Insight

Er en it-licens en forvaltningsydelse?

EU-Domstolen skal præcisere begrebet ”forvaltningsydelser”

EU-Domstolen skal i to sager fra Østrig tage stilling til, om hhv. it-licenser og skatterådgivning er omfattet af begrebet ”forvaltningsydelser”, som kan leveres momsfrit til investeringsforeninger.

16. juni 2020

 

De to sager, der er forelagt EU-Domstolen, vedrører ydelser, som EU-Domstolen ikke tidligere har taget stilling til. 

I sag C-59/20, DBKAG skal EU-Domstolen tage stilling til, om momsfritagelsen for forvaltning af investeringsforeninger ”også omfatter tildeling af brugsretten til en specialsoftware udviklet specielt til forvaltning af investeringsforeninger fra en licensgiver, […] til et kapitalinvesteringsselskab, når denne specialsoftware […] opereres på kapitalinvesteringsselskabets infrastruktur […] under løbende anvendelse af markedsdata, som kapitalinvesteringsselskabet stiller til rådighed.” 

Herudover skal EU-Domstolen i sag C-58/20, K, tage stilling, om ”forvaltning af investeringsforeninger også omfatter de skatte- og afgiftsmæssige opgaver, som forvaltningsselskabet har overdraget til tredjemand, og som består i at sikre, at deltagernes indtægter fra fonden beskattes i overensstemmelse med loven.” 

De danske myndigheder står i øjeblikket fast på, at it-ydelser, som dem i sagen vedrørende DBKAG, ikke er momsfrie. Til gengæld må det på baggrund af et styresignal antages, at ydelserne i sagen vedrørende K bliver betragtet som momsfrie.

Afhængig af sagernes udfald kan der igen blive åbnet mulighed for, at leverandører og aftagere kan rejse krav om tilbagebetaling af den moms, der er pålagt tilsvarende ydelser. Vi antager dog, at de fleste leverandører og/eller aftagere på nuværende tidspunkt allerede har rejst krav om tilbagebetaling af moms på de nævnte ydelser med baggrund i ATP PensionService-dommen fra 2014, hvor mange pensionskasser og UCITS investeringsforeninger rejste et bredt krav i forhold til leverede/modtagne forvaltningsydelser. De, der har rejst krav, skal fastholde det frem til, at EU-Domstolen har afsagt dom.

Skattestyrelsen har netop udsendt et nyt styresignal (SKM2020.228.SKTST), der på meget overordnet og generelt plan vedrører genoptagelse som følge af EU-Domstolens underkendelse af dansk praksis. I henhold til styresignalet gives der nu ret til genoptagelse på lige fod med, hvad der gælder, når danske domstole underkender dansk praksis. Det vil sige, at ved en praksisunderkendende dom, hvor perioden er kendt, kan danske virksomheder få genoptaget momsperioder tilbage til den første periode, der var omhandlet i EU-dommen.

Styresignalet ændrer dog ikke på forældelsen på 10 år. Typisk afgøres EU-Domstolens sager i løbet af 1,5 - 2 år, fra de er anlagt. Hvis dommen kommer i sommeren 2022, vil danske virksomheder på daværende tidspunkt ikke kunne søge genoptagelse længere tilbage end til sommeren 2012, selvom de østrigske sager går længere tilbage. På den måde indtræder der altså delvist løbende forældelse frem til det tidspunkt, hvor EU-Domstolen træffer afgørelse i sagerne, hvis man ikke har rejst krav om tilbagebetaling. 

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('