Article

Magazine Pensioen

Het kwartaalmagazine voor de pensioensector

Magazine over de actuariële, financiële, juridische, fiscale en verzekeringsaspecten van pensioen. De nieuwe editie Pensioen belicht dat het variabel pensioen een belangrijke stap is naar de modernisering van de beschikbare premieregeling. Een succesvol variabel pensioen kan ook helpen in de discussie over de modernisering van ons pensioenstelsel.

Wilt u magazine Pensioen in uw mailbox / brievenbus ontvangen? Laat hier uw gegevens achter.

Download Magazine Pensioen december 2017

Een belangrijk deel van ons magazine wijden we altijd aan recente ontwikkelingen in de pensioensector, ontwikkelingen die vaak zijn ingegeven door veranderende regelgeving. De afgelopen maanden is het op dit terrein erg rustig geweest en dat is ook te zien in dit nummer van Pensioen. De langdurige kabinetsformatie is hier uiteraard de belangrijkste oorzaak van, met als ‘dieptepunt’ het bezoek van de sociale partners aan de informateur, waarbij zij moesten aangeven dat zij het niet eens hadden kunnen worden over de wijze waarop de pensioenen in de komende jaren vorm moeten krijgen. Dit heeft ertoe geleid dat er in het regeerakkoord ook zeer weinig is opgenomen over de gewenste aanpassingen in de pensioensector.

In de december-editie onder meer:

Pensioen, december 2017

Download Magazine Pensioen september 2017

Aan de ene kant hebben we de voortdurend stijgende pensioenrichtleeftijd en aan de andere kant wordt de opbouw van het pensioen meer en meer individueel bepaalbaar. Bijvoorbeeld de verschillende DC-producten, het variabel pensioen en variabele life cycles zijn hier de uitdrukking van. Deze editie van Pensioen werpt licht op dergelijke onderwerpen.

In de september-editie onder meer: 

Pensioen, september 2017

Download Magazine Pensioen juni 2017

Ongeacht de politieke ontwikkelingen, zaken zullen veranderen of kunnen worden verbeterd. Dat kan te maken hebben met nieuw onderzoek, maar ook met eerdere besluitvorming. In deze editie van Pensioen passeert een aantal van die ontwikkelingen de revue.

In de juni-editie onder meer: 

Pensioen, juni 2017

Download Magazine Pensioen maart 2017

De afgelopen jaren heeft de pensioensector veel wijzigingen te verwerken gekregen. Nu is het tijd om zaken verder uit te werken, te verbeteren en door te trekken naar de toekomst. Zo kijken pensioeninstellingen steeds meer en beter naar de kosten, en worden zij daartoe gestimuleerd door bijvoorbeeld De Nederlandsche Bank en de Pensioenfederatie. Denk daarbij aan onderwerpen als btw-aftrek en de transparantie in de kostenstructuur. Deze editie van Pensioen belicht dergelijke actuele thema’s weer vanuit verschillende oogpunten.

In de maart-editie onder meer: 

  • In het Interview komt Louis Kuypers aan het woord. Was hij vroeger pensioenadvocaat, sinds 2012 is hij bij De Nederlandsche Bank actief als ‘expert toezichthouder’ voor het Expertise Centrum Interventie en Handhaving (ECIH). Hij constateert een toegenomen risicobewustzijn en een proactieve houding bij de financiële instellingen, maar tegelijk ziet hij ze worstelen met de aangescherpte aanpak van de toezichthouder. Hij geeft inzicht in de werkwijze van DNB, waar de instellingen hun voordeel mee kunnen doen.
  • Hans van der Heijden geeft in zijn Column ‘Megatrends die samenkomen in “pensioen”’ een voorproefje van zijn nieuw boek: Zeven megatrends. Over leven en ondernemen in de nieuwe werkelijkheid. Welke trends zullen een groot effect hebben op ons toekomstige leven en pensioen? Hans stipt robotisering, langer leven en mantelzorg aan.
  • In het artikel ‘Regeling voor vervroegde uittreding: een nieuw hoofdstuk na recente jurisprudentie?’ gaat Niels van der Baaren in op de ontwikkelingen op het gebied van RVU en op de peudo-eindheffing waarmee de werkgever kan worden geconfronteerd als een afvloeiingsregeling inderdaad als RVU kwalificeert. Hoe kun je vooraf toetsen of de beoogde regeling een RVU is?
  • Nog altijd zijn pensioenfondsen zoekende hoe ze de btw die als een kostenpost op hun bedrijfsvoering drukt, kunnen verminderen. Dat gaat door, ook na de uitspraak van de Hoge Raad van 9 december 2016. In het artikel ‘Btw ook in 2017 kostenpost voor pensioenfondsen’ gaan Elwin Makkus, Tim Jansen en Jan-Erik van Oordt in op de impact van het arrest en stippen zij mogelijke alternatieven kort aan.
  • Vincent Hommes en Bart Gulicher doen in het artikel ‘Pensioenfederatie doet aanbevelingen voor kostenberekeningen’ verslag van hun onderzoek naar de jaarrekeningen 2015 van de 25 grootste pensioenfondsen. Zij hebben bekeken in hoeverre wordt voldaan aan de ‘Aanbevelingen Uitvoeringskosten’ van de Pensioenfederatie. Inclusief een bijlage met de aanbevelingen waarmee u zelf uw bestuursverslag en jaarrekening kunt toetsen.
  • Nederlanders blijven ouder worden en dat heeft gevolgen voor de AOW-leeftijd en de (fiscale) pensioenrichtleeftijd, die beide zijn gekoppeld aan de gemiddelde resterende levensverwachting. In het artikel ‘Pensioenleeftijd omhoog door stijgende levensverwachting’ gaan Vania Brahim en Arjan van Dijk onder andere in op de haalbaarheid van een steeds hoger wordende pensioenleeftijd.
  • Sandra Oostvriesland en Jasper Hendriks bespreken in hun artikel ‘Nieuwe beloningsregels voor pensioeninstellingen in IORP II’ wat de gevolgen zijn van de richtlijn IORP II, die in januari 2017 in werking is getreden en die over twee jaar moet zijn geïmplementeerd. Nederland kent al veel wet- en regelgeving op
Pensioen, maart 2017
Vond u dit nuttig?