Kustannustenhallinta teollisuusyrityksissä

Artikkeli

Miten varmistaa tuloksentekokyky epävarmuuden lisääntyessä?

Kustannustenhallinta teollisuusyrityksissä

Taktisista kustannussäästöistä kohti strategisia säästöohjelmia – teollisuusyritysten painopiste muuttuu.

16.12.2019

Talousindikaattorit kertovat maailmantalouden olevan tällä hetkellä haavoittuvainen negatiivisille uutisille. Globaaleilla markkinoilla toimivat pääomavaltaiset teollisuusyritykset reagoivat tyypillisesti muita yrityksiä herkemmin taloustilanteen muutoksiin. Aikaisemmista taantumista on opittu, että kysynnän laskuun varautuneet yritykset selviävät muita organisaatioita selvästi paremmin niin sopeuttamistoimenpiteistä kuin taloudellisestikin. Talouden lainalaisuudet ja toimintaympäristö ovat kuitenkin muuttuneet aiemmista laskusuhdanteista, eivätkä samanlaiset keinot välttämättä toimi tällä kertaa.

Viime vuosina yritysten huomio on kohdistunut pitkälti orgaaniseen kasvuun. Nyt painopiste on kuitenkin Pohjoismaissa siirtymässä kohti strategista kustannustenhallintaa ja tuloksentekokyvyn varmistamista. Tämä mahdollistaa liiketoiminnan ja toimintamallien järjestämisen uudella tavalla − taktiset toimenpiteet optimoivat yleensä vain nykyistä toimintamallia. Strategiset säästöt varmistavat sen sijaan muuttuvassa markkinatilanteessa liiketoiminnan sujuvuuden ja kannattavuuden myös tulevaisuudessa.

Strategisen kustannushallinnan keinot

Tyypillisiä strategisia transformaatiomahdollisuuksia ovat:

- Liiketoimintaportfolion muutokset - esimerkiksi liiketoimintojen ostot tai myynnit.
Yritysmallin uudistaminen - maksimoida synergiat ja säilyttää tarvittavien liiketoimintojen itsenäisyys. Tämä on olennaista etenkin yritysostoja tehneille yrityksille, jotka eivät ole vieneet integraatiota loppuun.
Kustannusrakenteen optimoiminen - mahdollistaa joustavat tai tehokkaat liiketoimintamallit.
- Toimintamallin muutokset - lyhentävät toimitusaikaa ja vähentävät toimintaan sidottua pääomaa (esim. muutos ketterään toimintamalliin).
-  Digitaalisten teknologioiden soveltaminen - tehostaa toimintaa ja mahdollistaa uusia toimintamalleja.

Yksi mahdollisuus vähentää kustannuksia teollisuustoimialalla on muuttaa toimintaa hajautetusta työvoima- ja tehtäväkeskeisestä keskitetympään ja tietokeskeisempään suuntaan. Muutos tehdään esimerkiksi hyödyntämällä paremmin ekosysteemejä, muodostamalla koko yrityksen liiketoimintaa tukevia osaamiskeskuksia, virtaviivaistamalla ja automatisoimalla prosesseja.

Myöskään taktisia keinoja ei pidä unohtaa kustannustalkoissa. Automaatio, tekoäly ja koneoppiminen ovat olleet viimeisen kahden vuoden aikana suosituimpia operatiivisia kustannuksia vähentäviä työkaluja.

Tyypillisiä haasteita ja mahdollisuuksia teollisuudessa

Erityisesti pääomavaltaisten teollisuusyritysten tyypillinen haaste on iso joukko heikosti kannattavia asiakkaita. Kysynnän laskiessa onkin keskeistä punnita, ketä yrityksen kannattaa ensisijaisesti palvella, millä mallilla ja missä mittakaavassa. Toimintaympäristön ja kustannusrakenteen muuttuessa tulee myös jatkuvasti arvioida tuotteiden ja palveluiden hinnoittelua, kannattavuutta ja tunnistaa erottautumismahdollisuuksia kilpailijoista.

Pääomavaltaisilla aloilla yritysten pääoma kiinnittyy muun muassa tuotantokoneisiin ja -tiloihin sekä raaka-aineisiin, keskeneräisiin tuotteisiin (WIP-varasto) ja valmiisiin tuotteisiin. Toimitusketjuun sitoutuneen pääoman määrä voi olla yritykselle joko kilpailuetu tai rasite, joten sen optimointiin kannattaa laittaa paukkuja.

Kustannushallinnan rooli ja digitaalisten säästöjen realisoiminen

Pohjoismaisissa yrityksissä kustannushallinta on usein reaktiivista ja pistemäistä sen sijaan, että se olisi jatkuvaa, systemaattista ja koko organisaation laajuista. Kustannushallinta ei ole Pohjoismaissa myöskään yhtä korkealla johdon agendoilla kuin muualla maailmassa. Kustannushallinta ja siihen liittyvä kehitys tulisi liittää kiinteämmäksi osaksi johtamisjärjestelmää ja mittareita.

Samalla digitaalisten teknologioiden rooli ja hyödyntäminen korostuvat, kun asiakkaalle toimitettavat tuotteet ja palvelut sisältävät kasvavissa määrin teknologiaa. Yhä suurempi osa IT-kuluista syntyy liiketoiminnoissa, mikä korostaa liiketoiminnan ja IT:n välistä yhteistyötarvetta. Tietohallinnon tulisi saada nämä liiketoimintalähtöiset teknologiakulut hallintaan keskitetysti, jotta päällekkäisiä ja hallitsemattomia kustannuksia voidaan välttää. Tätä varten yrityksen on syytä rakentaa kokonaisvaltainen kustannushallintamalli ja siihen tarvittavat prosessit sekä mahdollistavat järjestelmät. Tällöin kustannuksia aiheuttavat tahot saadaan tietoisiksi aiheutuvista kuluista ja kannattavien liiketoimintapäätösten teko mahdollistuu.

Kohti kustannustehokkuutta

Siirtyminen perinteisestä juustohöylämallista uudenlaiseen kustannusajatteluun ei ole helppoa. Haasteita voi aiheuttaa erityisesti muutosvastarinta, tavoiteasetanta sekä toimeenpanon läpivienti. Usein strategisissa muutoksissa koko organisaatio ja sen henkilöstö tulee osallistaa sekä sitouttaa muutokseen asianmukaisin mittarein.

Muutostenhallinta vaatii lisäksi systemaattisuutta, myös hankkeen päätyttyä. Haasteeseen tarttuminen kuitenkin kannattaa, koska se voi kantaa myös seuraavien toimintaympäristön muutosten yli tuloksentekokyky ja kannattavuus säilyttäen.

***

Olethan yhteyksissä, jos haluat jutella lisää!

Ville Hiltunen
Liikkeenjohdon konsultti
Operations Transformation
ville.hiltunen@deloitte.fi
+358 (0)50 376 8964

Tuomo Saari
Partner, Strategy & Operations
tuomo.saari@deloitte.fi
+358 (0)40 5059 159         

Mika Järvensivu
Partner, Energy, Resources and Industrials
mika.jarvensivu@deloitte.fi   
+358 (0)40 7725 889                        

 

 

Oliko tieto hyödyllistä?