Insight

En grund med bygning er sjældent en byggegrund  

Moms i visse ejendomshandler kan nu søges retur  

Den 4. september 2019 fastslog EU-Domstolen, at salg af en grund med en fuldt funktionsdygtig bygning til nedrivning ikke er en byggegrund. Dette var en underkendelse af dansk praksis, og på den baggrund har Skattestyrelsen nu revurderet og giver mulighed for tilbagesøgning af moms.

23. juni 2020

 

Skattestyrelsen har, siden der blev indført moms på byggegrunde og nye bygninger, haft den praksis, at salg af bygninger bestemt til nedrivning var momspligtigt, da der ifølge Skattestyrelsen reelt var tale om handel med en byggegrund. I EU-Domstolens dom i KPC-sagen fra 2019, blev det fastslået, at Skattestyrelsens praksis var i strid med EU-retten. På den baggrund har Skattestyrelsen netop udsendt et styresignal, der beskriver den nye praksis på området, og som samtidig giver adgang til genoptagelse af momstilsvaret, hvis der er betalt moms ved salg af en gammel bygning, fordi bygningen skulle rives ned.

Efter det nye styresignal er levering af en grund, hvorpå der er opført en bygning, som udgangspunkt momsfritaget. Dette kræver dog, at bygningen, efter momslovens forstand, ikke er ny, og at bygningen er fuldt funktionsdygtig. Momsfriheden gælder i så fald, uanset om bygningen skal rives ned af den nye ejer efter købet. I styresignalet gives en række eksempler på, hvad der forstås ved en funktionsdygtig bygning. Efter Skattestyrelsens definitioner er der tale om en fuldt funktionsdygtig bygning, hvis den reelt kan anvendes som bygning. Der stilles ikke krav til, at bygningen anvendes til det formål, den oprindeligt var bestemt til, men det er op til sælgeren at sandsynliggøre, at en bygning er funktionsdygtig, for at denne kan sælges momsfrit. Bygningen må gerne fremstå med knuste ruder, hvis den er klar til anvendelse efter småreparationer, men har den skader efter brand eller er der givet påbud om nedrivning, vil den næppe være funktionsdygtig. Der skal med andre ord foretages en konkret vurdering af standen, som bør fotodokumenteres, da Skattestyrelsen kan foretage kontrol i indtil tre år efter handlen og altså på et tidspunkt, hvor bygningen reelt kan være revet ned.

Da det i visse tilfælde er en begunstigende ændring af praksis, giver Skattestyrelsen også mulighed for tilbagebetaling af moms, der måtte være forkert indbetalt, jf. den nye praksis. På baggrund af styresignalet kan sælgere søge om genoptagelse for den afgiftsperiode, der er påbegyndt, men ikke udløbet den 9. december 2012. Dette kræver, at der søges om genoptagelse senest den 10. december 2020. Hvis det er køberen, der har båret omkostningen, er det måske køberen, der skal søge momsen tilbage fra Skattestyrelsen. En køber kan efter Skattestyrelsens opfattelse kun søge moms tilbage på handler i de forudgående 3 år (løbende), og der er ingen suspension af forældelsen. Købere skal derfor søge NU!

Overvej særligt genoptagelse hvis der er opkrævet moms på en handel med en grund/bygninger, hvor der efterfølgende er opført boliger – men også hvis der er opført fuldt momspligtigt byggeri, da der i givet fald kan være en forkert reguleringsforpligtelse, der kan ende med at skulle indbetales ved skift i anvendelsen.

Vi anbefaler, at man som enten køber eller sælger gennemgår sin ejendomsportefølje med henblik på at afdække, om visse transaktioner skal omkvalificeres til momsfri overdragelse, og hvorledes man står juridisk i forhold til aftalegrundlaget. 

Deloitte kan hjælpe med vurderingen af fordelene ved tilbagesøgning samt udarbejdelse af anmodningen.

 
Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('