Nyheter

Kapitalbeskattningen av fysiska personer som flyttar från Sverige ska utredas

Tax Alert

Publicerad: 2022-06-14

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare uppdraget att ta fram förslag om en effektiv kapitalbeskattning av fysiska personer som flyttar från Sverige. Syftet med uppdraget är att den som upphör att vara obegränsat skattskyldig i Sverige ska kunna beskattas för kapitalvinster som har upparbetats i Sverige. Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2024.

Gällande rätt

Enligt nuvarande svensk lagstiftning säkerställer den så kallade tioårsregeln att en fysisk persons kapitalvinster som upparbetats i Sverige kan beskattas i Sverige även om personen har flyttat utomlands och upphört att vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Tioårsregeln anger att en kapitalvinst ska beskattas i Sverige om den skattskyldige under något tillfälle under det år avyttringen sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige. De nuvarande bestämmelserna omfattar kapitalvinster vid försäljning av både svenska och utländska delägarrätter samt andelar som förvärvats under bosättning i Sverige. Även försäljning av svenska delägarrätter som förvärvas efter utflytt men avyttras inom tio år från utflytten. Tioårsregeln kan begränsas genom bestämmelser i de skatteavtal som Sverige har ingått med andra länder.

En ny utredning tillsätts

Regeringen anser att tioårsregelns bristande effektivitet urholkar skattebasen och förespråkar därför en reform på området. Vid regeringssammanträde den 25 maj 2022 beslutade regeringen att en särskild utredare ska lämna förslag på ett system för en effektiv kapitalbeskattning av fysiska personer som flyttar ut och upphör att vara obegränsat skattskyldiga i Sverige eller som enligt skatteavtal får hemvist i en annan avtalsslutande stat.

I utredarens uppdrag ingår bl.a. att överväga om tioårsregeln bör ersättas eller kompletteras med generella regler för beskattning av orealiserade kapitalvinster när en fysisk person flyttar ut från Sverige samt att lämna förslag på ett system för effektiv kapitalbeskattning vid utflyttning inklusive nödvändiga författningsförslag.

Deloittes kommentar

Frågan om utflyttningsbeskattning och tioårsregelns effektivitet har varit föremål för diskussion under flera år. Skatteverket lämnade år 2017 ett förslag till Finansdepartementet om införande av en utflyttningsskatt för fysiska personer som bordlades efter massiv kritik från merparten av remissinstanserna. Deloitte har skrivit om detta i en tidigare Tax Alert som ni kan läsa här och här.

Mot bakgrund av att regeringen riktar stark kritik mot den nuvarande ordningen och är av uppfattningen att tioårsregeln inte fyller sitt syfte, kan det förväntas att utredaren kommer föreslå förändringar på området. Utmaningen för den särskilda utredaren är att föreslå regler som skyddar den svenska skattebasen utan att det medför oproportionerliga konsekvenser för svenskt näringsliv.

I likhet med det förslag som lämnades av Skatteverket under 2017 bör frågan om möjlig step-up vid inflytt till Sverige (dvs. tillgodogörande av marknadsvärde vid inflytt så som anskaffningsvärde för tillgångarna) få särskild uppmärksamhet i utredningen för att säkerställa att eventuella regler om exitskatt är förenligt med EU-rätten.

Regeringens propå om översyn av tioårsregeln ligger i linje med regeringens tidigare beslut på skatteområdet som ter sig dra åt ett mer protektionistiskt synsätt (exempelvis uppsägning av skatteavtal med Portugal och Grekland). Detta är en trend som vi ser även i andra sammanhang där stater inom EU i större utsträckning värnar om den egna skattebasen på bekostnad av fri rörlighet (så som BEPS, ATAD3, m.fl.).

Deloitte kommer att fortsätta att bevaka utvecklingen på området och återkommer i frågan längre fram.
 

Skribenter: Lars Franck, Lina Thörn och Olivia Krempl.

Fullwidth SCC. Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Hade du nytta av den här informationen?