Artikkeli

Tietohallintojohtaja yrityksen vastuullisuuden rakentajana – kolme tärkeintä pelipaikkaa

Yrityksen tietojärjestelmillä ja digitaalisella kyvykkyydellä on keskeinen rooli vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa. Green IT on ollut kaikkien huulilla jo pitkään, mutta vastuullisuuden muut ulottuvuudet eli sosiaaliset ja ihmisoikeuskysymykset ja hyvä hallintotapa nousevat tulevaisuudessa yhä voimakkaammin yritys- ja tietohallintojohdon tutkalle.

EU-taksonomian arviointikriteeristö luo tällä hetkellä painetta sääntelyn piirissä olevien yritysten ylimmälle johdolle. Ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen osalta raportointivelvollisuus astuu voimaan jo alkuvuodesta 2022. Myös tietohallintojohtajien tulisi olla nyt hereillä ESG:n suhteen, sillä IT:n rooli vastuullisuustavoitteiden edistämisessä ulottuu strategiasta toteutukseen asti.

Deloitte Australian vastuullisuus- ja ihmisoikeusasioiden asiantuntija Lia Heasman ja teknologiakonsultoinnin partneri Kimmo Pekkola valottavat IT-johtajuuden merkitystä aidon vastuullisuuden toteutumisessa. Tärkeitä pointteja on kolme:

  1. Vastuullisuuden toteutuminen IT- ja digitoimintojen omassa toiminnassa
  2. Yrityksen toiminnan vastuullisuuden mahdollistaminen; miten tarjotaan oikeat työkalut, sähköiset kanavat ja sovellukset
  3. Vastuullisen liiketoiminnan edistäminen; millä keinoin IT-toiminto osallistuu esimerkiksi tuotteiden, palveluiden ja ekosysteemien vastuullisuuden kehittämiseen

Riippuen yrityksen toiminnasta ja toimialasta, näiden kolmen alueen merkitys vaihtelee. Teknologiaintensiivisillä toimialoilla, kuten pankki- ja vakuutusala, sähköisten palveluiden muodostama jalanjälki on merkittävä koko organisaation näkökulmasta, valmistavassa teollisuudessa IT:llä puolestaan on merkittävämpi vaikutus muun organisaation vastuullisuusagendaan”, Kimmo Pekkola toteaa.

IT-toimintojen näkökulmasta huomionarvoista on myös painotus kolmen tärkeän kirjaimen – ESG – välillä. Vaikka Environmental (E) eli ympäristöpuoleen keskittyvä Green IT on ollut pinnalla jo pitkään, tulee myös sosiaalisiin ja ihmisoikeuskysymyksiin (S) sekä hallintotapaan (G) liittyvien vastuullisuusasioiden nousta vahvasti tietohallintojohtajan agendalle.

IT:n takana on aina paljon henkilötyötä eli ihmisiä. Ja silloin kuvioon tulevat vahvasti mukaan esimerkiksi alihankintaketjujen ja sopimusasioiden eettisyyden varmistaminen. Lisäksi IT:llä on kriittinen rooli tuottaa raportointikyvykkyys ja data päätöksenteon tueksi, ” Lia Heasman sanoo.

Vastuullisuus IT:n omassa toiminnassa

Tietohallintojohtajan tulee varmistaa, että oma tontti on kunnossa läpi koko arvoketjun. IT-toimintojen vastuullisuuden keskeisiä painopistealueita ja mittareita ovat esimerkiksi alihankkijoiden ja ostettujen lisenssien ympäristöjalanjälki. Lisäksi alihankintaketjua tulee tarkastella yhteiskunnallisesti ja ihmisoikeuksien – esimerkiksi lapsityövoiman käytön estämisen – näkökulmasta.

Pakolliset code of conductit ja sopimukselliset ehdot eivät aina riitä varmistamaan vastuullisuutta. Niiden lisäksi alihankintaketjujen toimintaa tulee seurata ja raportoida. Ulkoistus ei poista vastuuta.”, Heasman muistuttaa.

IT on lähtökohtaisesti ihmis- ja tuotekehitystyötä, jossa kumppaniverkostot risteilevät ympäri maailman. Siksi vastuullisuuden sosiaalinen puoli painottuu vahvasti tietohallintojohtajan työssä.

On äärimmäisen tärkeää ottaa vastuullisuus mukaan IT:n portfolioiden priorisointiin. IT organisaatiot voivat visionäärisinä ostajina ja uusien palveluiden mahdollistajina vaikuttaa myös niitä ympäröivän ekosysteemin vastuullisuuteen”, Pekkola tiivistää.

Yrityksen toiminnan vastuullisuuden mahdollistaminen

IT:n ja tietohallintojohtajan vastuulla on huolehtia, että yrityksen henkilöstöllä on käytössään parhaat työvälineet oikeaan tarpeeseen. Monet organisaatiot ovat siirtymässä etä- ja läsnätyön hybridimalliin, ja IT ottaa vahvaa roolia uuden ajan ”työnmuotoilussa” ja henkilöstötyytyväisyyden varmistamisessa osana vastuullisuutta.

Isoissa organisaatioissa tällä ulottuvuudella on todella merkitystä ja vaikutukset ovat hyvin konkreettisia. Lisäksi tietohallintojohtajan näkökulmasta koko yrityksen toiminnan kattava datan demokratisointi on tärkeä vastuullisuusteema. Tiedon pitää olla tasa-arvoisesti kaikkien saatavilla tietoturvan asettamissa rajoissa”, Heasman pohtii.

Liiketoiminnan vastuullisuuden varmistaminen

Etenkin teollisuusyrityksissä tuotannon tehostaminen digitalisoinnin ja optimointiratkaisuiden kautta vaikuttaa merkittävästi ympäristöjalanjälkeen. Näiden palveluiden tuottaja IT:llä on keskeinen rooli liiketoiminnan kumppanina. Vastuullisuus ei silti tälläkään alueella rajoitu ainoastaan ympäristöön.

IT-ratkaisuilla edistetään työturvallisuutta ja esimerkiksi tuotteiden ja asiakkaille tuotettujen palveluiden elinkaaren kestävyyttä ja vastuullisuutta,” Kimmo Pekkola summaa.

Kehitämme vastuullisen IT:n viitekehyksiä ja parhaita käytänteitä johtavien organisaatioiden kanssa. Haluatko kuulla lisää?

Oliko tieto hyödyllistä?