Lehdistötiedotteet

Neljä viidestä yritysjohtajasta uskoo etätyön tulleen jäädäkseen

Nordic Global Mobility Survey

Etätyö ei ole pelkästään korona-ajan trendi, vaan se nähdään pysyvänä osana tulevaisuutta. Virtuaalisten työtehtävien uskotaan lisääntyvän merkittävästi. Kansainvälinen etätyöskentely saattaa aiheuttaa yrityksille yllättäviä haasteita ja velvoitteita esimerkiksi verotuksen, työnantajavelvoitteiden ja palkitsemisen osalta. Moni yritys kertoo käsittelevänsä henkilöstön etätyötoiveet aina tapauskohtaisesti, mutta kehittelevänsä virallisia etätyökäytäntöjä parhaillaan.

10.3.2021

Pohjoismaisista yritysjohtajista merkittävä osa (80 %) uskoo etätyön olevan pysyvä ratkaisu korona-ajan jälkeen, selviää Deloitten tuoreesta Nordic Global Mobility -tutkimuksesta. Koronapandemia on muuttanut merkittävästi suhtautumista työn tekemiseen, erityisesti työn fyysiseen sijaintiin. Tulevaisuudessa yritysten on yhä vaikeampi kieltäytyä työntekijöiden pyynnöistä tehdä etätöitä esimerkiksi ulkomailta.

"Etätyö lisää joustavuutta ja vapautta työntekijöille. Pitkällä aikavälillä yrityksissä on varmistettava hybridimallin toimivuus: mistä ja milloin työtä tehdään. Joustovara etätyöskentelyssä vaikuttaa monen yrityksen kannalta merkittävään tekijään, kuten työnantajakuvaan, työntekijöiden houkutteluun, tasa-arvoon ja osallistamiseen. Etätyön käytännön toteuttamisen tulisi pohjautua yritysten strategisiin tavoitteisiin," sanoo Deloitte Suomen Human Capital -palveluista vastaava Maarit Santtila.

Santtila painottaa etätyössä työn ja hyvinvoinnin yhteyden oivaltamista. ”Työn sisältö pitää suunnitella työntekijän hyvinvointia tukevaksi yksilö- ja tiimitasolla. Vastuu etätyön onnistumisesta on sekä työnantajalla että -tekijällä. Etätyön onnistumisen kannalta keskeistä on työntekijöiden mahdollisuus järjestää työ itselleen sopivalla tavalla", hän korostaa.

Monet yritykset kehitysasteella virallisissa etätyökäytännöissä

"Yrityksen on hyvä miettiä etukäteen, miten etätyö toteutetaan yrityksissä ja kenen vastuulla etätöiden hallinta on. Tämän lisäksi etätöihin liittyy paljon muitakin huomioon otettavia asioita, kuten palkitseminen, edut, etätyön tavoitteet ja odotukset sekä tietenkin tietoturvallisuus ja vakuutukset. Monet yritykset kehittävät etätöille täysin oman politiikan ja prosessin, sillä etätyöt ovat luonteeltaan hyvin erilaisia kuin ulkomaankomennukset ja työmatkat", sanoo Deloitten globaaleista työnantajapalveluista Suomessa vastaava osakas Veera Campbell. Asianmukaisten ohjeiden, prosessien ja selkeän viestinnän merkitys korostuu etätyössä, jotta vältytään yllättäviltä lisäkustannuksilta ja monimutkaisilta hallinnollisilta velvoitteilta.  

Kolmannes vastaajista (35 %) toteaa, ettei heillä ole virallista käytäntöä etätyön helpottamiseksi, mutta kertovat kehittävänsä sellaista parhaillaan. Yli puolet vastaajista sanoi yrityksensä käsittelevän etätyötoiveet aina tapauskohtaisesti. Mikäli kiinnostus etätöitä kohtaan kasvaa, saattaa aiemmin toiminut tapa osoittautua hallinnollisesti raskaaksi.

Onnistunut etätyöskentely edellyttää toimivia työkaluja ja huolellista suunnittelua

Suurin osa tutkimukseen vastanneista (77 %) ennustaa virtuaalisten työtehtävien merkittävää kasvua tulevaisuudessa verrattaessa aikaan ennen koronaa. Yksi etätöiden suurimmista haasteista on ulkomailla etätyössä olevien työntekijöiden tunnistaminen ja työskentelypäivien seuraaminen. Yrityksien on tärkeää varmistaa käytössään olevien digitaalisten viestintä- ja yhteistyöalustojen saumaton toimivuus. Olennaista on myös määritellä, millaisissa tilanteissa ja rooleissa etätyö on mahdollista.

"Kaikkien osapuolten, erityisesti esimiesten ja työntekijöiden, on hyvä tietää oma roolinsa ja vastuunsa prosessissa, joten on olennaista panostaa sisäiseen koulutukseen ja viestintään. Työntekijöiden tärkein velvoite on ilmoittaa aikeistaan tehdä etätöitä ulkomailta. Etätyöskentelyssä muun muassa työskentely-, sopimus- ja palkitsemismalli ovat erilaiset. Kansainvälinen etätyöskentely saattaa aiheuttaa yllättäviä haasteita ja velvoitteita – esimerkiksi yrityksen ja työntekijän verotuksen, työnantajavelvoitteiden, työlainsäädännön ja sosiaaliturvan kannalta. Etätyötilanteet on tästä syystä hyvä suunnitella huolellisesti," kiteyttää Campbell.

_______________
Tutkimuksesta:

Deloitten Nordic Global Mobility Survey selvitti tulevaisuuden trendejä liittyen henkilöstön liikkuvuuteen. Tutkimus toteutettiin Pohjoismaissa (Suomi, Tanska, Norja ja Ruotsi) vuoden 2020 lopussa. Kyselyyn vastasi yhteensä 51 henkilöä.

Oliko tieto hyödyllistä?