Insight

Selskabers indkomstopgørelse i 2023 

Opgørelse af den skattepligtige indkomst i selskaber

I forbindelse med udarbejdelse af selskabers skattepligtige indkomst for 2023 er der flere forhold, som er relevante at have for øje, herunder som følge af ændret lovgivning i 2023.

14. maj 2024

 

Fem gode råd til selskabers indkomstopgørelse for 2023

Senest 30. juni 2024 skal selskabsselvangivelsen for 2023, og for større virksomheder også skattebilaget for 2023, indsendes til Skattestyrelsen. Forinden skal den skattepligtige indkomst dog opgøres, men hvilke forhold er relevant at være opmærksom på. Vi har her samlet fem gode råd:

 1. Er det overvejet, om det er muligt at gøre brug af reglerne for forhøjet fradrag for forsøgs- og forskningsudgifter?
 2. Er der taget højde for betalt kildeskat i udlandet, og er det overvejet at gøre brug af reglerne om bortseelse for udenlandsk indkomst?
 3. Er der taget højde for rentefradragsbegrænsninger i 2023?
 4. Er der taget højde for betalinger til skattelylande?
 5. Er der taget højde for ny lovgivning med virkning fra 2023?

Ønsker du at finde gode råd til udfyldelse af selskabsselvangivelsen, kan du læse mere her

 

Skattebilaget

For større virksomheder skal skattebilaget indeholdende bl.a. opgørelsen af den skattepligtige indkomst indsendes til Skattestyrelsen samtidig med indsendelse af selskabsselvangivelsen (oplysningsskemaet). 

Mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder, bl.a. virksomheder med en omsætning på over 100 mio. kr. på sambeskatningsniveau, opstiller i den forbindelse en række krav til skattebilagets indhold udover selve opgørelsen af den skattepligtige indkomst, herunder bl.a.:

 • Oplysning om nettoomsætningen
 • Krav om at vareforbrug, lønninger og andre personaleomkostninger specificeres
 • Krav om specifikation af nedskrivninger på varelager og debitorer samt årets realiserede tab på debitorer
 • Krav om specifikation af periodiserede renter
 • Krav om specifikation af udgående og indgående moms
 • Præsentation af lønafstemning

Derfor er det vigtigt, at det kontrolleres, at alle kravene i mindstekravsbekendtgørelsen opfyldes, inden skattebilaget indsendes til Skattestyrelsen.

 

Forhøjet fradrag for forsøgs- og forskningsudgifter

Der er i 2023 mulighed for forhøjet fradrag på forsøgs- og forskningsomkostninger (R&D) samt udbetaling af skattekredit i relation hertil. Praksis udvikler sig dog hele tiden, og der stilles i dag store krav til selskabers dokumentation af særligt nyhedsværdien i relation til forsøgs- og forskningsprojekter.

Det forhøjede fradrag udgør et tillæg på 8% (i alt 108%) af de opgjorte omkostninger relateret til R&D. I forhold til skattekreditten kan der udbetales op til 5,5 mio. kr. ved afholdte forsøgs- og forskningsomkostninger på 25 mio. kr. I omkostningsbasen i forhold til step-up på 8% indgår ikke modtagende tilskud.

I forbindelse med vurdering af, om selskabets R&D-projekter opfylder de skatteretlige kriterier, henses til:

 • Projektets nyhedselement, set i forhold til branchen generelt
 • Projektets kreative element
 • Projektets usikkerhedselement set i forhold til eksempelvis tidshorisont, økonomi, realiserbarhed mv.

Væsentligt at bemærke er, at det er selskabet, som har dokumentationspligten i forhold til, at betingelserne for anvendelse af ordningerne er opfyldt.

Du kan læse mere om anvendelsen af reglerne her.

 

Kildeskat og bortseelse af udenlandsk indkomst

Er den skattepligtige indkomst negativ i året, men er der eksempelvis modtaget udbytter fra udlandet, hvori der er indeholdt udenlandsk kildeskat, kan det være fordelagtigt at overveje, hvorvidt reglerne i LL § 33H (bortseelse fra underskud) skal anvendes.

Der kan ses bort fra en så stor del af underskuddet, at den skattepligtige indkomst svarer til de samlede positive indkomster fra fremmede stater, som er omfattet af LL §33 eller en tilsvarende credit-bestemmelse i en DBO.

Ordningen giver mulighed for at skabe en positiv dansk skattepligtig indkomst, som medfører en skattebetaling, således at den udenlandsk indeholdte skat kan modregnes i den danske skat. Det underskud, der bortses fra, fremføres til senere år.

 

Rentefradragsbegrænsninger

Som følge af de stigende renter må det formodes, at der er flere selskaber, som bliver ramt af reglerne omkring rentefradragsbegrænsning. Reglerne behandles separat af hinanden og omfatter:

 • Reglerne for tynd kapitalisering 
 • Renteloft 
 • EBITDA-reglen

Væsentligt at bemærke i forhold til reglernes anvendelse er, at der gælder forskelligt målegrundlag i forhold til aktivmassen, samt at de finder anvendelse i ovenstående rækkefølge, da de, uagtet at de fungerer separat af hinanden, har interne sammenhænge.

Nedenstående oversigt giver et overordnet billede af reglernes anvendelse og omfang:

Regel Beskrivelse Hvornår er man omfattet Bagatelgrænse Fremførsel
Tynd kapitalisering, 
SEL § 11
Omfatter kun kontrolleret gæld Gælden overstiger egenkapitalen (opgjort til handelsværdi) i forholdet 4:1 10 mio. kr. Renteudgifter er tabt. Visse muligheder for fremførsel af kurstab
Renteloft,
SEL § 11B
Alle nettofinansieringsudgifter, undtagen finansieringsudgifter relateret til debitorer og kreditorer Nettofinansieringsudgifterne overstiger en forrentning af bestemte skattemæssige aktiver med 2,7% (2023) 21,3 mio. kr. Renteudgifter er tabt. Kurstab kan fremføres i 3 år
EBITDA, 
SEL § 11B
EBITDA kan maksimalt nedbringes med 30% af nettofinansieringsudgifterne Nettofinansieringsudgifterne overstiger EBITDA med 30%  22,3 mio. kr. Begrænsede nettofinansieringsudgifter kan fremføres ubegrænset

Der kan gælde særregler eller værnsregler, som ikke fremgår af oversigten

 

Betalinger til skattelylande

Betalinger ydet til kontrollerede selskaber og personer i skattelylande kan ikke fradrages i den skattepligtige indkomst. Listen over skattelylande opdateres jævnligt og udgør for 2023:

 • Amerikansk Samoa
 • Anguilla
 • Bahamas
 • Costa Rica
 • De Amerikanske Jomfruøer
 • De Britiske Jomfruøer
 • Fiji
 • Guam
 • Marshalløerne
 • Palau
 • Panama
 • Samoa
 • Trinidad og Tobago
 • Turks-og Caicosøerne
 • Vanuatu

 

Ny lovgivning med virkning fra og med 2023

For 2023 er der gennemført ny lovgivning, som har betydning for afskrivningsmulighederne på bygninger og installationer samt fradragsretten for høje lønninger.

Afskrivninger på bygninger og forbedringer

Køb af afskrivningsberettigede bygninger og forbedringer foretaget på nye og gamle bygninger efter 1. januar 2023 kan maksimalt afskrives med 3%. Herudover er der indført begrænsning i reglerne for bygninger med kort levetid, idet disse bygninger nu skal have en levetid over 33 år, samtidig med at det tidligere tillæg på 3%-point er afskaffet.

De ændrede regler betyder også, at der er indført regler ved afståelse af ideelle andele af bygninger, som er anskaffet før og efter 1. januar 2023.

Afskrivningsmulighederne for afskrivning på kunstnerisk udsmykning i bygninger er også ændret med lovændringen.

Fradragsret for høje lønninger

Der er indført en fradragsbegrænsning for løn (almindelig løn, personalegoder, visse aktielønsaftaler, skattefri godtgørelser mv.) over 7.721.900 kr. pr. person (2023). 

Det er ikke muligt at omgå fradragsbegrænsningen ved at ansætte medarbejderen i fx et søsterselskab, da der også henses til løn udbetalt af andre interesseforbundne selskaber. I sådanne situationer fordeles grundbeløbet mellem de respektive selskaber. Også løn til personer, som ikke er skattepligtige til Danmark, skal medregnes, hvis lønnen udbetalt til personen havde været AM-bidragspligtig til Danmark, forudsat personen havde været skattepligtig til Danmark.

 

Har du brug for hjælp?

Du er velkommen til at kontakte Deloittes skatteafdeling, hvis du ønsker hjælp til udarbejdelse af den skattepligtige indkomst eller har spørgsmål i relation til andre skatteretlige problemstillinger. 

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('