6½ måned, mens de forlængede betalingsfrister for de store virksomheders moms udskydes med 15 dage for afregningen for juli og 7 dage for afregningen for august.

 

Nyt forslag vedrørende udlandsdanskere, udstationerede og personer på forskerskatteordningen 

Foruden ovenstående forslag har regeringen tillige fremsat en række yderligere forslag for at hjælpe udlandsdanskere, udstationerede og personer på forskerskatteordningen, som oplever, at de restriktioner, der er indført for at inddæmme spredningen af COVID-19, har sat begrænsninger for, hvor en person kan opholde sig, og hvor et arbejde kan udføres fra. På baggrund heraf foreslår regeringen nu at lempe reglerne. 

Tiltagene lemper kravene for de særlige gruppers beskatning fra og med den 9. marts til og med den 30. juni 2020.

Det er bl.a. foreslået: 
Midlertidig lempelse af reglerne om fuld skattepligt 

For det første foreslås indført en valgfri midlertidig ordning, der bl.a. har til formål at hjælpe de udlandsdanskere, som har bopæl (fx sommerhus) i Danmark, og som bliver fuldt skattepligtige til Danmark, hvis de opholder sig i Danmark i 3 sammenhængende måneder eller over 180 dage på 12 måneder. Det foreslås, at der ikke indtræder fuld skattepligt, hvis overskridelsen skyldes ophold i Danmark fra og med den 9. marts til og med den 30. juni. Der er tillige mulighed for, at der kan arbejdes under ophold, og lønindkomst samt honorarer, der kan henføres til opholdet, vil blive skattepligtigt i Danmark. 

Midlertidige lempelser af opholdsreglerne i LL § 33 A 

For det andet foreslås indført en valgfri midlertidig ordning, der bl.a. har til formål at hjælpe udstationerede, som er fuldt skattepligtige til Danmark, og som mister den lempelige beskatning af deres udenlandske lønindkomst, jf. LL § 33 A, såfremt de opholder sig i Danmark over 42 dage i en 6 måneders periode. Det foreslås, at der ses bort fra ophold i Danmark fra og med den 9. marts til og med det tidspunkt, hvor arbejdet i arbejdslandet genoptages, dog senest den 30. juni. Der er tillige mulighed for, at der kan arbejdes under ophold, og lønindkomst samt honorarer, der kan henføres til opholdet, vil blive skattepligtigt i Danmark.

Midlertidige lempelser af forskerskatteordningen 

Afslutningsvist foreslås det, at der indføres en række midlertidige lempelser, der har til hensigt at sikre, at ingen bliver udelukket fra at kunne anvende ordningen ved et længerevarende ophold i Danmark eller udlandet i perioden fra den 9. marts til og med den 30. juni 2020. 

Der foreslås en nedsættelse af minimumslønkravet i den nævnte periode, der skal sikre, at danske virksomheder ikke mister nøglemedarbejdere som følge af, at disse midlertidigt må gå ned i løn på baggrund af den nuværende situation.

Ingen ændringer i Øresundsaftalen om skat

Bemærk, at der ikke kommer lovændringer vedr. Øresundsaftalen om skat, og at det derfor er vigtigt, at de enkelte medarbejdere og virksomheder tjekker, om medarbejdere, der pendler over Øresund, falder ud af Øresundsaftalen om skat og derfor skal beskattes delvist i bopælslandet af lønpakken. 

 

Styresignal om underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver

Skattemyndighederne har tidligere haft den opfattelse, at et skattemæssigt underskud skulle fordeles forholdsmæssigt ved en skattefri omstrukturering, dvs. fordeles mellem de indskydende og modtagende selskaber. 

Skatterådet har imidlertid i to bindende svar fra 2016 afgjort, at der ikke er lovhjemmel til at fordele et skattemæssigt underskud ved skattefri omstrukturering.

På den baggrund er der nu udsendt et styresignal om praksis på området. 

I styresignalet bliver det slået fast, at et underskud i et indskydende selskab skal forblive i det indskydende selskab ved en skattefri grenspaltning. Det samme er tilfældet ved en skattefri tilførsel af aktiver.

Hvis der skulle være koncerner, der måtte have fordelt underskud ved omstrukturering efter skattemyndighedernes tidligere (nu forladte) praksis, indeholder styresignalet regler, der åbner mulighed for genoptagelse.

 

Nyt styresignal om ikrafttrædelsen af det genindførte enhedsprincip

På baggrund af digitaliseringen af selve selskabsselvangivelsen har Skattestyrelsen foretaget en række generelle fortolkninger, der ikke tidligere har været fuldt ud beskrevet i Den Juridiske Vejledning.

Dette er baseret på, at TastSelv Selskabsskat skal kunne håndtere en række juridiske spørgsmål om rettigheder til underskud, der vil kunne opstå, når et selskab har foretaget en skattefri omstrukturering. TastSelv Selskabsskat skal tillige kunne håndtere situationer, der ikke tidligere har været fuldt ud beskrevet i praksis, hvorfor Skattestyrelsen derfor har foretaget en fortolkning af, hvordan reglerne skal anvendes i sådanne situationer.

I dette styresignal beskriver Skattestyrelsen en fortolkning af ikrafttrædelsen af selskabsskattelovens § 31, stk. 4, og fusionsskattelovens § 8, stk. 6, 3. pkt., i forhold til omstruktureringer, som er vedtaget på forskellige tidspunkter. 

Skattestyrelsen praktiserede igennem flere år et enhedsprincip ved anvendelsen af fusionsskattelovens § 8, stk. 6. Enhedsprincippet medførte, at uudnyttet underskud i selskaber, der indtil fusionen var sambeskattet med det indskydende selskab eller det modtagende selskab, som udgangspunkt ikke kunne fradrages ved det modtagende selskabs indkomstopgørelse efter fusionen.

Enhedsprincippet blev underkendt med Landsskatterettens afgørelser i SKM2006.75.LSR og SKM2011.588.LSR, og enhedsprincippet blev tillige lovfæstet (genindført med lov nr. 591 af 18. juni 2012 (L 173 2011-12).

Ved lovfæstelsen blev indsat ”stk. 4” i selskabsskattelovens § 31 om det modtagende selskabs adgang til at modregne andre sambeskattede selskabers underskud fra indkomstår før omstruktureringen. Samtidig indsattes et nyt 3. pkt. i fusionsskattelovens § 8, stk. 6, om det modtagende selskabs adgang til at modregne et af de deltagende selskabers underskud, såfremt det modtagende selskab ved en skattefri omstrukturering direkte eller indirekte har modtaget aktiver eller passiver fra selskaber uden for sambeskatningskredsen.

Bestemmelserne har virkning for omstruktureringer, der vedtages den 1. juli 2012 eller senere.

Skattestyrelsen har nu udsendt et styresignal, SKM2020.219.SKTST, om muligheden for at genoptage tidligere års skatteansættelser som følge af Landsskatterettens underkendelse af enhedsprincippet i SKM2006.75.LSR og SKM2011.588.LSR. Der kan således ske ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelser, hvor enhedsprincippet er blevet anvendt ved omstruktureringer, der er vedtaget før 1. juli 2012. 

Styresignalet SKM2020.219.SKTST indeholder en nærmere beskrivelse af, hvilke indkomstår der kan genoptages.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('