Insight

Godtgørelse af energiafgifter kan være indberetningspligtig

Frist for den lovpligtige indberetning 1. september 2019

Godtgørelse af energiafgifter kan i visse tilfælde udgøre statsstøtte. Virksomheder, der modtager afgiftsgodtgørelse, kan derfor være forpligtede til at indberette det godtgjorte beløb. Fristen for godtgørelse modtaget i 2018 er 1. september 2019.

27. august 2019

Mange virksomheder er ikke klar over, at godtgørelse af energiafgifter kan udgøre statsstøtte. For eksempel kan godtgørelse af elafgift til procesformål betragtes som statsstøtte, og derfor skal virksomheder, der modtager godtgørelse, være opmærksomme på, om de overholder kravene til indberetning af statsstøtte.

Siden 1. juli 2016 har det været pålagt alle danske virksomheder, der modtager statsstøtte på over 500.000 euro årligt, at foretage en indberetning til Skattestyrelsen. Det er vigtigt at bemærke, at de 500.000 euro er pr. godtgørelsesordning. Den samlede tildelte støtte for flere ordninger må derfor gerne overskride denne grænse. De omhandlede ordninger er:

 • Godtgørelse af elafgift til procesformål (men ikke til rumvarme og komfortkøling)
 • Elpatronordningen 
 • Skibes modstrøm af landstrøm med lav afgift 
 • CO2-kvoteomfattede virksomheders godtgørelse for brændsel anvendt til proces 
 • Ikke kvoteomfattede virksomheders bundfradrag efter CO2-afgiftsloven
 • Landbrugssektorens godtgørelse af motorbrændstof
 • Varme- og kraftvarmevirksomheders anvendelse af biogas med lav afgift
 • Virksomheders anvendelse af biogas til procesformål, når der tages godtgørelse herfor
 • Godtgørelse af spildevandsafgift (vedrører forarbejdningen af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse dyr eller dele heraf, fremstillingen af cellulose eller fremstillingen af rør- og roesukker på baggrund af sukkerroer og sukkerrør)
 • Bundfradrag i betalt svovlafgift til virksomheder, der producerer eller modtager procesvarme fra kulfyrede anlæg
 • Godtgørelse af elafgift til opladning af elbiler

Bemærk, at alene den godtgørelse, der vedrører 2018, skal med i beregningen. Korrektioner i godtgørelsen, der vedrører 2017, men som først er angivet i 2018, skal ikke indgå i beregningen. På samme måde skal godtgørelse, der vedrører 2018, men som først er angivet på momsangivelsen i 2019, medtages i beregning. 

Husk, at indberetningen til Skattestyrelsen skal ske senest den 1. september i det efterfølgende år. Det betyder, at godtgørelse modtaget i 2018 skal indberettes til Skattestyrelsen 1. september 2019. Manglende indberetning medfører, at EU-Kommissionen har mulighed for at rejse krav om tilbagebetaling af støtten.

Manglende indberetning pr. 1. september medfører, at EU-Kommissionen har mulighed for at rejse krav om tilbagebetaling af støtten. 

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('