AI-løsninger for en CFO

Fire inspirerende brukercaser for å hjelpe økonomifunksjonen i gang

En CFO og kunstig intelligens jobber mot samme målsetting - å effektivisere og skape effekt. Betyr det at de er grunnleggende ment for hverandre? Der Generativ AI (GenAI) utvikler seg i en eksponentiell fart, trenger vi mennesker litt mer tid på å forstå teknologiens bruksområder.

Hovedoppdraget til en CFO er å sørge for selskapets finansielle overlevelse, stabilitet og vekst. Oppdraget er altomfattende: fra å styre finansielle beslutninger, til å sikre korrekt finansiell rapportering og regulatorisk etterlevelse. For å få til dette må CFO-en spille på både sine og andres beste egenskaper hver dag. En CFO sin suksess og dermed selskapets finansielle suksess, avhenger av partnerskap, samarbeid og assistanse.

Våre undersøkelser viser at GenAI vil være et uvurderlig verktøy for å forbedre arbeidet til økonomifunksjonene i et selskap. Derfor har vi samlet fire inspirerende brukercaser som viser hvordan GenAI kan påvirke og optimalisere arbeidsprosessene for en CFO.

Bortimot en fjerdedel av CFO-er mener at GenAI er viktig for å realisere forretningsstrategien. En betydelig andel av CFO-enes organisasjoner (42 %) eksperimenterer med GenAI, mens 15 % innlemmer det i sin forretningsstrategi.

Fire kategorier av verdiskapning

Verdiskapende bruk av GenAI kan deles inn i fire kategorier:

  1. Prosesseffektivitet
  2. Risikohåndtering
  3. Innovasjon
  4. Kostnadsreduksjon

Disse demonstrerer hvordan kunstig intelligens kan være en døråpner for ny kompetanse, i tillegg til effektivitets-, skala- og kapasitetsfordeler. Brukercasene kan være verdiskapende på flere måter, men for å male et så tydelig bilde for bruken av GenAI i en CFOs arbeidshverdag, har vi tillatt oss en forenkling av GenAI sitt enorme potensial.

1. Effektivisering av standardiserte prosesser

GenAI er et godt verktøy for automatisering av standardiserte oppgaver der menneskelig involvering er mindre nødvendig. Brukt riktig, kan dette øke ulike prosessers effektivitet – altså forkorte veien fra utfordring til løsning, fra input til output.

Brukercase - GenAI i CSRD-rapportering

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) innføres fra regnskapsåret 2024, og skal sikre en meningsfull og standardisert rapportering av bærekraftsinformasjon. CSRD er omfattende og avgjørende for virksomheters finansielle styring. Direktivet er en europeisk satt standard, og åpner for bruk av GenAI, som er gode nyheter for en CFO.

Vi har utviklet et eget verktøy som kalles ChecklistAI. Dette er en sjekkliste trent i direktivets regler og retningslinjer, som skal bistå våre kunder med å gjøre CSRD-rapportering enklere og raskere. Selskapet må selv innhente egne ESG-data, men kan med denne sjekklisten automatisere overholdelse av EUs gjeldende lovverk for bærekraftsrapportering.

Samme ChecklistAI kan også brukes til å automatisere årsberetninger, åpenhetsrapporter og prospekter, med samme mål: raskere, og i samsvar med gjeldende rapporteringsregelverk.

2. Forsterket risikohåndtering

Som virksomhetens finansielle navigatør skal CFO-en kontinuerlig håndtere risiko for å sikre finansiell levedyktighet.

Brukercase - Risk-Sensing Tool: Global overvåking av virksomhetsrisiko

Man kan finne en betydelig indikasjon på virksomhetens risiko i nyhetsbildet, både lokalt og globalt. Nyhetssaker der selskapsnavn omtales kan ha kritisk innvirkning på selskapets risikobilde. Det kreves mye ressurser for å kartlegge dette, og ofte kommer vi kun gjennom de største nyhetene i løpet av en arbeidsdag. Eksisterende medieovervåkningsverktøy har til hensikt å gjøre denne jobben enklere. Men, oversikten de gir er gjerne altomfattende innenfor et begrenset geografisk område, og overlater fortsatt selve lese- og filtreringsjobben til mennesket.

Derfor har vi utviklet et Risk-Sensing Tool som skanner internett globalt for nyheter tilknyttet kundens virksomhet. Disse fanges, og brytes deretter ned på ulike tema, områder og land, hvorpå verktøyet overvåker utviklingen løpende basert på gitte søkekriterier. Her blir GenAI-ens relevante funn oversatt til målspråk, sakene kort oppsummert og deretter kategorisert, og kan brukes i finansiell revisjon eller bærekraftsattestasjon.

Verktøyet er spesielt nyttig for norske kunder med global etablering, og dermed et svært komplekst risikobilde. Det gjør det mulig for dem å fange risiko, begrense skade, se trender og muligheter, og med det skape verdi på et forholdsmessig tidlig tidspunkt.

3. Akselerering av innovasjon

Som en sentral aktør i å tilrettelegge for fremtidige inntektsstrømmer, er det avgjørende at en CFO både er en pådriver og en premissgiver for innovasjon.

Brukercase - GenAI gjør innovasjon enklere og raskere

En av de store kostnadsdriverne i innovasjonsprosjekter er tid. Det tar tid fra en ny prosess, tjeneste eller et produkt utforskes, til det kan utvikles, piloteres og til slutt lanseres i markedet. GenAI kan korte ned denne tiden på flere måter: innsiktsgrunnlag kan produseres med mindre menneskelig innsats, kritiske faktorer kan avdekkes tidlig, konsepter kan lett forsterkes og/eller forkastes, og brukertester kan gjennomføres raskere.

For selskap med store mengder data kan denne type bruk av kunstig intelligens være essensiell i utviklingen av nye løsninger. Eksempelvis sitter banker med enorme mengder data om kundenes atferd, som analytikere i selskapene må tyde for å redusere risikoen for at kundene misligholder sine forpliktelser til selskapet.

Ikke bare er datamengden stor, den er også kompleks. For GenAI er dette imidlertid perfekt. Kundedata, innhentet på lovlig og samtykket vis, blir matet inn i en modell som finner mønstre og skaper prediksjoner på ny atferd. Analytikerne sitter da igjen med konkrete forslag til prosessforbedringer og produktutviklinger, i tillegg til tidsbesparelser.


De ansvarlige for nyskaping i selskapet sitter nå også med et unikt innsiktsgrunnlag som direkte bidrar inn i innovasjonsprosesser. Tradisjonelle og krevende brukerundersøkelser kan delvis, eller helt, erstattes - samtidig som den besparte kostnaden kan reinvesteres i selskapet.

45 % av selskaper planlegger å reinvestere kostnads- og tidsbesparelser fra bruken av GenAI til å drive frem innovasjon, og 43 % svarer de vil benytte de besparte midlene til forbedring av eksisterende drift.

4. Kostnadsreduksjon gjennom automatisering

I tilfeller hvor arbeidsoppgaver kan automatiseres, kan GenAI være en uvurderlig ressurs. Automatisering gir oss muligheten til å omprioritere oppgaver og fokusere innsatsen vår på områder der den er avgjørende for å oppnå ønskede resultater. Ved å bruke GenAI på en smart måte, kan det føre til kostnadsreduksjoner og økt verdiskapning i samme arbeidsprosess.

Brukercase - Chatbot-basert personalhåndbok

Personalhåndbøker skal være et lett tilgjengelig oppslagsverk for alle ansatte. Ledere kan henvise dem til personalhåndboken ved alminnelige spørsmål rundt rutiner, regelverk og personalpolitikk. Hensikten er å gjøre ansatte selvhjulpne, men det blir mer utfordrende jo større og mer kompleks virksomheten er.

Dette var tilfellet for en offentlig instans med tusenvis av ansatte, som unngikk å bruke personalhåndboken fordi den var lite tilgjengelig og lite brukervennlig.

Ved hjelp av GenAI ble en chatbot trent i personalhåndbokens innhold. Resultatet ble et dialogbasert oppslagsverk med ferierutiner, lønnsutbetaling, opplæringsmateriell og mer. De ansatte fikk et svært tilgjengelig og målrettet verktøy for personalspørsmål og -svar, der tid spart på kostbar leting i et stort antall dokumenter nå er allokert til andre, verdiskapende aktiviteter.

Med økt bruk av personalhåndbok får både ansatte og arbeidsgiver også en bedre informert og tryggere arbeidshverdag. Også dette gjenspeiles i de ansattes verdiskapning.

Brukercasene beskrevet over kan iverksettes i ditt selskap i dag. Etter hvert som GenAI modnes som teknologi, og selskaper fortsetter bruken i forretningsøyemed, vil vi sannsynligvis se enda flere eksempler på hvordan AI kan skape store endringer, blant annet til fordel for CFO-en.

Mulige risikoer ved bruken av GenAI

Kort sagt muliggjør GenAI en omprioritering av menneskers oppgaver, der kompleksitet og andre mer verdidrivende oppgaver får mer oppmerksomhet takket være tidsbesparelse, lettere tilgang til informasjon og kreativ assistanse. GenAI kan med andre ord gi store fordeler.

Men, som med alle typer AI, foreligger det mulige risikoer ved bruken av GenAI. Databias, cybersikkerhet, konfidensialitet og åndsverk står på spill dersom man ­­­­­­­­­­­­­går i gang med GenAI uten et rammeverk for forsvarlig bruk.

Deloittes Trustworthy AI™-rammeverk er laget for å sikre tillit og god etikk i GenAI-prosjekter, som videre tjener vår og kunders overholdelse av gjeldende lovverk og grundig risikostyring – to viktige ansvarsområder i rollen som CFO.

Med tillitsverdig AI mener vi kunstig intelligens som er:

  • Rettferdig og objektiv
  • Motstandsdyktig og pålitelig
  • Transparent og forklarlig
  • Trygg og sikker
  • Forsvarlig og ansvarlig
  • Respektfull

GenAI har potensial til å skape den neste bølgen av verdiskapende innovasjon for en CFO. Brukt riktig, er den verdifull.

Snakk med oss om AI og revisjon

Eivind Bollum Berge

Partner | Audit & Assurance i Deloitte Norge

Zlatko Mehinagic

Partner | Audit & Assurance i Deloitte Sverige

Emil Beus

Director | Audit & Assurance i Deloitte Norge