Article

Magazine Pensioen

Het kwartaalmagazine voor de pensioensector

Magazine over de actuariële, financiële, juridische, fiscale en verzekeringsaspecten van pensioen. De nieuwe editie Pensioen belicht dat het variabel pensioen een belangrijke stap is naar de modernisering van de beschikbare premieregeling. Een succesvol variabel pensioen kan ook helpen in de discussie over de modernisering van ons pensioenstelsel.

Pensioen magazine kosteloos ontvangen? U kunt dat hier aanvragen.

Download Magazine Pensioen september 2017

Aan de ene kant hebben we de voortdurend stijgende pensioenrichtleeftijd en aan de andere kant wordt de opbouw van het pensioen meer en meer individueel bepaalbaar. Bijvoorbeeld de verschillende DC-producten, het variabel pensioen en variabele life cycles zijn hier de uitdrukking van. Deze editie van Pensioen werpt licht op dergelijke onderwerpen.

In de september-editie onder meer: 

Pensioen, september 2017

Download Magazine Pensioen juni 2017

Ongeacht de politieke ontwikkelingen, zaken zullen veranderen of kunnen worden verbeterd. Dat kan te maken hebben met nieuw onderzoek, maar ook met eerdere besluitvorming. In deze editie van Pensioen passeert een aantal van die ontwikkelingen de revue.

In de juni-editie onder meer: 

Pensioen, juni 2017

Download Magazine Pensioen maart 2017

De afgelopen jaren heeft de pensioensector veel wijzigingen te verwerken gekregen. Nu is het tijd om zaken verder uit te werken, te verbeteren en door te trekken naar de toekomst. Zo kijken pensioeninstellingen steeds meer en beter naar de kosten, en worden zij daartoe gestimuleerd door bijvoorbeeld De Nederlandsche Bank en de Pensioenfederatie. Denk daarbij aan onderwerpen als btw-aftrek en de transparantie in de kostenstructuur. Deze editie van Pensioen belicht dergelijke actuele thema’s weer vanuit verschillende oogpunten.

In de maart-editie onder meer: 

 • In het Interview komt Louis Kuypers aan het woord. Was hij vroeger pensioenadvocaat, sinds 2012 is hij bij De Nederlandsche Bank actief als ‘expert toezichthouder’ voor het Expertise Centrum Interventie en Handhaving (ECIH). Hij constateert een toegenomen risicobewustzijn en een proactieve houding bij de financiële instellingen, maar tegelijk ziet hij ze worstelen met de aangescherpte aanpak van de toezichthouder. Hij geeft inzicht in de werkwijze van DNB, waar de instellingen hun voordeel mee kunnen doen.
 • Hans van der Heijden geeft in zijn Column ‘Megatrends die samenkomen in “pensioen”’ een voorproefje van zijn nieuw boek: Zeven megatrends. Over leven en ondernemen in de nieuwe werkelijkheid. Welke trends zullen een groot effect hebben op ons toekomstige leven en pensioen? Hans stipt robotisering, langer leven en mantelzorg aan.
 • In het artikel ‘Regeling voor vervroegde uittreding: een nieuw hoofdstuk na recente jurisprudentie?’ gaat Niels van der Baaren in op de ontwikkelingen op het gebied van RVU en op de peudo-eindheffing waarmee de werkgever kan worden geconfronteerd als een afvloeiingsregeling inderdaad als RVU kwalificeert. Hoe kun je vooraf toetsen of de beoogde regeling een RVU is?
 • Nog altijd zijn pensioenfondsen zoekende hoe ze de btw die als een kostenpost op hun bedrijfsvoering drukt, kunnen verminderen. Dat gaat door, ook na de uitspraak van de Hoge Raad van 9 december 2016. In het artikel ‘Btw ook in 2017 kostenpost voor pensioenfondsen’ gaan Elwin Makkus, Tim Jansen en Jan-Erik van Oordt in op de impact van het arrest en stippen zij mogelijke alternatieven kort aan.
 • Vincent Hommes en Bart Gulicher doen in het artikel ‘Pensioenfederatie doet aanbevelingen voor kostenberekeningen’ verslag van hun onderzoek naar de jaarrekeningen 2015 van de 25 grootste pensioenfondsen. Zij hebben bekeken in hoeverre wordt voldaan aan de ‘Aanbevelingen Uitvoeringskosten’ van de Pensioenfederatie. Inclusief een bijlage met de aanbevelingen waarmee u zelf uw bestuursverslag en jaarrekening kunt toetsen.
 • Nederlanders blijven ouder worden en dat heeft gevolgen voor de AOW-leeftijd en de (fiscale) pensioenrichtleeftijd, die beide zijn gekoppeld aan de gemiddelde resterende levensverwachting. In het artikel ‘Pensioenleeftijd omhoog door stijgende levensverwachting’ gaan Vania Brahim en Arjan van Dijk onder andere in op de haalbaarheid van een steeds hoger wordende pensioenleeftijd.
 • Sandra Oostvriesland en Jasper Hendriks bespreken in hun artikel ‘Nieuwe beloningsregels voor pensioeninstellingen in IORP II’ wat de gevolgen zijn van de richtlijn IORP II, die in januari 2017 in werking is getreden en die over twee jaar moet zijn geïmplementeerd. Nederland kent al veel wet- en regelgeving op
Pensioen, maart 2017

Download Magazine Pensioen december 2016

Eindelijk is de kogel door de kerk: het pensioen in eigen beheer zal in 2017 eindigen. Er is nog wel even parlementaire goedkeuring nodig, maar het ligt niet in de verwachting dat dat een probleem zal opleveren. Wat nog wel een hobbel is die moet worden genomen, is de partner van de DGA. Diens instemming met de wijze van eindigen is vereist, en dus ook diens instemming met de wijze van compenseren. Want dat de partner gaat inleveren, is evident. Naar de verwachting van Peter Kavelaars zal de DGA trouwens niet kiezen voor de voorkeursvariant van de staatssecretaris (afkoop), maar voor de onderhoudsverplichting. We blijven de ontwikkelingen volgen.

In de december-editie onder meer: 

 • Nadat de lezers van Pensioen eerder dit jaar in een enquête aangaven prijs te stellen op een seminar over een actueel pensioenonderwerp, zijn we deze gaan organiseren. Op 30 november 2016 spraken we over de houdbaarheid van het Nederlandse pensioenstelsel met onder andere Bernard Walschots, Michael Visser en Arnoud Vossen. In deze december-editie van Pensioen vindt u hiervan een uitgebreid verslag.
 • In het artikel ‘Hoofdrol voor partner DGA bij beëindiging pensioen in eigen beheer’ gaan Bo Diederen en Carina Houwen in op de belangrijke rol die de partner van de DGA speelt als er een keuze moet worden gemaakt tussen omzetting en afkoop van het pensioen in eigen beheer. Er moeten duidelijke en goede afspraken worden gemaakt over de gevolgen van het beëindigen van het pensioen in eigen beheer en over de compensatie hiervan voor de partner. Zonder instemming van de partner vermag de DGA niets.
 • Carolien Hommels en Sebastiaan de Leeuw den Bouter verduidelijken in hun bijdrage ‘Marktrentestaffels: hoe toch de fiscale ruimte te benutten?’ waarin het rekenen met marktrentestaffels verschilt van rekenen met de gebruikelijke beschikbare-premiestaffels. Ze gaan ook na of de marktrentestaffels beantwoorden aan de vraag vanuit de markt.
 • Nu de Tweede Kamerverkiezingen met rasse schreden naderen is het zinvol om te bekijken wat de standpunten over pensioen zijn van de huidige grootste politieke partijen. Alexander Jordaan laat in ‘Wat vinden de politieke partijen van pensioen?’ de volgende onderwerpen de revue passeren: collectiviteit, AOW-leeftijd, opbouw van pensioen, het pensioen van de zelfstandige en het toezicht.
 • In Kavelaars’ Column ‘Pensioen in eigen beheer ter ziele’ stelt Peter Kavelaars dat er grote kans bestaat dat DGA’s bij het beëindigen van hun pensioen in eigen beheer vooral zullen kiezen voor de variant van de onderhoudsverplichting in plaats van voor de afkoopvariant. Naar die laatste gaat de voorkeur van de staatssecretaris uit. In het kort geeft hij de voor- en nadelen van beide varianten weer.
 • Wim Lagendijk en Peter Rozier geven in hun artikel ‘Meldplicht datalek bij pensioenfondsen’ in vogelvlucht aan wat de consequenties zijn van de sinds begin 2016 bestaande meldplicht in geval van een datalek. Belangrijk te weten voor organisaties die werken met persoonlijke en privacygevoelige informatie, zoals pensioenfondsen en -uitvoerders, is dat zij verantwoordelijk zijn voor het melden van een datalek, ongeacht waar in de keten dat lek zich voordoet.
 • Als organisaties moeten reorganiseren is het van belang dat zij ook dan zorgvuldig en volgens de regels met het personeel omgaan. Leonie Stooker laat in haar bijdrage ‘Regeling voor vervroegde uittreding leidt tot pseudo-eindheffing’ zien dat het niet correct snijden in het personeelsbestand een onverwacht dure grap kan worden.
Pensioen, december 2016
Vond u dit nuttig?