climate

Artikkeli

Ilmastonmuutos muuttaa raaka-aineiden saatavuutta ja logistiikkareittejä

Näin analysoit yrityksesi riskit neljässä vaiheessa

Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa teollisuuden raaka-aineiden saatavuuteen, logistiikkareitteihin ja tuotannon tehokkaaseen sijoittumiseen. Yritysten toimintaympäristö muuttuu ilmastonmuutoksen seurauksena huomattavasti tulevina vuosikymmeninä, kertoo Deloitten Elinkeinoelämän keskusliitolle toteuttama selvitys.

20.1.2020

Deloitten tuoreessa selvityksessä tarkastellaan ilmastonmuutoksen aiheuttamia vaikutuksia suomalaiseen elinkeinoelämään 1,5 ja 4 celsiusasteen lämpenemispoluilla vuoteen 2050 mennessä. Ilmaston lämpenemisen aiheuttamat fyysiset muutokset vaikuttavat merkittävästi globaaleihin arvoketjuihin esimerkiksi raaka-aineiden saatavuuden, logistiikkareittien ja tuotannon sijoittumisen näkökulmasta. Etenkin kansainvälisesti toimiville suomalaisille yrityksille tämä tarkoittaa huomattavia muutoksia toimintaympäristöön.

Myös ilmastonmuutoksen hillinnän ja fyysisiin muutoksiin sopeutumisen aiheuttamat yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat yrityksiin merkittävästi. Poliittiset hillintätoimet ja ilmastopolitiikan pitkän aikavälin ennustettavuus voivat vaikuttaa eri maiden taloussektoreiden suhteelliseen kannattavuuteen jainvestointien rahoitettavuuteen.

Ulkomaisista raaka-aineista riippuvaiset alat alttiita ilmastoriskeille

Ulkomaisista raaka-aineista riippuvaiset teollisuudenalat ovat erityisen haavoittuvaisia ilmastonmuutoksen fyysisille riskeille. Eri maanosissa tapahtuvat olosuhteiden muutokset voivat vaikuttaa raaka-aineiden toimitusvarmuuteen esimerkiksi infrastruktuurille aiheutuvien vahinkojen kautta, ja siten aiheuttaa muutoksia toimitusketjuissa tai nostaa kustannuksia. Mikäli uusiutumattomien raaka-aineiden ylikuluttaminen jatkuu nykyistä vauhtia, noussee niiden hinta myös raaka-aineiden niukkuuden vuoksi.

Teollisuuteen vaikuttaa merkittävästi myös vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymisen vauhti ja toimet. Kunnianhimoiselle 1,5 asteen lämpenemispolulle pääseminen edellyttää, että globaalit ilmastopoliittiset toimenpiteet muuttavat merkittävästi yhteiskuntarakenteita ja käytössä olevia tuotantomenetelmiä nopeasti. Riippuen eri maiden sitoutumisesta kansainvälisiin sopimuksiin, tämä voi toteutua ylikansallisen tai siiloutuneemman sääntelyn kautta.

Päästöjen vähentyessä rivakasti, energiateknologiat olisivat Suomessa vuoteen 2050 mennessä suurelta osin puhtaita. Yhteiskunta olisi sähköistynyt merkittävästi ja sähköntuotannon tarve olisi kasvanut huomattavasti teollisten toimialojen päästöjen vähentämiseksi. Riippuvuus fossiilisista tuontipolttoaineista olisi Suomessa merkittävästi vähentynyt.

Protektionismi vaikuttaa teollisuuteen merkittävästi

Selvityksessä tarkastellaan myös kauppapolitiikan suunnan vaikutusta suomalaisiin yrityksiin. Tiukan ilmastopolitiikan toteutuessa protektionismi voi näyttäytyä esimerkiksi hiilitulleina, eli tullimaksujen asettamisena saastuttavampaa teknologiaa käyttävissä maissa tuotetuille tuotteille. Vähäpäästöisen teknologian käyttäjänä suomalainen teollisuus olisi hyvässä asemassa. Protektionismin kärjistyessä kauppasodaksi vastatullit voisivat kuitenkin kohdistua esimerkiksi raaka-aineisiin, joista vähäpäästöistä teknologiaa valmistetaan. Tämä vaikeuttaisi suomalaisen teollisuuden tuotanto-olosuhteita.

Mikäli raaka-aineista on ilmastonmuutoksen voimistuessa ja ylikulutuksen jatkuessa pulaa ja hinta on korkea, protektionismi kiristää tilannetta entisestään.  Toimitusketjut lyhenisivät, ja raaka-aineita etsittäisiin mahdollisimman paikallisesti. Niitä pyrittäisiin todennäköisesti myös korvaamaan ja kierrättämään aikaisempaa enemmän.

Analysoi oman yrityksesi ilmastoriskit neljässä vaiheessa – Kysy oikeat kysymykset!

Yrityksien arvoketjut ovat erilaisia ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia kannattaa tarkastella yrityksen omasta näkökulmasta. Ilmastonmuutoksen tuomien muutoksien tarkastelu kannattaa yksittäisen yrityksen näkökulmasta toteuttaa neljässä vaiheessa.

1)      Oman arvoketjun kartoittaminen ilmastoriskien kannalta: missä maanosissa ja valtioissa tapahtuvilla muutoksilla on merkitystä oman toimintamme kannalta?

2)      Tietopohjan kerääminen: Millaisia fyysisiä vaikutuksia ja yhteiskunnallisia muutoksia näillä alueilla on odotettavissa ilmastonmuutoksen seurauksena? Mitkä epävarmuudet muutoksiin vaikuttavat ja millaisia tulevaisuuden skenaarioita näiden epävarmuuksien pohjalta voidaan rakentaa?

3)      Skenaarioanalyysi: Miten eri tulevaisuuden skenaariot vaikuttaisivat omaan liiketoimintaamme? Mitä yhtäläisyyksiä skenaarioiden väliltä löytyy, joiden voimme odottaa suhteellisella varmuudella toteutuvan?

4)      Jatkotoimenpiteiden määrittäminen: Miten meidän tulisi varautua tunnistettuihin vaikutuksiin? Millaisia strategisia ja operatiivisia päätöksiä meidän kannattaisi tehdä ja millä aikavälillä? Millaiset kustannukset ja hyödyt toimenpiteillä on?

Ilmastonmuutos osana strategiatyötä voi luoda myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautuminen auttaa yrityksiä:

·       välttämään riskejä

·       ennakoimaan tuotanto- ja kustannusrakenteen muutoksia

·       ennakoimaan asiakkaiden odotusten ja kysynnän vaihtelua

·       arvioimaan investointien kannattavuutta

·       tarttumaan uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin

·       erottautumaan kilpailijoista etupainotteisesti

Ilmastonmuutoksen fyysiset ja yhteiskunnalliset vaikutukset kannattaa ottaa huomioon esimerkiksi strategiaprosessien yhteydessä tehtäviin toimintaympäristötarkasteluihin. Apuna voit käyttää neliportaista lähestymistämme. Kun ilmastonmuutoksen riskit ja mahdollisuudet tulevat näkyviksi juuri oman yrityksen liiketoiminnan näkökulmasta, voidaan niiden merkitystä arvioida suhteessa liiketoimintastrategiaan.

Oliko tieto hyödyllistä?