Insight

Renter på korrektion af moms

Loven har allerede virkning i visse situationer

Skatteforvaltningen har hidtil ikke haft hjemmel til at kræve renter ved for sen angivelse af moms eller på momskorrektioner. En særskilt hjemmel er vedtaget, og den har i visse situationer virkning fra 15. juni 2022 og for andre situationer forventeligt først fra 1. januar 2023.

22. juni 2022

 

Folketinget har netop vedtaget nye regler, der indfører opkrævning af renter ved for sen angivelse af moms og ved momskorrektioner. Med indførelsen af de nye regler er Danmark blevet sidestillet med de fleste andre europæiske lande, da vi i lang tid har været et af de eneste lande, der ikke har opkrævet renter på korrektioner. Indtægten forventes at blive et trecifret millionbeløb fra og med 2023.

Formålet med de nye regler er bl.a. at sikre en ligestilling mellem de virksomheder, der ikke angiver til tiden, og de virksomheder, der angiver til tiden, men som betaler for sent. Tidligere påløb der først renter 14 dage efter påkrav ved for sen angivelse og dermed manglende betaling. Virksomheder, der derimod havde indberettet til tiden, men som af forskellige årsager ikke havde betalt, blev i stedet allerede ramt af renter fra sidste rettidige betalingsfrist. 

Efter vedtagelsen af de nye regler påløber der altid renter fra sidste rettidige betalingsdato, og dermed er 14-dages fristen fjernet. 

Lovændringen rammer imidlertid bredt. Som følge af de nye regler vil der således påløbe renter særligt i følgende tilfælde:

  • Hvis virksomheden ikke har været registreret og derfor skal registreres med tilbagevirkende kraft.
  • Hvis virksomheden har fejlbogført og skal rette sin momsangivelse for en tidligere periode.

Efter vedtagelsen af de nye regler er det derfor ekstra vigtigt at have styr på sine angivelser, da mindre fejl, der opdages og rettes flere år senere, kan blive en dyr fornøjelse.

 

Mulighed for rentefritagelse

Det vedtagne lovforslag giver mulighed for, at der i helt særlige situationer kan opnås fritagelse for rentebetaling. I det vedtagne lovforslag nævnes, at dette f.eks. kan være tilfældet, hvor fejlen ikke skyldes fejl hos virksomheden, eller hvor der er tale om en undskyldelig fejl hos virksomheden. 

Til dette er det dog værd at bemærke, at selvom der vil blive fastsat nærmere regler om fritagelse, så vil der altid være tale om en konkret vurdering. 

 

Renteberegning 

Renten, der skal betales, udgør aktuelt 8,4 % p.a. Denne må forventes at stige, da den består af en basisrente, der på nuværende tidspunkt er 0,0% samt et tillæg på 0,7%, der tilskrives månedligt. For et beløb på 1 mio. kr. vil der påløbe mere end 285.000 kr. i renter, hvis en virksomhed eksempelvis efterangiver 3 år for sent. Renten er dermed ganske høj og giver et godt incitament til at få kontrol over registreringer og processer, idet tidligere fejl, som før ikke havde økonomisk betydning i form af renter, nu kan medføre en betydelig meromkostning. Renteberegning skal alene finde anvendelse, når beløbet er i Skattestyrelsens favør. 

 

Ikrafttrædelsestidspunkt

De nye regler er blevet vedtaget med ikrafttrædelse 15. juni 2022, men for de fleste korrektioner på momsområdet, vil virkningstidspunktet blive fastsat af Skatteministeren. Virkningstidspunktet vil således først indtræde senere afhængig af, hvor hurtigt skattemyndighederne kan foretage de nødvendige systemtilpasninger. Virkningstidspunkter for de enkelte regler kan blive fastsat løbende, og vi forventer, at hovedparten først får virkning fra 1. januar 2023. 

De situationer, hvor en virksomhed ikke har været registreret, og bliver registreret med tilbagevirkende kraft, er allerede nu omfattet af de nye regler. I disse tilfælde trådte reglerne i kraft den 15. juni 2022. 

Hvis I ikke er 100% sikre på, at I har styr på momsen, så er det NU, det skal vurderes, eftersom fejl kan rettes uden renter forventeligt frem til 31. december 2022. 

Tag fat i din normale kontaktperson hos Deloitte eller en af vores dygtige momsrådgivere, så vi sammen kan tage en dialog om jeres historiske dispositioner og indberetninger med fokus på at drøfte, hvordan en gennemgang kan tilrettelægges hos jer. 

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('