Lehdistötiedotteet

Yritysjohtajat vaativat tiukempaa sääntelyä ja konkreettisia toimia ilmastokysymyksissä  

Yli 80 % globaalien yrityksien ylimmästä johdosta on huolissaan ilmastonmuutoksesta. Joka neljäs yritysjohtaja näkee ilmastokriisillä olevan vaikutuksia myös yritysten operatiiviseen toimintaan. Johtajat peräänkuuluttavatkin tiukempaa sääntelyä ja tiiviimpää yhteistyötä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Nopeasti kehittyvä teknologia avaa uusia mahdollisuuksia ilmastokysymyksien kestäviin ratkaisuihin.

27.5.2021

Kahdeksan kymmenestä globaalin tason johtajasta (82 %) on huolissaan ilmastonmuutoksesta – joka neljäs on syvästi huolissaan. Kuitenkin kaksi kolmesta organisaatiosta (65 %) kertoo vähentävänsä kestävää kehitystä tukevia pyrkimyksiään pandemian ja taloudellisen taantuman vuoksi. Tämä selviää Deloitten selvityksestä, johon vastasi vuoden 2021 tammi-helmikuussa 750 ylimmän tason yritysjohtajaa maailmanlaajuisesti. 

Joka neljäs yritysjohtaja (27 %) näkee, että ilmastokriisillä on selviä vaikutuksia yrityksien operatiiviseen toimintaan. Vastaajien mukaan ilmastonmuutos aiheuttaa ainakin resurssien niukkuutta, poliittisia levottomuuksia ja häiriötä yritysten tuotannossa. Sääntelyyn ja poliittiseen tilanteeseen liittyvä epävarmuus nimettiin tärkeimmiksi yrityksiä koskeviksi ilmastokysymyksiksi. Johtajat peräänkuuluttavat myös koulutuksen ja tieteellisesti toteutetun tutkimuksen tärkeyttä ilmaston muutoksen vastaisissa toimissa. 

”Kehitys on huolestuttavaa. On ensiarvoisen tärkeää, että poliitikot, yritysjohtajat ja tutkijat nopeuttavat yhteistyötä yli rajojen estääkseen ilmastonmuutoksen vaikutusten pahenemista. Olemme nyt ratkaisevassa tilanteessa, jos aiomme lieventää ilmastonmuutoksen tulevia vaikutuksia", sanoo Deloitten kestävän rahoituksen johtaja Sami Toivoniemi.
 

Vastuullisuuden mittaaminen yritystoiminnan keskiöön

Suuri enemmistö (81 %) yritysjohtajista kokee organisaatioiden ja hallitusten roolin keskeiseksi ilmastonmuutoksen vastaisissa toimissa. Lähes neljännes näkee organisaationsa ilmastonmuutoksen vastaisilla toimilla olleen positiivisia vaikutuksia ihmisille, planeetalle ja tuottavuudelle. Nämä organisaatiot kertovat kiihdyttävänsä ilmastotyötään seuraavan vuoden aikana. Konkreettisina toimenpiteinä mainitaan työmatkustamisen vähentäminen ja organisaation strategian laajentaminen kattamaan vastuullisuusmittarit, jotka vaikuttavat tulokseen ja muun muassa johtoryhmän palkkioihin.

”Onneksi tutkimus heijastaa myös selvää optimismia. Merkittävillä ja välittömillä toimilla voimme muuttaa käyttäytymistämme niin, että pystymme rajoittamaan ilmastonmuutoksen pahimpia vaikutuksia. Globaalit johtajat haastavat poliitikkoja lisäämään sääntelyä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, koska markkinavoimat eivät toimi tarpeeksi nopeasti. Tärkeä edistysaskel on maaliskuussa hyväksytty ensimmäinen EU-direktiiviehdotus yritysvastuusääntelyn vahvistamiseksi. Voimaan tullessaan se koskee myös ilmastokysymyksiä”, Toivoniemi sanoo. 
 

Teknologia tuo uusia ratkaisuja ilmastomuutoksen vastaisiin toimiin

Vuonna 2015 hyväksytyssä Pariisin ilmastosopimuksessa maailman johtajat sitoutuivat pitkän aikavälin tavoitteeseen pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa asteessa – näin lämpeneminen pyritään rajoittamaan alle 1,5 asteeseen suhteessa esiteolliseen aikaan. Jotta lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 asteen, on maailmanlaajuisia kasvihuonekaasupäästöjä vähennettävä 7,6 prosenttia vuodessa aina vuoteen 2030 asti.

”Tavoitteen toteutuminen vaatii mittavia muutoksia energiansaannissamme, tuotannossamme, rakennuskannassamme, matkustamisessa ja ruokailutottumuksissamme”, sanoo Toivoniemi. 

Toivoniemen mukaan nopeasti kehittyvä teknologia avaa täysin uusia kestäviä mahdollisuuksia, joilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa: ”Esimerkiksi teknologian ansiosta uusiutuva energia, kuten aurinkotuuli ja aaltoenergia, on paljon edullisempaa ja tehokkaampaa kuin ennen. Energia- ja akkuteknologian kehittyminen mahdollistaa energian entistä tehokkaamman varastoinnin. Myös uutta rakennuskantaa kehitetään aiempaa kestävämmin.” 

---

Deloitten 2021 Climate Check -raportti selvitti tammi-helmikuussa 2021 maailmanlaajuisesti ylimmän yritysjohdon näkemyksiä organisaatioiden vaikutusmahdollisuuksista ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Selvitykseen vastasi 750 yritysjohtajaa ympäri maailmaa, myös Suomi oli kyselyssä mukana. Raportissa tarkastellaan toimia, joilla organisaatiot voivat mukauttaa ilmastokysymykset osaksi päivittäistä ydinliiketoimintaansa ja konkreettisia toimenpiteitä.

Oliko tieto hyödyllistä?