Njohuri

Tax & Legal News Albania

Most relevant updates

The Tax & Legal specialists in Deloitte have the knowledge and the experience to help you address any challenge that you may face.

Speciale* Legal News Prill 2018

Në edicionin Special Legal News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të shkurtër mbi vendimin e Këshillit te Ministrave mbi organizimin dhe funksionimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Taksës së Pasurisë.

 

 

 

Legal News Mars 2018

Legal News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të ndryshimeve ligjore të publikuara në Fletoret Zyrtare gjatë muajve shkurt-mars 2018:

I. Vendimi i Keshillit te Ministrave nr.101, date 23.02.2018 “Për mënyrën e organizimit dhe funksionimit të agjencive private të punësimit”.

II.Ligjin nr. 6/2018 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 111/2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore””.

 

Tax News Mars 2018

Tax News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të këtyre ndryshimeve fiskale të publikuara në Fletoret Zyrtare gjatë muajit mars 2018:

I.Vendim i Këshillit të Ministrave mbi metodologjinë e përcaktimit të vlerës së pasurisë së paluajtshme “ndërtesa”.

Legal News Shkurt 2018

Legal News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje  të ndryshimeve ligjore të publikuara gjatë muajit shkurt 2018:

I.Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 68, datë 07.02.2018 “Për kufijtë dhe kriteret e përcaktimit të shpërblimit që i përgjigjet pagës së përfituar në natyrë dhe që i shtohet pagës për pushimet vjetore

Tax News Janar 2018

Tax News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të këtyre ndryshimeve të publikuara në Fletoret Zyrtare gjatë muajve dhjetor 2017 e janar 2018:

I. Ndryshime dhe shtesa në Udhëzimin “Për TVSH”;

II. Vendim i Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e kushteve dhe të kërkesave teknike që duhet të plotësojë subjekti që do të licensohet për kategorinë ‘Lojëra elektronike në distancë’”

III. Vendim i Këshillit të Ministrave për miratimin e formatit të aktit të konstatimit, procesverbalit të gjobës dhe aktit të konfiskimit të AMLF;

IV. Nomenklatura e Kombinuar e Mallrave e vitit 2018;

V. Vendimi i Këshillit të Ministrave mbi vlerësimin doganor të mallrave.

 

Legal News Janar 2018

Legal News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje  te ndryshimeve ligjore të publikuara në Fletoren Zyrtare nr. 211 të muajit dhjetor 2017:

I. Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 686, datë 22.11.2017 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”.

 

Speciale* Tax News mbi Paketën Fiskale 2018

Në edicionin special të Tax News mbi Paketën Fiskale 2018, do të gjeni disa prej ndryshimeve më të rëndësishme të publikuara në Gazetën Zyrtare nr. 222, datë 19.12.2017.

Të gjitha këto ndryshime hyjnë në fuqi që prej datës 01.01.2018, përvec pjesës më të madhe të ndryshimeve të Ligjit nr. 9632, datë 30.01.2006 “Për taksat vendore”, të cilat sic tregohen në këtë “special tax news” hyjnë në fuqi në datën 01.04.2018.

 

Legal News Nëntor 2017

Legal News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje mbi projektligjin “Për disa shtesa në ligjin nr. 93/2015 “Për turizmin”".

 

 

Tax News Nëntor 2017

Tax News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të këtyre ndryshimeve të publikuara në Fletore Zyrtare gjatë muajit nëntor 2017:

I. Shtesa dhe ndryshime në VKM nr. 953/2014 për dispozitat zbatuese të Ligjit nr. 92/2014 “Për TVSH”;

II. VKM për dispozitat zbatuese të Kodit të ri Doganor;

III. Disa ndryshime në standardet ndërkombëtare të kontabilitetit dhe të raportimit financiar, të përkthyera në gjuhën shqipe;

IV. Njoftim i Ministrisë për Europën dhe Punët e Jashtme mbi hyrjen në fuqi të disa marrëveshjeve ndërkombëtare..

Legal News July 2017

In the attached Legal News of July 2017, you will find the following:

 I.       Instruction no. 4557/1 “On registration of securities in the company “Qendra e Regjistrimit te Aksioneve sh.a., Tirana”

II.        ERE Decision no.120, dated 27.07.2017 “On the determination of the purchase price of the electricity produced by small generating resources, Photovoltaic with installed capacity up to 2 MW and Eolic with installed capacity up to 3MW”

 

Tax News June 2017

In the attached Tax News of June 2017, you will find the following:

I.      Electronic tax certificates

II.     The list of taxpayers in court proceedings with the tax administration

 

 

Legal News June 2017

In the attached Legal News of June 2017, you will find the following:

I.      Law no. 81/2017 “On Protected Sites”

 

 

 

Tax News May 2017

In the attached Tax News 2017, you will find the following:

I.     New Customs Code - fully effective as of 01.06.2017

II.     Introduction of the reduced VAT rate of 6% for tourism accommodation services

III.     Amendments to the Instruction “On VAT”

 

Legal News May 2017

In the attached Legal News 2017, you will find the following:

I.         Law no. 38/2017 “On some additions and amendments to law no. 8116 dated 29.03.1996 “The civil procedure code of the Republic of Albania” as amended”

 

 

 

Special Legal News May 2017

In the attached Special Legal News 2017, you will find the following:

I.          Law no. 8/2017, dated 02.02.2017 “On the status of workers in petroleum and gas industry”

 

 

Legal News April 2017

In the attached Legal News of April 2017, you will find the following:

 I.        Law no. 57/2017 “On some amendments and additions in the Law “On labor inspection” 

 

 

Tax News April 2017

In the attached Tax News of April 2017, you will find the following:

     I.        New Decision of the Council of Ministers “On determining the minimum wage on the national level”;

    II.        Instruction of the Minister of Finance on the implementation of the Law No. 33/2017 “On the payment and deletion/remission of the tax liabilities, customs duties and the removal from circulation of the transport vehicles after the deletion/remission of the tax liabilities”;

  III.        Additions to the Instruction of the Minister of Finance “On tax procedures”;

   IV.        Additions and amendments to the Instruction of the Minister of Finance “On national taxes”;

    V.        Decision of the Council of Ministers “On the approval of the fee payable by licensed companies for the maintenance of the Central Online Monitoring System”;

   VI.        Additions and amendments to the Instruction of the Minister of Finance “On the administration and documentation of the procedures of cash registers”.

 

 

Legal News March 2017

In the attached Legal News of March 2017, you will find the following

     I.        Law no. 17/2017 “On some amendments and additions to the law no. 9947, dated 07.07.2008 “On industrial property”, as amended”

 

 

Special Tax News April 2017

In the attached Special Tax News of April 2017, you will find the following

     I.        Law no. 33/2017 “On the payment and deletion/remission of the tax liabilities, customs duties and the removal from circulation of the transport vehicles after the deletion/remission of the tax liabilities” 

 

 

Tax News February 2017

In the attached Tax News of February 2017, you will find the following:

 

     I.        Extension of the deadline of application of the Law no. 81/2016 “On the re-evaluation of the immovable property”

   II.        Reduction of the list of machineries and equipment entitled for VAT exemption on import

  III.        Improvements in the communication of the tax administration with taxpayers 

 

 

 

 

Legal News February 2017

In the Legal News of February 2017, you will find the following:

 

     I.        Law no. 60/2016 “On whistleblowing and protection of the whistleblowers”

    II.        Amendments to Law no. 7746, dated 28.07.1993 "On Hydrocarbons", as amended

Tax News January 2017

In the attached Tax News of January 2017, you will find the following:

 

I.      Normative Act of the Council of Ministers on social and health insurance contributions

II.      Decision of the Council of Ministers “On determining the operating procedures of the Commission for Assessment of Tax Appeals”

III.      Additions and amendments to the Decision of the Council of Ministers “On the taxpayer’s advocate”

IV.      Additions and amendments to the Decision of the Council of Ministers “On implementing provisions of the Law “On VAT”” 

V.      Additions and amendments to the Instruction of the Minister of Finance “On tax procedures”

VI.      Instructions of the Minister of Finance on implementation the Law no. 155/2015 “On gambling in the Republic of Albania”

 

Legal News January 2017

In the Legal News of January 2017, you will find a summary of the following:

 

I.      New law “On safety in mining and underground works of hydropower activities”

Tax News on Fiscal Package 2017

In the attached Tax News, you will find the following:


I.      Amendments to the law no. 8438, dated 28.12.1998 “On income tax”, as amended

II.      Amendments to the law no. 9975, dated 28.07.2008 “On national taxes”, as amended

III.      Amendments to the law no. 61/2012, dated 24.05.2012 “On excise tax”, as amended

IV.      Amendments to the law no. 9981, dated 08.09.2008 “On approval of customs tariff levels”, as amended

 

 

 

 

Legal News December 2016

In the attached Legal News, you will find the following:

 

I.     Law "On Bankruptcy" published with Official Gazette no. 226, dated 22 November 2016.

 

Did you find this useful?