Insight

Superfradrag og grøn skattereform

Forbedrede muligheder for skattemæssige afskrivninger

I december 2020 indgik regeringen og flere af folketingets partier aftale om en grøn skattereform. Lovændringen indeholder en række gunstige fradragsmuligheder for danske virksomheder, og loven har på flere punkter allerede virkning for indkomståret 2020.

19. april 2021

 

De forbedrede skattemæssige afskrivningsregler er nu vedtaget af Folketinget. Nogle af reglerne har tilbagevirkende kraft, idet de gælder for anskaffelser foretaget den 23. november 2020 og derefter. Loven indeholder 3 elementer:

  • Forhøjelse af beløbsgrænsen for straksafskrivning af udgifter til småanskaffelser.
  • Forhøjede afskrivninger for udgifter til køb af visse fabriksnye driftsmidler i en periode.
  • Forlængelse af periode med forhøjede fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed.

 

Småanskaffelser

Beløbsgrænsen hæves fra 14.100 kr. (2020-niveau) til 30.000 kr. Forhøjelsen af grænsen har virkning for anskaffelser foretaget den 23. november 2020 og derefter. 

Forhøjelse af beløbsgrænsen medfører ikke en egentlig skattebesparelse, idet straksafskrivningen træder i stedet for en saldoafskrivning. Dog vil det påvirke virksomhedens likviditet på kort sigt, da skatten til betaling i anskaffelsesåret reduceres. 

 

Driftsmidler

Det skattemæssige afskrivningsgrundlag for fabriksnye anskaffelser af visse maskiner og inventar i perioden 23. november 2020 til 31. december 2022 forhøjes til 116% af anskaffelsesprisen. 

For at understøtte den grønne omstilling undtages en række maskiner, der drives eller kan drives af fossile brændstoffer, dvs. bl.a. benzin, diesel, gas, olie, koks og kul. Reglerne vil dog også omfatte køretøjer bortset fra personbiler. 

Det forhøjede afskrivningsgrundlag medfører en skattebesparelse på ca. 3.500 kr. for hver 100.000 kr., der investeres, men besparelsen fordeles over mere end ti år, fordi afskrivningen sker efter saldometoden. 

 

Udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed

I indkomstårene 2020 og 2021 er virksomhedernes fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed nu forhøjet med yderligere 25 hhv. 27 procentpoint, så fradrag i indkomstårene udgør 130%. Dette er udvidet til også at omfatte indkomståret 2022. 

Der indføres loft over merfradraget på 845 mio. kr. for 2020 og 910 mio. kr. for 2021 og 2022, svarende til en skatteværdi på 50 mio. kr. Udgifter, der overstiger det foreslåede loft, kan fradrages efter gældende regler med henholdsvis 103% i indkomståret 2020 og 105% i indkomstårene 2021 og 2022. Loftet gælder på sambeskatningsniveau.

Det forhøjede fradrag medfører i realiteten et skattefrit tilskud på 22% af merfradraget. Helt konkret betyder det forhøjede fradrag, at hvis virksomheder afholder udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed på 1 mio. kr., medfører det et ekstra skattefradrag på 300.000 kr. svarende til en skattebesparelse på 66.000 kr.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('