IFRS-rapportering

Tjenester

IFRS-rapportering

International Financial Reporting Standards

Alle børsnoterte foretak som utarbeider konsernregnskap må benytte IFRS i den finansielle rapporteringen.

Overgang til IFRS kan være en stor utfordring for organisasjonen. Det er også en kontinuerlig utvikling innen IFRS og dermed et behov for å holde seg oppdatert om relevante endringer. Finanstilsynet har i sine tilbakemeldinger fra regnskapskontrollen dessuten påpekt at det er rom for forbedring i regnskapsrapporteringen etter IFRS på mange områder. Dette gjelder bl.a. kvaliteten på tilleggsinformasjonen som gis i noter.

Overgang til IFRS

Hvilke tilpasninger må gjøres for å rapportere i henhold til IFRS?

Regnskapsmessige tilpasninger ved overgang til IFRS

For selskaper som skal børsnoteres eller av andre årsaker skal rapportere i henhold til IFRS er det behov for å omarbeide regnskapene. Vår erfaring viser at regnskapsmessige utfordringer ofte vil omfatte blant annet finansielle instrumenter, anleggsmidler, immaterielle eiendeler/goodwill, pensjoner og noteopplysninger. Effektene og omfanget vil variere fra bransje til bransje og fra selskap til selskap, så en grundig analyse og gjennomgang er helt nødvendig for en vellykket implementeringsprosess.
 

Andre tilpasninger ved overgang til IFRS

I tillegg til regnskapsmessige effekter, vil endringene medføre tilpasninger på andre områder, blant annet:

 • Budsjettering og intern rapportering
 • Belønningssystemer
 • Nøkkeltall og måltall
 • Systemer og rutiner
 • Kompetanse og opplæring av ansatte
 • Økonomihåndbøker, regnskapsmanualer, dokumentasjonsmaler m.m.

Deloitte har betydelig erfaring fra IFRS implementeringer og kan bistå på flere områder. Vi kan f.eks lede hele implementeringen for deg, eller vi kan bistå med vår kompetanse i et prosjekt som styres av selskapet selv. Uansett vil ett av våre mål være å effektivt overføre kunnskap slik at IFRS blir godt innarbeidet i organisasjonen. Vår internasjonale organisasjon bidrar også med spisskompetanse og bransjekunnskap ved behov.

Løpende rapportering i henhold til IFRS

På hvilke områder kan det være behov for bistand?

Svaret på dette vil avhenge av foretakets størrelse, kompleksitet, bransje m.m. Eksempelvis kan vi nevne:

 • Utarbeidelse av regnskap og noter i henhold til IFRS
  Utarbeidelse av regnskap og noter etter IFRS er arbeidskrevende og fordrer kompetanse og forståelse av regelverket.

 • Virksomhetssammenslutninger og andre transaksjoner
  - I forbindelse med kjøp av virksomhet og andre transaksjoner kommer det ofte opp problemstillinger knyttet til regnskapsmessig behandling. Regnskapsstandardene for virksomhetsoverdragelse med tilhørende analyse og fordeling av oppkjøpsprisen, vurdering av immaterielle eiendeler og goodwill er eksempler på slike problemstillinger. I denne type prosesser er det erfaringsmessig helt nødvendig med kompetanse innen verdsettelse i tillegg til regnskapskompetanse.
  - I forbindelse med transaksjoner vil det ofte være behov for en due diligence gjennomgang, som gjerne også omfatter IFRS-relaterte spørsmål.


Deloitte har høy faglig kompetanse som kombinert med en praktisk angrepsvinkel vil gi deg de verktøyene og løsningene du trenger. Vi kan for eksempel:

 • Bistå med videreutvikling og tilpasninger av regnskapshåndbøker og rapporteringspakker
 • Bistå med utarbeidelse av konsernregnskap og noter
 • Tilby spesialister på ulike områder, for eksempel verdsettelse ved virksomhetsoverdragelse, behandling av finansielle instrumenter m.m.

IFRS i endring - kompetanseheving

Utfordringer fremover 

IFRS er komplisert og i stadig utvikling. Det kan være utfordrende i en hektisk hverdag å holde seg oppdatert på alle relevante endringer. Deloitte kan bistå med implementeringen av nye regnskapsstandarder. Vi forstår de faglige og praktiske utfordringene selskaper møter i anvendelsen av IFRS og vi ønsker å være en verdifull diskusjonspartner for våre oppdragsgivere.

Vi kan dessuten bidra til kompetanseheving i organisasjonen innen IFRS og vil ved behov skreddersy opplæringsprogrammer for din organisasjon. Vi avholder også mer generelle seminarer med relevant innhold. Deloitte har en internasjonal organisasjon som bidrar til at vi til enhver tid er oppdatert på anvendelsen av IFRS samt de endringer som skjer løpende. 

For «up to the minute» nyheter, se vår internasjonale IFRS-side www.iasplus.com og vårt IFRS Nyhetsbrev.

Kontakt oss