sosiaali- ja terveydenhuolto

Palvelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut

Kumppanina uudistuksissa ja kehityshankkeissa

Uudistunut lainsäädäntö, rahoitushaasteet ja asiakastarpeiden kehittyminen haastavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteita. Myös uudet teknologiat tulevat entistä voimakkaammin osaksi toimialaa ja luovat innovatiivisille organisaatioille uudentyyppisiä kilpailuetuja. Autamme asiakkaitamme vastaamaan näihin haasteisiin ja hyödyntämään uusia mahdollisuuksia.

Olemme maailman suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan
konsulttiyritys. Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuoltoalan asiakkaille kestäviä ratkaisuja yhdistämällä laajan toimialatuntemuksen ja käytännön kokemuksen kattavaan liikkeenjohdon osaamiseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestäminen ja tuottaminen

Asukkaiden yhdenvertaisuus, palveluiden korkea laatu ja
toiminnan kustannustehokkuus toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisen ja tuottamisen keskeisinä tienviittoina. Asiantuntijoillamme on vankka kokemus hyvinvointialueiden hallinnon tukemisesta ja vaativasta strategiatyöskentelystä. Esimerkkejä palveluistamme:

 • Hyvinvointialueiden palvelujen ja toiminnan
  kehittäminen
 • Palveluverkkoselvitykset
 • Sote-palveluiden järjestämisen ja palvelutuotannon suunnittelu ja kehittäminen
 • Sote-palveluiden lainsäädännön muutosten ymmärtäminen
 • Strategisten hankintojen (make-or-buy), tuottajaohjauksen ja valvonnan suunnittelu ja kehittäminen
 • Palveluketjujen ja palveluintegraation suunnittelu ja kehittäminen 

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannus-, hyöty- ja tuotantotapa-analyysit

Organisaatioiden täytyy sopeutua toimintaympäristön jatkuvaan muutokseen. Usein tämä tarkoittaa strategisten valintojen uudelleenarviointia toimialan kehityssuuntien ja mahdollisuuksien analyysin tukemana. Kannattavuushaasteiden kanssa kamppailevia toimintoja voidaan organisoida uudelleen esimerkiksi palvelujen uudelleenjärjestämisen tai sähköisten ratkaisujen turvin. Tarjoamme asiakkaillemme alan parhaiden käytäntöjen ohella syvällisen näkemyksen toiminnan kehitysmahdollisuuksista. Esimerkkejä palveluistamme:

 • Tuottavuusselvitykset
 • Kustannus- ja hyötyanalyysit
 • Tuotantotapa-analyysit
 • Liiketoimintasuunnitelmat
 • Strategian tarkastelut, määrittelyt tai täsmentämiset
 • Suurten toimintamalli- ja teknologiamuutosten läpivieminen
 • Markkina-analyysit ja yhtiöittämisselvitykset
   

Sote-ICT ja tiedolla johtaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatioon liittyy paljon kehittämistarpeita. Teknologian kehitys, datan määrän kasvu ja tiedolla johtaminen haastavat sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatavat. Olemme toimittajariippumaton asiakas- ja potilaskertomusjärjestelmäasiantuntija. Työskentelemme asiakkaiden tukena sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien kehityshankkeissa. Lisäksi hallitsemme myös laajat järjestelmäuudistukset ja pitkäkestoisten hankkeiden johtamisen. Esimerkkejä palveluistamme:

 • Hyvinvointialueiden ICT-palveluiden uudistaminen
 • ICT-palveluiden kehittäminen
 • ICT-hankintojen suunnittelu ja läpivienti
 • Tiedolla johtamisen kehittäminen
 • Toimialasidonnaisten järjestelmämuutosten suunnittelu ja käyttöönoton tuki (erityisesti asiakas- ja potilastietojärjestelmät)

Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto- ja tukipalvelut

Hallinto- ja tukipalvelujen toimintamallit voivat olla sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa hyvinkin erilaisia. Olemme tukeneet asiakkaitamme näiden palvelujen arvioinneissa ja selvityksissä, joissa tunnistetaan ja analysoidaan nykytilaan kohdistuvat kehittämistarpeet. Tuemme asiakkaitamme myös näissä selvityksessä esiin nousevissa yhtiöoikeudellisissa, verotuksellisissa tai muissa juridisissa näkökulmissa. Esimerkkejä palveluistamme:

 • Hallinto- ja tukipalveluiden suunnittelu ja kehittäminen
 • Toimintamallien suunnittelu ja pystyttäminen
 • Talous- ja henkilöstöpalvelujen selvitykset ja kehittäminen
 • Toimialariippumattomien järjestelmämuutosten suunnittelu ja käyttöönoton tuki (esim. talous- ja HR järjestelmät)
 • Tukipalvelujen selvitykset ja kehittäminen (esim. nykytila-analyysit, tuotanto-tapa-analyysit, markkinakartoitukset)
 • Juridiset selvitykset
   

Johtaminen ja organisaatiosuunnittelu sosiaali- ja terveydenhuollossa

Muutoksen keskiössä on aina ihminen, ja erilaiset henkilöstöön liittyvät kysymykset ovat kriittisen tärkeitä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Henkilöstöhallinnon tehtävät ovat laajoja, lähtien palkanmaksun turvaamisesta ja työnantajavelvoitteiden toteutumisesta aina siihen, miten organisaatioiden kulttuureita kehitetään haluttuun suuntaan ja tuetaan johtoa ja esihenkilöitä sujuvan arjen rakentamisessa. Olemme kokeneita asiantuntijoita kriittisten henkilöstöasioiden turvaamisessa ja henkilöstöjohtamista tukevissa kysymyksissä. Esimerkkejä palveluistamme

 • Johtamisen ja osaamisen kehittäminen
 • Johtamisjärjestelmien kehittäminen
 • Kokonaisselvitykset henkilöstön riittävyydestä ja mitoituksesta
 • Organisaatiosuunnittelu ja henkilöstösiirrot
 • Veto- ja pitovoima sekä henkilöstön osallistaminen
   

Palvelumuotoilu sosiaali- ja terveydenhuollon alalla

Väestön ikääntymisen myötä lisääntyvä palvelujen tarpeen kasvu ja puute osaavista ammattilaisista haastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantoa kehittämään uusia parempia ja vaikuttavia toimintamalleja. Palvelut on pystyttävä kohdistamaan entistä paremmin ja oikea-aikaisemmin niitä eniten tarvitseville. Asiantuntijoillamme on vahva ymmärrys sosiaali- ja terveyspalveluiden ajankohtaisista haasteista ja mahdollisuuksista. Tunnemme palvelutuotannon erilaiset reunaehdot ja hallitsemme yhteiskehittämisen menetelmät. Esimerkkejä palveluistamme:

 • Palvelu- ja hoitopolut sekä palveluketjut
 • Käyttäjälähtöinen suunnittelu
 • Palvelulupaukset
 • Digipalvelujen strategiat ja kehittäminen
 • Toimintamalli- ja palvelukonseptit

Riskienhallinta sosiaali- ja terveydenhuollossa

Riskienhallinta on lakisääteinen osa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden toimintaa. Osa riskienhallinnan vaatimuksista tulee suoraan toimintaa ohjaavista laeista ja asetuksista. Lisäksi tarvitaan myös päivittäistä työtä ja päätöksentekoa tukevaa riskien arviointia ja seurantaa. Olennaista on, että riskienhallinta järjestetään ja mitoitetaan kullekin organisaatiolle sopivaksi. Vaikka asiat ovat tyypillisesti samankaltaisia, sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot ovat eri kokoisia ja järjestäytyneet eri tavoin. Toimintaympäristö on digitalisaation myötä kiihtyvässä murroksessa ja edellyttää jatkuvaa kehittämistä – esimerkiksi lisääntyvä EU-lainsäädäntö tuo mukanaan täysin uusia vaatimuksia. Olemme olleet sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden riskienhallintakumppanina jo vuosia. Tarjoamme asiakkaillemme maailmanluokan osaamistamme muun muassa:

 • tietoturva- ja tietosuoja-asioissa
 • regulaatiosta aiheutuvien vaatimusten hallinnassa ja toteuttamisessa
 • operatiivisten riskien hallinnassa
 • sisäisessä tarkastuksessa
 • kestävän kehityksen asioissa
 • varautumisessa, jatkuvuuden- ja kriisinhallinnassa

Palvelumme kattavat kaikki riskienhallinnan osa-alueet strategiatyöstä käytännön tekemiseen ja aina ulkoistuksiin asti.

 

Ymmärrämme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden toimintaympäristön muutoksia

 • Kokonaismuutoksen strategia ja linjaukset: muutostavoitteiden ja strategian määrittely ja ylläpitäminen, hyötyjen johtaminen, yhteensovittaminen organisaation tavoitteiden kanssa, mittareiden asettaminen ja seurannan suunnittelu
 • Organisaation muutosvalmius: sidosryhmien osallistaminen ja hallinta, muutosten toteutumisen varmistaminen, organisaation muutoskyvykkyyden tukeminen
 • Sisällöllinen edistäminen ja johtaminen: eri osa-alueiden ja projektien sisällöllisten päätösten tukeminen ja yhtenäisyyden varmistaminen alan asiantuntijoiden tuella
 • Hankehallinta: edistymisen seuranta; aikataulun, budjetin, resurssien, riskien ja riippuvuuksien hallinta; laajuuden ja muutosten hallinta; yhtenäiset projektien suunnittelu- ja seurantakäytännöt
   

Asiakkaamme

 • Asiakkaitamme ovat Suomen suurimmat hyvinvointialueet, muut julkisen ja yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat sekä terveydenhuollon rahoittajat ja viranomaiset.

 

Ota yhteyttä

Minni Särkkä-Hietala

Minni Särkkä-Hietala

Partner, Health & Human Services

Minni Särkkä-Hietala johtaa Deloitten sosiaali- ja terveydenhuollon sektorin asiantuntijapalveluita Suomessa sekä Pohjois- ja Etelä-Euroopassa. Hän on työskennellyt sosiaali- ja terveydenhuollon konsu... Lisää

Lauri Salmivalli

Lauri Salmivalli

Government & Public Services

Lauri Salmivalli vastaa julkisen sektorin toimialan (Government & Public Services) asiantuntijapalveluista Suomessa. Lauri on työskennellyt julkisen sektorin ja erityisesti terveydenhuollon konsultoin... Lisää