climate

Artikkeli

Ilmastonmuutos vaikuttaa merkittävästi suomalaisten yritysten toimintaan 

Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa teollisuuden raaka-aineiden saatavuuteen, logistiikkareitteihin ja tuotannon tehokkaaseen sijoittumiseen. Yritysten toimintaympäristö muuttuu ilmastonmuutoksen seurauksena huomattavasti tulevina vuosikymmeninä, kertoo Deloitten Elinkeinoelämän keskusliitolle toteuttama selvitys.

20.1.2020

Deloitte on toteuttanut Elinkeinoelämän keskusliitolle selvityksen, jossa tarkastellaan ilmastonmuutoksen aiheuttamia vaikutuksia suomalaiseen elinkeinoelämään vuoteen 2050 mennessä. Selvityksessä ilmenee, että ilmaston lämpenemisen aiheuttamat fyysiset muutokset vaikuttavat merkittävästi globaaleihin arvoketjuihin erityisesti raaka-aineiden saatavuuden, logistiikkareittien ja tuotannon sijoittumisen näkökulmasta. Erityisesti kansainvälisesti toimiville suomalaisille yrityksille tämä tarkoittaa huomattavia muutoksia toimintaympäristöön.

Ilmastonmuutoksen hillinnän ja fyysisiin muutoksiin sopeutumisen aiheuttamat yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat erityisesti eri maiden lainsäädäntöön, teknologiaan, muuttoliikkeisiin, osaajien saatavuuteen ja investointeihin.

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia tarkastellaan selvityksessä vuotta 2050 luotaavan skenaariotyön avulla. Skenaariot on rakennettu kahden suomalaiselle elinkeinoelämälle keskeisen muuttujan pohjalle:

•       Mikä on tulevaisuudessa seurattava ilmaston lämpenemispolku? Tarkastelussa ovat ääripäinä 4 ja 1,5 C polut.

•       Miltä globaali kauppapoliittinen tilanne näyttää? Tarkastelussa ovat protektionistinen ja vapaakauppaan pohjautuva kauppapoliittinen tulevaisuus.

Tämän hetken ilmastotavoitteilla ja -toimenpiteillä maailma on matkalla kohti yli 3 asteen lämpenemistä, mikä tarkoittaa suomalaisille yrityksille yhtäaikaisesti sekä hillintä- että sopeutumistoimien tarvetta.

Mihin yritysten kannattaa varautua?

Selvityksessä tarkastellaan vuotta 2050 erilaisten skenaarioiden avulla. Erilaisten lämpenemispolkujen ja kauppapoliittisten tilanteiden kautta toteutetut skenaariotarkastelut toivat esille useiden eri kehityspolkujen kautta todennäköisesti toteutuvia ilmiöitä, joihin suomalaisten yritysten kannattaa varautua. Tällaisia olivat:

  • Toimitusketjut muuttuvat. Sään ääri-ilmiöiden lisääntyminen vaikuttaa siihen, mistä yritykset alihankkivat, millaisia logistiikkareittejä käytetään ja kuinka paljon kuljetus maksaa – tai onko tuttuja raaka-aineita, välituotteita tai palveluita ylipäätään enää saatavilla.
  • Kiertotalous etenee. Raaka-aineiden hinta on voinut nousta joko saatavuuden vaikeutumisen ja ylikulutuksen jatkumisen vuoksi, tai koska niiden käyttöä on haluttu rajoittaa päästöjen vähentämiseksi ja ympäristön suojelemiseksi. Molemmat vaihtoehdot lisäävät tarvetta kiertotalouden ratkaisuille.
  • Raha karttaa ilmastoriskejä. Sekä 4 että 1,5 asteen lämpenemispolulla ympäristössä esiintyy fyysisiä muutoksia, joihin varaudutaan suuntaamalla investointeja vähäriskisiin kohteisiin ja maihin. Erityisesti 1,5 asteen polulla vähähiiliset kohteet ovat selkeitä voittajia.

·       Osaamisen kehittäminen. Ilmastonmuutoksen etenemisen vaikutukset vaativat uudenlaista kompetenssia yrityksien ja toimialojen sisälle. Tilanteessa, jossa raaka-aineet ovat niukempia ja toimialojen rakenteet muuttuvat, tarvitaan jatkuvia panostuksia osaamiseen ja tuotekehitykseen.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen aiheuttamiin liiketoimintaympäristön muutoksiin varautuminen auttavat yrityksiä ennakoimaan tuotanto- ja kustannusrakenteen muutoksia, asiakkaiden odotusten ja kysynnän vaihtelua, arvioimaan investointien kannattavuutta sekä erottautumaan kilpailijoista etupainotteisesti ja tarttumaan uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Miten yritysten kannattaa varautua?

Kunkin yrityksen arvoketju on erilainen, minkä vuoksi ilmastonmuutoksen vaikutuksia kannattaa tarkastella yrityksen omasta näkökulmasta. Ilmastonmuutoksen tuomiin fyysisiin ja yhteiskunnallisiin muutoksiin tehtävä tarkastelu kannattaa toteuttaa neljässä vaiheessa:

1)      Oman arvoketjun kartoittaminen ilmastoriskien kannalta: missä maanosissa ja valtioissa tapahtuvilla muutoksilla on merkitystä oman toimintamme kannalta?

2)      Tietopohjan kerääminen: Millaisia fyysisiä vaikutuksia ja yhteiskunnallisia muutoksia näillä alueilla tapahtuu ilmastonmuutoksen seurauksena?

3)      Skenaarioanalyysi: Skenaarioiden rakentaminen tietopohjan avulla - miten eri tulevaisuuden skenaariot vaikuttaisivat omaan liiketoimintaamme?

4)      Jatkotoimenpiteiden määrittäminen: Millaisia strategisia ja operatiivisia päätöksiä meidän kannattaisi tehdä ja millä aikavälillä?

Ilmastonmuutoksen vaikutusten huomioon ottaminen kannattaa yrityksissä sisällyttää esimerkiksi strategiaprosessin yhteydessä tehtävään toimintaympäristötarkasteluun.

Oliko tieto hyödyllistä?