Directive on Corporate Sustainability Due Diligence

Article

Richtlijnvoorstel Corporate Sustainability Due Diligence

Afgelopen februari heeft de Europese Commissie haar voorstel voor de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) gepubliceerd. Op 1 december heeft de Europese Raad een akkoord bereikt over haar standpunt ten aanzien van de CSDDD, welk akkoord voor de Raad het beginpunt vormt voor de onderhandelingen met het Europees Parlement.

Op 23 mei 2022 sloot de feedback period voor het voorstel (hierna: het Richtlijnvoorstel) van een EU-richtlijn inzake Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD) dat eind februari 2022 werd gepubliceerd. Het Richtlijnvoorstel van de Europese Commissie (hierna: de Commissie) introduceert onder andere voor bepaalde ondernemingen een zorgvuldigheidsverplichting op het gebied van mensenrechten en milieu, en een civiele aansprakelijkheid voor het niet betrachten van de gepaste zorgvuldigheid. Het Richtlijnvoorstelvoorstel kan worden gezien als een belangrijke ontwikkeling in het streven van de Europese Unie (hierna: de EU) naar een klimaatneutrale en groene economie. In dit artikel lichten wij het Richtlijnvoorstel nader toe.

Achtergrond en doelstelling

Het Richtlijnvoorstel is onderdeel van de Europese 'Green Deal’, een reeks beleidsinitiatieven van de Commissie-Von Der Leyen met als overkoepelende doelstelling om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Een aspect van de Green Deal is het verder integreren van duurzaamheid in het corporate-governance-kader (met andere woorden: in de wijze van bestuur van bedrijven en het toezicht daarop). Om dat te bereiken heeft de Commissie van 26 oktober 2020 tot en met 8 februari 2021 een consultatie gehouden over haar initiatief “Sustainable Corporate Governance”, waarin onder andere wordt beoogd het EU-regelgevend kader met betrekking tot het ondernemingsrecht en corporate governance te verbeteren. Het Richtlijnvoorstel vloeit mede voort uit die consultatie.

Het doel van het Richtlijnvoorstel is ervoor te zorgen dat ondernemingen die actief zijn op de interne markt bijdragen aan duurzame ontwikkeling en de overgang naar duurzaamheid van economieën en samenlevingen door (potentiële of feitelijke) negatieve effecten op de mensenrechten en het milieu in verband met de eigen activiteiten van ondernemingen, dochterondernemingen en waardeketens vast te stellen, te voorkomen, in te perken te beëindigen of tot een minimum te beperken.

Lees hier het volledige artikel.

December 2022: Europese Raad neemt standpunt aan over de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)

Op 1 december heeft de Europese Raad een akkoord bereikt over haar standpunt ten aanzien van de CSDDD, welk akkoord voor de Raad het beginpunt vormt voor de onderhandelingen met het Europees Parlement.

De Algemene Oriëntatie bevat, in vergelijking met  or het Richtlijnvoorstel, een aantal belangrijke afwijkingen die een aanzienlijke impact kunnen hebben op de uiteindelijke tekst van de CSDDD. 

U vind onze visie en de belangrijkste afwijkingen in het artikel rechts of klik hier.

Did you find this useful?