Pressmeddelanden

Pandemin ökar samhällsengagemanget hos unga

2020 Millennial Survey

Publicerad: 2020-06-30

​Pandemin drabbar millennials och generation Z hårt, men för många har den också förstärkt viljan att bidra till positiv förändring i samhället. Även om de är bekymrade över faktorer som sin långsiktiga karriär, familjens välbefinnande och ekonomin, visar de motståndskraft och ser den nuvarande situationen som en chans att driva förändring i samhället. Det visar rapporten 2020 Millennial Survey, en undersökning som gjorts i två delar; en före respektive efter pandemins utbrott*.

– Trots osäkerhet och nedslående förutsättningar uttrycker millennials and Gen Z imponerande motståndskraft och en önskan att bidra till förbättring. Dessa generationer kommer spela en stor roll i återuppbyggnaden av vår ekonomi och vårt samhälle efter pandemin, och förstås i att forma vår framtid i stort, säger Josefine Liljeqvist, partner inom Human Capital på Deloitte i Sverige.


Stress är fortsatt ett kritiskt problem

Trots optimism visar undersökningen att generationerna också är besvärade av ett flertal faktorer, där stress är en av de primära. Över 40 procent uppger att de kände sig stressade innan utbrottet av pandemin, främst på grund av frågor som rörde deras ekonomiska framtid, familjens välbefinnande och yrkesmöjligheter. 

– Före pandemin angav drygt 50 procent att de var stressade hela tiden eller för det mesta. Intressant nog sjönk detta resultat i undersökningen efter pandemins utbrott, vilket indikerar att förändringarna i samhället i samband med krisen haft en positiv effekt på ungas stressnivåer. Exempelvis verkar de flexibla arbetsvillkor som många arbetsgivare infört i samband med pandemin kunna ge positiv effekt; mer än hälften av alla respondenter anser att möjligheten att arbeta hemifrån i framtiden skulle lindra stress, säger Josefine Liljeqvist.


Beslutsamhet att förbättra världen

Yngre generationer tar frågan om socialt ansvar som ett personligt kall. I undersökningen indikerade respondenterna att de vidtog ”socialt medvetna” åtgärder för att gynna planeten och samhället. Covid-19-krisen kan ha förstärkt detta, då nästan tre fjärdedelar i den andra undersökningen uppgav att pandemin har gjort dem mer sympatiska gentemot andras behov och att de kommer att vidta åtgärder för att påverka samhället positivt. Detta återspeglas även i deras köpvanor, där majoriteten uppger att de planerar att köpa fler produkter och tjänster från mindre lokala företag, samt från stora företag som tagit ett socialt ansvar under pandemin genom att ta hand om sina anställda och påverka samhället positivt.


Lojaliteten för arbetsgivare ökar, samtidigt som optimismen kring företagande i stort sjunker

I undersökningen efter pandemins utbrott uppgav 66 procent att de är nöjda med de åtgärder som deras arbetsgivare har vidtagit för att stötta dem och deras kollegor, och 60 procent tyckte att dessa åtgärder har gjort att de vill stanna hos sina arbetsgivare på lång sikt. På så vis kan vi se att pandemin påverkat lojaliteten unga känner gentemot sin arbetsgivare. Samtidigt visar undersökningen att optimismen kring företagande i stort sjunker, där färre anser att företag generellt har en positiv inverkan på samhället.

Vill du veta mer?

Ta del av årets nyckeltrender och ladda ner 2020 Deloitte Millennial Survey

Läs mer

*Om 2020 Deloitte Millennial Survey

Årets rapport bygger på två uppsättningar undersökningar. Det första genomfördes före covid-19-utbrottet och avslutades mellan 21 november 2019 och 8 januari 2020. En andra undersökning genomfördes mellan 28 april 2020 och 17 maj 2020, mitt i den globala pandemin.

Den första undersökningen inhämtade perspektiv från 13 715 millennials i 43 länder och 4 711 svar från Generation Z från 20 länder. I den efterföljande undersökningen deltog 5 500 milennials och 3 601 Gen Zs på 13 stora marknader som i olika grad påverkades av pandemin (Obs: Sverige inte inkluderat). Inga svarande i den första undersökningen tillfrågades i den senare.
Läs gärna mer om studien och dess utförande på ​vår globala hemsida. 

Med millennials åsyftas generationen född mellan januari 1983 och december 1994.
Med generation z åsyftas generationen född mellan januari 1995 och december 2002.

Ta del av nyckeltrender och ladda ner den fullständiga rapporten >

Hade du nytta av den här informationen?