Insight

Nyt forslag vil ændre lovgivningen for transfer pricing

Hvis vedtaget, skal dokumentation vedlægges selvangivelsen

Skatteministeriet sendte den 13. september 2019 et forslag i høring, som vil kræve, at skatteyder indsender transfer pricing-dokumentation sammen med selvangivelsen. Forslaget afklarer endvidere Skattestyrelsens mulighed for at foretage skønsmæssige ansættelser efter Skattekontrolloven.

10. oktober 2019

For English version please click here

 

Indsendelse af transfer pricing-dokumentation på tidspunktet for indgivelse af selvangivelse

Forslaget – hvis det vedtages som sendt i høring – vil betyde, at skatteyderne fremover skal indsende deres transfer pricing-dokumentation til Skattestyrelsen samtidig med indgivelse af selskabets selvangivelse. Under de eksisterende regler, jf. § 39 i Skattekontrolloven, skal transfer pricing-dokumentation senest være udarbejdet på tidspunktet for indsendelse af selvangivelsen, men skal først forelægges efter anmodning fra Skattestyrelsen. Skatteministeriets nye forslag vil eliminere den eksisterende regel, der giver skatteydere 60 dage fra dagen for en anmodning til de skal forelægge deres transfer pricing-dokumentation til Skattestyrelsen.

I henhold til den nuværende lovgivning skal transfer pricing-dokumentation udarbejdes løbende og skal senest være udarbejdet på tidspunktet for indgivelse af selvangivelsen. Transfer pricing-dokumentationen skal dog ikke forelægges for Skattestyrelsen, førend denne anmoder herom.

Forslaget ændrer ikke de eksisterende regler for sanktioner; således kan for sen indsendelse, manglende indsendelse eller indsendelse af utilstrækkelig dokumentation (dokumentation, som Skattestyrelsen vurderer ikke kan anvendes til at bestemme, om priser og betingelser er blevet fastlagt i overensstemmelse med armlængdeprincippet) straffes (Skattekontrolloven § 84, stk. 1), nr. 5).

Hvis udkastet til lovforslag vedtages, træder de foreslåede ændringer i kraft 1. januar 2020 og vil have virkning i indkomstår, der begynder 1. januar 2020 eller derefter.

Afklaring vedrørende mulighed for at foretage skønsmæssige ansættelser

I forslaget fremlægges også et forslag om ændring af Skattekontrollovens § 39 (3), som vil fastlægge, at Skattestyrelsen har ret til at foretage skønsmæssige ansættelser, hvis transfer pricing-dokumentationen ikke er blevet udarbejdet rettidigt, hvilket betyder, at dokumentationen ikke er indsendt sammen med selskabets selvangivelse, uanset om skatteyderen indsender transfer pricing-dokumentation efter datoen for indgivelse af sin selvangivelse. Forslaget vil altså, hvis vedtaget, tillade Skattestyrelsen blot at lægge transfer pricing-dokumentation – hvis indsendt – samt information modtaget i forbindelse med indgivelse af selvangivelsen til grund for at afgøre, hvorvidt der er grundlag for at foretage en skønsmæssig ansættelse af den skattepligtige indkomst. Som et resultat kan forslaget således sænke kravene til Skattestyrelsens adgang til at foretage skønsmæssige ansættelser.

Den eksisterende lovgivning fastslår, at Skattestyrelsen kan foretage en skønsmæssig ansættelse ved manglende indsendelse af transfer pricing-dokumentation, eller hvis skatteyderens transfer pricing-dokumentation ved indsendelse er utilstrækkelig i en sådan grad, at Skattestyrelsen ikke kan vurdere, hvorvidt armslængdeprincippet er overholdt (§ 46(1) i Skattekontrolloven).

De foreslåede ændringer af den eksisterende lovgivning kan dog ændres, før den endelige lovgivning er vedtaget.

Bestemmelserne i den danske Skattekontrollov om udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation for kontrollerede transaktioner er senest ændret med virkning fra d. 1. januar 2019, som led i moderniseringen og omskrivningen af den danske Skattekontrollov.

Det nye forslag er en del af bestræbelserne på at implementere EU's direktiv 2016/1164 af 12. juli 2016 vedrørende skatteundgåelse, der direkte påvirker det indre markeds funktion.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('