Insight

Tab på debitorer

Det er muligt at få moms retur, også i udlandet

Som følge af COVID-19 er det igen blevet relevant at benytte reglerne om, at man kan få moms retur i forbindelse med tab på debitorer. Andre lande har blødt reglerne op – men det er endnu ikke sket i Danmark.

11. maj 2020

 

Efter EU’s momsdirektiv – og de lokale momslovgivninger – kan sælgere regulere det periodevise momsgrundlag som følge af konstaterede tab i forbindelse med købers manglende betaling. Eftersom disse købere ikke har en tilsvarende pligt til at tilbageføre deres potentielle, oprindelige fradrag for momsen, er der dog ofte en række betingelser knyttet til sælgers muligheder. 

Som følge af COVID-19 ser vi en tendens til, at myndighederne i andre EU-lande anderkender, at denne særlige omstændighed berettiger til en regulering, og at kravene lempes. 

For nuværende har de danske skattemyndigheder endnu ikke taget stilling til, om COVID-19 anses som en særlig årsag, der berettiger til at regulere momsgrundlaget for sælgers tab. 

De danske krav – som gennemgås nedenfor – er på visse punkter meget omstændige, og en sælger skal reelt lægge momsen ud i meget lang tid, før der kan reguleres. Det må derfor være på høje tid, at de danske skattemyndigheder også kigger på mulige lempelser i den administrative praksis. Efter vores opfattelse, er der to oplagte muligheder for lempelse:

  • I forbindelse med konkurser bør reglerne lempes, så tabet anses for at være konstateret på tidspunktet for konkursens anmeldelse – mod at sælger efterfølgende afregner moms af eventuel modtaget dividende fra konkursboet, når det er gjort op, jf. de allerede eksisterende regler i momsloven.
  • I forbindelse med tab uden for reglerne om konkurs, bør kravet om, at samhandlen mellem sælger og køber skal have været afbrudt i mindst ét år, lempes. Også her vil reglerne om at afregne moms ved sælgers eventuelle senere betaling betyde, at staten får sine penge, hvis sælger får sine penge.

De danske regler

Først og fremmest er det en betingelse, at sælger på forhånd har angivet salgsmomsen til Skattestyrelsen. En momsregistreret virksomhed angiver i almindelighed moms på leveringstidspunktet, hvilket er sammenfaldende med det tidspunkt, hvor der udstedes en faktura. 

Dernæst kan en sælger ikke regulere den afregnede salgsmoms, hvis tabet endnu ikke er endeligt konstateret, eller der til stadighed handles med den pågældende køber.

Hvornår er tabet konstateret? 

Det er ikke tilstrækkeligt, at sælger har en formodning om sin købers manglende betalingsdygtighed. Sælgers tab kan nemlig som udgangspunkt ikke anses for konstateret, før sælger, eller en tredjemand på vegne af denne, har foretaget aktive skridt for at inddrive skyldbeløbet, og inddrivelsen mislykkedes.

Hvilke aktive skridt, der af sælger eller tredjemand anses som tilstrækkelige til at konstatere et tab, kan variere alt efter årsagen bag debitors manglende betalingsdygtighed. 

Købers konkurs 

For så vidt angår en købers manglende betalingsdygtighed som følge af en konkurs, anses sælgers tab for konstateret, når det på tidspunktet for konkursboets afslutning kan dokumenteres, at sælger ikke opnår fuld dækning for sit anmeldte krav.

Sælger kan i nogle tilfælde foretage et foreløbigt fradrag, såfremt der af konkursboets kurator gives en erklæring om, at en eventuel dividende ikke forventes at overstige en nærmere fastsat andel af sælgers tilgodehavende.  

Dette sker ofte først, mange år efter selve salget af den pågældende vare/ydelse er foregået. 

Tvangs- eller frivillig akkord 

Som et alternativ til konkurs kan en køber blive frigjort fra sine forpligtelser ved at betale en procentdel af det samlede tilgodehavende. Sælger kan i disse tilfælde regulere momsen for den nedskrivning, der sker i forbindelse med gennemførelsen af en tvangsakkord. Selve reguleringen kan ske, når akkorden er stadfæstet af skifteretten, da sælgers tab på dette tidspunkt anses for konstateret.  

For så vidt angår en frivillig akkord, indgås der her en aftale mellem køber og sælger om, at sidstnævnte eftergiver en del af sit tilgodehavende. Sælgers tab anses her for endeligt tabt, når samtlige betingelser er opfyldt:

  • Selve akkordforslaget er fremsat af en advokat eller anden branchekyndig,
  • Det relevante regnskabsmateriale er udarbejdet af en statsautoriseret- eller registreret revisor
  • Hvis der er flere sælgere (kreditorer), skal en væsentlig del af disse have accepteret akkordforslaget,
  • Akkorddividenden skal være mindst lige så stor, som den beregnede dividende ved gennemførelse af en konkurs, og
  • Køber og sælger må ikke være nærtstående, så skyldforholdet i stedet har karakter af et låneforhold el.lign. 

Slutteligt skal der kunne fremlægges dokumentation for de ovenstående forhold og for akkorddividendens størrelse. Det kan eksempelvis være dokumentation i form af en erklæring fra en advokat eller brancheforening. 

Tvangsauktion 

Hvis der sker frasalg af en ejendom på tvangsauktion, hvor en kreditor, som har pant i den faste ejendom, ikke opnår fuld dækning af sit tilgodehavende, kan der ligeledes ske momsmæssig regulering.  

Det er her en betingelse, at den eller de pågældende kreditorer gennem et regnskabsmateriale vedrørende debitor kan dokumentere, at der ikke opnås hel eller delvis dækning for kreditors anmeldte krav i den tvangssolgte ejendom. 

Tab uden for konkurs, tvangsakkord eller tvangsauktion

En sælger kan ligeledes befinde sig i en situation, hvor købers manglende betalingsdygtighed ikke skyldes konkurs, akkord eller tvangsauktion, men hvor køber af andre årsager ikke betaler.

Skattestyrelsen har i tilfælde heraf opstillet en række betingelser for, hvornår sælgers tab anses for konstateret. Indledningsvist varierer betingelserne alt efter, om sælgers tab beløbsmæssigt overstiger 3.000 kr. inkl. moms. 

Tab over 3.000 kr. 

For manglende betaling af beløb, der overstiger 3.000 kr., konstateres tabet ikke endeligt, før der er inddraget en tredjepart til at konstatere, at inddrivelsen er umulig. Denne tredjepart kan bestå af advokater, inkassovirksomheder eller fogedretten, og det er ikke tilstrækkeligt, at sælger selv foretager aktive skridt mod inddrivelsen af sine penge. I nogle tilfælde vil det være tilstrækkeligt, at sælgers interne inkassoafdeling har forsøgt beløbet inddrevet. Det vil dog i de fleste tilfælde bero på en konkret vurdering, om der er foretaget tilstrækkelige aktive skridt mod at inddrive beløbet. Denne vurdering skal ses i sammenhæng med, hvad der med rimelighed kan forventes ud fra tilgodehavendets størrelse og de omkostninger, som en sælger skal bruge på inddrivelsen.  

Det er i almindelighed ligeledes en forudsætning, at sælgers handelsforbindelse med køber er afbrudt, før der kan foretages tabsfradrag. 

Tab under 3.000 kr. 

Andet gør sig dog gældende ved beløb under 3.000 kr. inkl. moms. Her anerkender Skattestyrelsen, at en sælger kan foretage en momsmæssig regulering af tabet, når der alene er sket rykning af sælger. Denne rykker skal ske skriftligt og kan foretages af enten sælger selv, et inkassobureau eller via en advokat. Desuden skal samhandlen mellem sælger og køber have været afbrudt i mindst ét år, før fradraget kan tages.

Andre forhold

Sælger kan ligeledes befinde sig i situationer, hvor køber ikke ønsker at betale sin gæld, og på baggrund heraf foretager handlinger, der gør det vanskeligt eller umuligt for sælger at inddrive sit tilgodehavende.

Købers forsvinden 

Det kan hænde, at en køber af uransagelige årsager fraflytter Danmark el.lign. uden at inddrive sine forpligtelser. 

Skattestyrelsen har i tilfælde heraf anerkendt, at en sælgers muligheder for at kunne foretage aktive skridt mod at inddrive sine penge, væsentligt indskrænkes og usandsynliggøres. Skattestyrelsen har derfor bekræftet, at en sælger i disse situationer kan foretage tabsfradrag, hvis det kan dokumenteres, at køber er forsvundet. Denne dokumentation kan eksempelvis bestå i udtræk af oplysninger fra folkeregistret. 

Tabet konstateres her på det tidspunkt, hvor sælger kan dokumentere, at køber er forsvundet. 

Ukendt køber 

Det kan ligeledes hænde, at en købers identitet ikke står til at identificere, fordi denne eksempelvis har opgivet urigtige oplysninger i form af falsk navn- eller kontooplysninger. 

Skattestyrelsen anerkender på samme måde her, at en sælgers muligheder for at inddrive pengene står vanskeligt til, hvorfor der ligeledes her kan foretages regulering af momsgrundlaget. 

Sælger skal her kunne dokumentere, at køber har angivet urigtige oplysninger, og sælger skal have indgivet en politianmeldelse til politiet vedrørende forholdet. 

Tabet konstateres, og momsfradraget kan her ske på tidspunktet for anmeldelsen til politiet. 

Tidspunktet for momsfradraget 

Hvis betingelserne for at foretage tabsfradrag anses for opfyldt, skal momsfradraget angives i den momsperiode, hvor tabet er endeligt konstateret. Momsen af tabet skal angives som en reduktion i den udgående moms og derfor ikke som indgående moms.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('