Forensic Due Diligence

Palvelut

Forensic Due Diligence

Forensic due diligence auttaa yrityskaupan osapuolia havaitsemaan ja selvittämään niitä riskejä, joita due diligence -prosesseissa ei tavallisesti havaita. Perinteisten johdon haastattelujen ja taloudellisen data-analyysin lisäksi käytämme forensic due diligence -prosessissa myös avoimia paikallisia lähteitä ja soveltuvaa intelligence-dataa.

Selvityksemme keskittyvät tyypillisesti muun muassa maineeseen, luotettavuuteen, lainsäädännön noudattamatta jättämiseen, operatiivisiin toimintatapoihin ja prosesseihin liittyviin riskeihin. Kyseessä ei ole “one-size-fits-all’’ due diligence -prosessi, vaan selvitys kohdennetaan aina yritysjärjestelyn kohteen ja liiketoiminnan luonteen mukaisesti.

Forensic due diligence tarjoaa objektiivisen läpikäynnin kohdeyhtiön tietyistä toimintatavoista, oleellisten ohjeistuksien ja prosessien kypsyystasosta sekä taloudellisesta datasta. Yhtiön toimintaa on mahdollista tarkastella kokonaisvaltaisesti tai se on mahdollista kohdentaa pintaa syvemmälle esimerkiksi yksittäiseen, liiketoiminnan kannalta keskeiseen prosessiin. Jokainen selvitys räätälöidään aina huolellisesti kohteen profiilin ja asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Forensic due diligence -selvitys voi sisältää muun muassa seuraavia kokonaisuuksia:

Toimintatapojen ja prosessien tarkastelu

Tavoitteena on muodostaa ymmärrys kohteen operatiivisesta toiminnasta ja siihen liittyvistä riskeistä. Selvitämme asiakkaan toiveiden mukaisesti kohteen toimintatapoja yleisesti tai kohdistamme selvityksen esimerkiksi tiettyyn rajattuun prosessiin. Pyrimme aina varmentamaan johdon haastatteluista ja dokumentaatiosta saadut tiedot ylimääräisten lähteiden kuten datan ja lisähaastatteluiden avulla. Tämä mahdollistaa sellaisen tiedon hyödyntämisen, jota ei tyypillisessä due diligence -selvityksessä käytetä. Lisäksi tarkastelussa olennaisessa osassa ovat toimintatapoihin ja prosesseihin liittyvät väärinkäytösriskit kuten korruptio, lahjonta ja epäeettinen toiminta.

Data-analyysi kohteen taloudellisesta datasta

Taloudellisessa data-analyysissa syvennytään tarkastelemaan tyypillisesti sellaista transaktiodataa, johon sisältyy liiketoiminnan kannalta suurimmat väärinkäytösriskit. Transaktiodatan lisäksi voimme kohdentaa selvitystä esimerkiksi matka- ja kulukorvauksiin, palkkakustannusdataan tai lahja- tai muihin viihdykkeisiin liittyvään dataan. Hyödynnämme selvityksessä analytiikkaa, jonka avulla voimme käsitellä ja analysoida suuria määriä dataa ja tunnistaa epäilyttäviä transaktioita. Kohdennamme tarvittaessa selvitystä yksittäisiin transaktioihin ja teemme analyysia niiden vaatimustenmukaisuudesta suhteessa kohdeyhtiön sisäisiin ohjeisiin ja politiikkoihin.

Integrity Due Diligence (IDD) -selvitykset

Integrity Due Diligence (IDD) -palvelussamme suoritamme taustaselvityksiä asiakkaamme valitsemalla painopistealueella ja laajuudella. Keskitymme esimerkiksi liiketoiminnan taustaan ja toimintaan, omistusrakenteeseen, liiketoimintakumppanin tai sen edustajien mahdollisiin muihin yritysyhteyksiin tai pakote- ja PEP (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö) -tarkasteluun. Kattava kansainvälinen verkostomme auttaa meitä tekemään selvityksiä ympäri maailmaa.

Kypsyys- ja valmiusarvioinnit

Autamme asiakkaitamme tekemään väärinkäytösten ennalta estämiseen ja hallintaan, lahjontaan ja korruptioon liittyviä kypsyys- ja valmiusarviointeja. Kypsyys- ja valmiusarvioinnin tarkoituksena on tunnistaa kohteen nykytila, siihen liittyvät riskit ja toimenpiteet, joilla yrityksen toimintaa voidaan kehittää. Hyödynnämme arvioinneissa kansainvälisiä viitekehyksiä. Esimerkiksi rajat ylittävissä yritysjärjestelyssä voimme arvioida kohteen compliance & ethics -maturiteettia tai lahjonnan ja korruption ennalta estämiseen liittyviä ohjeistuksia ja toimenpiteitä hyödyntämällä UK Bribery Actin, FCPA:n tai muun relevantin lainsäädännön vaatimuksia ja ohjeistuksia.

Millaisia haasteita asiakkaillamme on ollut ja miten olemme ne ratkaisseet?

CASE A

Haaste: Osana yritysjärjestelyä ranskalainen globaali infrastruktuuriyhtiö halusi selvittää ostettavan yhtiön valmiutta eettisten toimintatapojen ja compliance-toiminnon osalta. Selvityksen taustalla vaikutti ranskalainen korruption vastainen Sapin II -lainsäädäntö.

Toimenpiteet: Suoritimme fokusoidun due diligence -selvityksen, jossa selvityksen pääpainona oli kohteen eettisyyttä ja compliancea koskevat ohjeistukset ja toimintatavat. Kävimme läpi kaikki relevantit ohjeistukset ja politiikat ja vertasimme niiden kypsyyttä ranskalaiseen Sapin II -lainsäädäntöön. Muodostimme selvityksen pohjalta tiiviin raportin, jossa esittelimme asiakkaallemme keskeisimmät havainnot, teimme vertailua ranskalaiseen lainsäädäntöön ja annoimme vertailun pohjalta suosituksia vaadittavista toimenpiteistä.

CASE B

Haaste: Asiakkaamme
tarpeena oli osana yritysjärjestelyä ymmärtää paremmin ostettavan kohteen
prosesseja henkilöstön rekrytointiin liittyen. Toimeksiannon tavoitteena oli
selvittää rekrytointiprosessin yksityiskohdat, vaiheet, roolit ja vastuut sekä
kansainvälisen liiketoiminnan vaikutukset prosessiin.  

Toimenpiteet: Tarjosimme asiakkaallemme kokonaisvaltaisen Forensic Due Diligence –selvityksen, jossa selvitimme muun muassa seuraavia asioita:

  • Yksityiskohtainen kuvaus rekrytointiprosessiin vaiheista, rooleista ja vastuista. Muodostimme näkemyksen prosessista johdon haastatteluiden ja dokumentaation avulla. Tämän lisäksi varmensimme havaintojamme ylimääräisillä haastatteluilla ja taloudellisen datan tarkastelulla.
  • Kuvaus työntekijöiden rekrytointiin liittyvästä sääntelystä. Tarkastelimme vaatimuksia sekä lähtömaiden että Suomen sääntelyn näkökulmasta.
  • •Selvitys prosessiin liittyvistä korruption ja väärinkäytösten riskeistä. Kansainvälisen verkostomme tuella selvitimme korruption tasoa ja mahdollisia riskejä myös työntekijöiden lähtömaassa. Varmensimme saatua tietoa haastattelemalla yhtiön ulkopuolisia henkilöitä ja tarkastelemalla taloudellista dataa.
  • Suoritimme lokaalit taustaselvitykset prosessin eri toimijoista ja avainhenkilöistä

CASE C

Haaste: Asiakkaamme halusi ymmärtää ostettavan kohteen valmiutta korruption ja lahjonnan ennalta estämisessä ja hallinnassa. Tavoitteena oli selvittää, millaisia ohjeistuksia kohteella on korruption ja lahjonnan ennalta estämisessä ja hallinnassa, toteutuvatko ohjeistukset käytännössä ja onko toiminnassa viitteitä korruptiosta.

Toimenpiteet: Suoritimme fokusoidun ABAC due diligence -selvityksen, jossa pääpainona oli kohteen korruption ja lahjonnan vastaisen valmiuden selvittäminen. Tarkastelimme kohteen korruption ja lahjonnan vastaisia ohjeistuksia sekä taloudellista dataa. Taloudellisen datan osalta keskityimme selvityksessä korkean riskin tileihin kuten lahja- ja edustustileihin. Tarkastelimme yksittäisiä transaktioita ja niihin liittyviä dokumentteja. Teimme vertailua transaktioiden ja ohjeistusten välillä selvittääksemme, toteutuvatko kohteen ohjeistukset käytännössä ja onko havaittavissa viitteitä mahdollisesta korruptiosta. Selvityksen lopuksi annoimme asiakkaalle selkeät ja ytimekkäät kehittämistoimenpiteet korruption ja lahjonnan ennalta estämiseksi.

Ota yhteyttä!

Leea Uusi-Hautamaa

Leea Uusi-Hautamaa

Partner, Head of Forensic

Leea Uusi-Hautamaa johtaa Deloitten Forensic-palveluita. Leea on ammatiltaan lakimies ja varatuomari. Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus rikosoikeudellisista asioista, väärinkäytösten ja muun ep... Lisää

Fullwidth SCC. Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.