Insight

Højesteret fastlægger krav til indhold af TP-dokumentation

Ny dom stiller skarpt på sammenlignelighedsanalysen

Højesteret fastslår i ny dom, at TP-dokumentation anses som mangelfuld, hvis den ikke indeholder en sammenlignelighedsanalyse og data, hvorudfra Skattestyrelsen har mulighed for at forstå, hvordan priser på interne transaktioner er fastsat, og vurdere, om transaktionerne er sket på markedsvilkår.

27. april 2021

 

Mangelfuld TP-dokumentation

Højesteret har givet Skattestyrelsen medhold i en sag vedrørende de indholdsmæssige krav til danske selskabers TP-dokumentation. Dommen omhandler et dansk produktionsselskab med salgsaktivitet gennem en række udenlandske salgsselskaber. Salgsselskaberne udfører også distributionsaktivitet for en lang række andre produktionsselskaber. Højesteret har i dommen særligt fremhævet to punkter i vurderingen af, at TP-dokumentationen er mangelfuld:

  1. I selskabets TP-dokumentation har ledelsen vurderet, hvad salgsselskaberne bør tjene ud fra en kommerciel betragtning men ikke noget benchmark. Højesteret pointerer, at TP-dokumentationen bør indeholde en sammenlignelighedsanalyse af, hvilken avance salgsselskabet ville have haft tjent i en transaktion med uafhængige parter (et benchmark), og at ledelsens eget skøn ikke er tilstrækkeligt grundlag for, at Skattestyrelsen kan vurdere, om de koncerninterne transaktioner er indgået på markedsvilkår; og
  2. Selskabet har vist, hvad alle salgsselskaber i gennemsnit tjener på at sælge varer fra alle leverandører, men har ikke vist, hvad salgsselskaberne tjener på at sælge varer købt fra det danske produktionsselskab. På den baggrund har Højesteret vurderet, at Skattestyrelsen ikke har haft mulighed for at vurdere, om de fastsatte priser på interne transaktioner rent faktisk er overholdt.

Efter Højesterets vurdering har selskabet dermed hverken vist, hvad de interne priser er eller hvad markedsprisen er – og dermed sætter TP-dokumentationen ikke Skattestyrelsen i stand til at vurdere, om de interne priser følger markedsprisen. Højesterets dom cementerer to tidligere højesteretsdomme på området (Microsoft og Adecco) og bekræfter samtidig, at det er et krav til virksomheders TP-dokumentation, at der udarbejdes en sammenlignelighedsanalyse, da en manglende sammenlignelighedsanalyse vil sidestilles med manglende TP-dokumentation. 

 

Skattestyrelsens skønsmæssige ansættelse

Højesteret har i sagen vurderet, om skattemyndighedernes skønsmæssige ansættelse af selskabets indkomst kan opretholdes. Skattemyndighederne har baseret den skønsmæssige ansættelse på resultatet hos det danske selskab fremfor resultatet for salgsselskaberne pga. den manglende information om salgsselskabernes indtjening på varer købt fra det danske produktionsselskab. Selskabet har i sagen ikke været i stand til at godtgøre, at Skattestyrelsens skønsmæssige ansættelse er sket på et forkert eller mangelfuldt grundlag, og Højesteret vurderer dermed, at der ikke har været grundlag for at tilsidesætte Skattestyrelsens skønsmæssige ansættelse af selskabets indkomst.

 

Overvejelser ved udarbejdelse af TP-dokumentation

Højesterets dom understøtter en tendens, hvor Skattestyrelsen har haft øget fokus på, om virksomheder har udarbejdet sammenlignelighedsanalyser (såsom benchmarks) til deres TP-dokumentationer. Samtidig sætter dommen fokus på vigtigheden af, at virksomheder har styr på data, så det kan bruges til at dokumentere, at interne transaktioner er sket på markedsvilkår. 

Vi kan desuden iagttage, at Skattestyrelsen i stigende grad sender utilstrækkelig eller manglende TP-dokumentation til ansvarsvurdering (bøde), hvilket underbygger nødvendigheden af at have sin TP-dokumentation og sine analyser rettidigt på plads.

Hvis du eller din virksomhed er interesseret i at høre mere om de nuværende tendenser inden for transfer pricing og hvordan din virksomhed har mulighed for at styrke jeres TP-dokumentation, så har Deloitte præsenteret nogle webinarer om netop de emner. Vores webinarer kan findes her: Deloitte transfer pricing webinar / Webinar om TP-dokumentation med Deloitte og Skattestyrelsen.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('