Insight

AIF kan under visse betingelser opnå momsfritagelse

Styresignal om begrebet investeringsforening offentliggjort

Det længe ventede styresignal på definitionen af en investeringsforening er blevet offentliggjort. Skattestyrelsen lægger dog vægt på AIF-forvalterens registreringsforhold og efterlader tvivl om, i hvilket omfang ejendomsinvesteringsselskaber kan omfattes.

13. november 2019

Der gik ca. 4 år fra Fiscale Eenheid X-dommen til Skattestyrelsen nu har offentliggjort styresignalet om definitionen af ”investeringsforening” i momsmæssig forstand. 

Skattestyrelsen lægger vægt på, at følgende fem betingelser skal være opfyldt, hvis et investeringsinstitut, der ikke er omfattet af UCITS-direktivet, momsmæssigt skal anses som en investeringsforening:

  1. Investeringsinstituttet foretager kollektiv investering (feeder-strukturer og fund-of-fund accepteres)
  2. Investeringsinstituttet investerer ud fra et princip om risikospredning 
  3. Investorerne bærer investeringsrisikoen, og investeringsafkastset afhænger af udviklingen i investeringerne
  4. Investeringsinstituttet er undergivet et særligt statsligt tilsyn 
  5. Investeringsinstituttet er undergivet de samme konkurrencebetingelser og appellerer til den samme kreds af investorer som UCITS-investeringsinstitutterne. 

De fem betingelser skal være opfyldt på stiftelsestidspunktet, men kan også være opfyldt på et senere efterfølgende tidspunkt, hvormed investeringsinstituttet vil udgøre en investeringsforening. Eksisterende investeringsinstitutter skal dog foretage en vurdering, når praksisændringen træder i kraft (7. november 2019) eller senest 6 måneder efter (7. maj 2020).

Særligt om alternative investeringsfonde

Skattestyrelsen ændrer med baggrund i EU-Domstolens dom C-595/13, Fiscale Eenheid X praksis, idet investeringer i andet end værdipapirer nu også kvalificerer til at opnå momsfritagelse for indkøbte ydelser. Det betyder blandt andet, at en lang række ejendomsfonde har mulighed for at blive forvaltet momsfrit. 

Denne praksis har virkning med tilbagevirkende kraft, og og der kan anmodes om genoptagelse af opkrævet moms for de seneste 10 år. Det er dog en forudsætning, at de ovennævnte betingelser er opfyldt, og der skal foretages en konkret vurdering af, om en alternativ investeringsfond opfylder disse fem betingelser. Vi ser særligt, at de to nedenstående betingelser vil give udfordringer for alternative investeringsfonde. 

Risikospredning

Skattestyrelsen skriver, at vurderingen af, om en investeringsinstitut opfylder kriteriet om risikospredning, skal vurderes ud fra de principper, som gælder i UCITS-direktivet, når investeringerne sker i fast ejendom eller andre aktiver end værdipapirer. Det er derfor fortsat uklart, om en investering i en enkelt ejendom med eksempelvis boligudlejning og erhverv vil opfylde kravet om risikospredning. 

Særligt statsligt tilsyn 

Der er desværre ingen ændringer i forhold til Skattestyrelsens vurdering af, hvornår alternative investeringsfonde opfylder betingelsen om at være undergivet et særligt statsligt tilsyn. 

Det er derfor kun fonde, der forvaltes hos en forvalter med tilladelse efter § 6 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde, der kan sidestilles med investeringsforeninger og dermed købe visse ydelser momsfrit. Alternative investeringsfonde, der forvaltes af en forvalter, der kun har en registrering efter lovens § 9, kan ikke sidestilles med en investeringsforening. Dette giver muligvis også en udfordring i forhold til genoptagelse ud over den periode, hvor AIF-lovgivningen har været i kraft, og visse alternative investeringsfonde, som efter nuværende praksis er omfattet af momsfritagelsen, vil falde ud af momsfritagelsen den 7. maj 2020.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('