strateginen kustannusvaikuttavuus

Artikkeli

Strateginen kustannusvaikuttavuus luo sillan vaikuttavuuden ja kustannusten johtamisen välille

Lyhyesti:

  • Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen vaikuttavuus ja kustannukset ovat toisiinsa yhteydessä sekä suoraan että välillisesti 
  • Kustannusvaikuttavuuden pysyvä parantaminen vaatii kokonaisvaltaista johtamista
  • Deloitten strategisen kustannusvaikuttavuuden mallissa toiminnan vaikuttavuutta ja kustannuksia kehitetään ja johdetaan yhdessä eri palveluverkon tai -ketjun osien yli
  • Kustannusvaikuttavuuden kehittämisen voi käynnistää sektorikohtaisena (esim. yksittäinen palveluketju) tarkasteluna tai koko organisaation laajuisena hankkeena


Sote-sektori hakee vaikuttavuusloikkaa epätasaisella alustalla

Kustannusvaikuttavien palvelujen järjestäminen on yksi julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon sektorin keskeisistä tavoitteista. Palvelujen vaikuttavuuden parantamiseen on nyt paremmat mahdollisuudet kuin koskaan aiemmin − potilasdataa ja tutkimustietoa hoitomenetelmien vaikuttavuudesta on saatavilla yhä enemmän. Vaikuttavuuden sateenvarjon alla on kuitenkin suuri määrä erilaisia kehittämismenetelmiä ja lähestymistapoja (esim. lean, value-based care ja asiakaslähtöinen suunnittelu). Eri menetelmien käyttö tuo monipuolisuutta, mutta johtaa siihen, että vaikuttavuutta pyritään usein parantamaan toisistaan irrallisilla projekteilla. Tämä johtaa kehitystyön pirstaleisuuteen koko organisaation tasolla.

Toinen kustannusvaikuttavuuden kokonaiskuvaa hämärtävä tekijä on kustannusten hallinnan erillisyys vaikuttavuuden johtamisesta. Säästöjen merkitystä palvelujen vaikuttavuuteen ei usein huomioida riittävästi kuntien tai sairaanhoitopiirien säästöohjelmissa. Säästöjen negatiiviset vaikutukset voivat myöhemmin hankaloittaa vaikuttavuuden parantamista pitkällä aikavälillä. Esimerkkinä tästä ovat muun muassa kuntoutustoiminnan merkittävät leikkaukset, jotka näkyvät viiveellä väestössä heikompana toimintakykynä ja suurempina hoito- ja hoivakuluina. Jotta vastaavat askeleet taaksepäin voidaan jatkossa estää, tulee kustannusten hallinta ja vaikuttavuuden kehittäminen kytkeä kiinteästi toisiinsa.

 

Vaikuttavuuden pysyvä muutos vaatii strategista lähestymistä

Uudeksi työkaluksi kustannusvaikuttavuuden kokonaiskuvan kirkastamiseen olemme Deloittella kehittäneet Suomen terveydenhuoltokenttään suunnitellun strategisen kustannusvaikuttavuuden mallin. Siinä kustannusvaikuttavuutta käsitellään kokonaisuutena palveluverkon tai-ketjun eri osien yli niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Strategisen kustannusvaikuttavuuden kantavina ajatuksina ovat vaikuttavuuden ja kustannusten johtamisen yhdistäminen sekä kehittämiskohteiden ja menetelmien hallinta yhtenä kokonaisuutena.

Mallin ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan laaja kustannus- ja vaikuttavuustiedon analyysi. Näin myöhemmin tehtävät päätökset voidaan perustaa yksityiskohtaiseen ymmärrykseen nykytilasta. Analyysin lisäksi kehityskohteiden tunnistamisessa on olennaista hyödyntää koko henkilöstön kokemusta ja osaamista. Päätösten läpivienti vaatii puolestaan huolellista muutosjohtamisen suunnittelua. Lopullisena tavoitteena on pysyvä vaikuttavuuteen perustuva toimintakulttuurin muutos.

Olemme hyödyntäneet mallin kehittämisessä kokemuksia Iso-Britannian National Health Servicesta (NHS), jossa kustannusvaikuttavuuden kehittäminen on ollut jo pitkään keskeinen osa toimintakulttuuria. NHS:n palvelutuotannosta vastaaville yksiköille, eli trusteille, asetetaan vuosittaiset tavoitteet, joiden saavuttamiseksi trustit suunnittelevat kehitystoimenpiteitä kattavasti eri toiminnoissa pitäen samalla kehityksen kokonaiskuvan selkeänä ja ajantasaisena. Monissa kehityshankkeissa on pystytty parantamaan toiminnan vaikuttavuutta (esim. saatavuuden paranemisen kautta) samalla kun kustannuksia on saatu laskettua.

 

Deloitten strategisen kustannusvaikuttavuuden viisi keskeistä periaatetta

1. Kattavan tilannekuvan muodostaminen. Kustannusvaikuttavuuden parantamisen tulee pohjautua kattavaan analyysiin perustuvaan tilannekuvaan. Sen avulla nykyisen toiminnan todellista kustannusvaikuttavuutta voidaan arvioida (sisältäen mm. koko palveluketjun kustannukset ja epäsuorat vaikutukset).

2. Priorisointi ja valintojen tekeminen. Strateginen lähestymistapa edellyttää selkeiden valintojen tekemistä (esim. lisäresurssien kohdentaminen vaikuttavimpiin hoito- tai hoivaprosesseihin) ja niiden selkeää perustelemista sidosryhmille.

3. Ketterä toteuttaminen. Kustannusvaikuttavuuden parantuminen riippuu ratkaisujen käyttöönoton nopeudesta. Tätä voidaan edistää ketterien menetelmien hyödyntämisellä (mm. sprinttipohjainen kehittäminen ja nopeat voitot).

4. Asiakasnäkökulma ja digitaaliset työkalut. Asiakasnäkökulman huomiointi on keskeistä vaikuttavien palvelujen suunnittelussa ja arvioinnissa. Tämä on erityisen tärkeää muistaa, kun otetaan käyttöön uusia kustannusvaikuttavuutta edistäviä digitaalisia ratkaisuja (esim. etävastaanotot ja hoidontarpeen arviointi).


5. Henkilöstön kehittäminen ja kyvykkyyden rakentaminen. Henkilöstön roolin vahvistaminen, osaamisen hyödyntäminen ja sitouttaminen ovat välttämättömiä kustannusvaikuttavuuden kehittämisessä. Näin varmistetaan, että organisaatiossa on riittävästi osaamista kehittää vaikuttavuutta myös tulevaisuudessa.


Miten lähteä liikkeelle?
Strategisen kustannusvaikuttavuuden rakentamista voi lähestyä tilanteesta riippuen eri tavoin. Kun halutaan aloittaa suoraan laajan muutoksen valmistelusta, on suunnittelu järkevää käynnistää koko organisaation tasolla. Tämä mahdollistaa mm. keskittymisen suurimman potentiaalin kehityskohteisiin ja nopean vertaisoppimisen.

Mikäli käytettävät kehitysresurssit ovat rajallisia tai ongelmia halutaan ratkaista kohdennetusti tietyllä toimialalla, yksikössä tai asiakas-/potilassegmentissä, voidaan käyttää pilottipohjaista mallia. Tällöin työskentely käynnistetään valitulla alueella ja laajennetaan myöhemmin muualle organisaatioon. Molemmissa lähestymistavoissa on keskeistä, että kehitystyöhön sitoudutaan pitkäaikaisesti. Kyseessä on ohimenevän kulukurin sijaan pysyvä toimintatapojen muutos.

Haluaisitko kuulla lisää strategisesta kustannusvaikuttavuudesta tai saada kopion strategisen kustannusvaikuttavuuden menetelmiemme kuvauksesta? Ota yhteyttä niin kerromme lisää.

strateginen kustannusvaikuttavuus

Kustannusvaikuttavuus - käsitteitä

Vakiintuneita käsitteitä käytetään tilanteesta riippuen hieman eri painotuksilla. Kustannusvaikuttavuus huomioi sekä kustannukset että vaikutukset.

Vaikuttavuus = Terveyteen ja hyvinvointiin toiminnalla aikaansaadut muutokset 1)

Tuottavuus = Kaikkien tuotantoon käytettyjen panosten ja tuotosten välinen suhde 2)

Taloudellisuus = Toteutuneiden ja kohdistettavissa olevien kustannuksen suhde tuotokseen 3)

Tehokkuus = Tuotosten ja niiden vaatimien panosten tai resurssien suhdetta kuvaava yläkäsite 3)

Kustannusvaikuttavuus = Vaikuttavuusmuutoksen suhde sen aikaansaamiseksi käytettyihin kustannuksiin 4)

Lähde: 1) Sintonen ja Pekurinen 2006 mukaillen; 2) Meklin 2002 ja Sintonen ja Pekurinen 2006 mukaillen; 3) Honkasalo 2010; 4) Kangasharju 2008 mukaillen

Oliko tieto hyödyllistä?