Njohuri

Tax & Legal News Albania

Most relevant updates

The Tax & Legal specialists in Deloitte have the knowledge and the experience to help you address any challenge that you may face.

Legal News Korrik 2019

Në Legal News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të ndryshimeve ligjore të publikuara në Fletoret Zyrtare në muajin Korrik 2019:

I. Marrëveshje për bashkëpunim ekonomik në mes të ministrisë se tregtisë dhe industrisë së Republikës së Kosovës dhe ministrisë së industrisë dhe tregtisë së Republikës Çeke;

II. Ligji Nr. 06/L-120 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.04/L-065 për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin nr.05/L-047.

 

Tax News Korrik 2019

Tax News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të këtyre ndryshimeve fiskale të publikuara në Fletoret Zyrtare gjatë muajit Prill 2019:

I. Detyrimi i tatimpaguesve për hapjen llogarive bankare dhe deklarimin e tyre pranë administrates tatimore;

II. Ratifikimi i marrëveshjes për shmangien e tatimit të dyfishtë dhe parandalimin e evazionit fiskal në lidhje me tatimin mbi të ardhurat dhe kapitalin midis Republikës së Shqipërisë dhe Mbretërisë së Arabisë Saudite;

III. Ratifikimi i marrëveshjes me OECD-në për bërjen palë të Shqipërisë në projektin BEPS të OECD/G20.

 

 

 

 

Legal News Korrik 2019

Në Legal News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të ndryshimeve ligjore të publikuara në Fletoret Zyrtare në muajin Korrik 2019:

I. Ndryshime në Ligjin për Regjistrimin e Biznesit;

II. Ndryshime në Ligjin për Parandalimin e Pastrimit të Parave.

 

Tax News Prill 2019

Tax News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të këtyre ndryshimeve fiskale të publikuara në Fletoret Zyrtare gjatë muajit Prill 2019:

I.Ndryshime dhe shtesa në VKM për dispozitat zbatuese të Ligjit për TVSH;

II. Ndryshime në Udhëzimin për Tatimin mbi të Ardhurat;

III. Ndryshime dhe shtesa në Udhëzimin për Proçedurat Tatimore.

 

Legal News Prill 2019

Në Legal News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të ndryshimeve ligjore të publikuara në Fletoret Zyrtare në muajin Prill 2019:

I.Ligj Nr. 15/2019 “Për nxitjen e punësimit”.

 

Legal News Shkurt 2019

Legal News bashkëlidhur mund të gjeni një përmbledhje të dispozitave kryesore të Ligjit të ri nr. 111/2018 “Për kadastrën”, i cili ka shfuqizon plotësisht Ligjin nr. 33/2012, date 21.3.2012 “Për regjistrimin e pasurisë së paluajtshme”, i ndryshuar.

 

Tax News Shkurt 2019

Tax News bashkëlidhur mund të gjeni një përmbledhje të ndryshimeve ligjore të publikuara në Fletoret Zyrtare gjatë muajit shkurt 2019, të cilat reflektojnë ndryshimet e sjella nëpërmjet Paketës Fiskale 2019 dhe të tjera, në udhëzimet përkatëse më poshtë:

I. Udhëzimin nr. 5, datë 30.01.2006 ‘Për tatimin mbi të ardhurat’, i ndryshuar;

II. Udhëzimin nr. 6, datë 30.01.2015, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar;

III. Udhëzimin nr. 26, datë 4.9.2008, “Për taksat kombëtare”, i ndryshuar.

 

Tax News Janar 2019

Tax News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të këtyre ndryshimeve fiskale të publikuara në Fletoret Zyrtare gjatë muajit janar 2019:

I.Vendim i Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”;

II. Vendim i Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e shoqërive të tjera shtetërore ose private, të rëndësishme për interesin e publikut, për shkak të natyrës së biznesit, madhësisë ose numrit të punëmarrësve të tyre”;

III. Vendim i Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e aktiviteteve që përfshihen në fushën e prodhimit/zhvillimi të software-ve, si dhe proçedurat për aplikimin e tatim fitimit nga personat juridikë që ushtrojnë këto aktivitete”;

IV. Shtesa dhe ndryshime në Vendimin e Këshillit të Ministrave “Për dispozitat zbatuese të Ligjit nr. 92/2014 “Për TVSH-në””.

 

 

Seria Speciale e Tax News mbi Paketën Fiskale 2019

Në Special Tax News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të ndryshimeve kryesore të Paketës Fiskale 2019 publikuar në Fletoren Zyrtare nr. 183, datë 21.12.2018 dhe nr. 187, datë 28.12.2018.

I. Ligji “Për tatimin mbi të ardhurat”;

II. Ligji “Për procedurat tatimore”;

III. Ligji “Për TVSH”;

IV. Ligji “Për taksat kombëtare”;

V. Ligji “Për akcizat”;

VI. Ligji “Për sistemin e taksave vendore”.

 

 

 

 

Legal News Nëntor 2018

Legal News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të ndryshimeve ligjore të publikuara në Fletoret Zyrtare në muajin Nëntor:

I.Ndryshime në legjislacionin për sektorin e energjisë elektrike

II. Ndryshime në Ligjin për Mbrojtjen e Konsumatorit 

 

Legal News Tetor 2018

Legal News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të ndryshimeve ligjore të publikuara në Fletoret Zyrtare gjatë muajit Tetor 2018: 

I.Ndryshime në legjislacionin për qëndrimin e të huajve ne Shqipëri.

II.Ndryshime ne Ligjin për Ndërmjetësimin.

 

Tax News Shtator 2018

Tax News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të ndryshimeve në Ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” (i ndryshuar) në kuadër të pjesës së parë të Paketës Fiskale 2019.

 

 

Tax News Gusht 2018

Tax News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të parashikimeve kryesore të Udhëzimit të përbashkët të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë dhe Ministrit të Drejtësisë nr. 29, datë 30.07.2018 “Për tatimin e kalimit të së drejtës së pronësisë së pasurisë së paluajtshme”, publikuar në Fletoren Zyrtare nr. 125, datë 30.08.2018.

 

Legal News Korrik 2018

Legal News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të ndryshimeve ligjore të publikuara në Fletoret Zyrtare gjatë muajit Korrik 2018:

I. Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 434, datë 11.07.2018 “Për etiketimin e ushqimeve dhe informimin e konsumatorit”

II. Vendim i Këshillit Drejtues të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare nr.41, datë 04.06.2018 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Rregulloren nr.2, datë 21.02.2008 “Për regjistrimin dhe administrimin e emrave të domain-eve nën .al dhe nëndomain-et .gov.al, .mil.al, .edu.al, .com.al, .org.al dhe .net.al” i ndryshuar.

 

Special Tax News mbi Paketën Fiskale 2019

Special Tax News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të ndryshimeve kryesore të sjella nga pjesa e parë e Paketës Fiskale 2019 publikuar në Fletoren Zyrtare nr. 111, datë 30.07.2018.

Pjesa e parë e Paketës Fiskale 2019 përfshin ndryshime në ligjet e mëposhtme:

  • Ligjin nr. 92/2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; dhe,
  • Ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar.

 

 

 

Tax News Qershor 2018

Tax News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të parashikimeve kryesore të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 257, datë 9.5.2018 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave dhe të dokumentacionit për subjektet që aplikojnë për statusin “Investitor në strukturë akomoduese me 4 ose 5 yje, status special”, publikuar në Fletoren Zyrtare nr. 70, datë 16 maj 2018.

 

Legal News Qershor 2018

Legal News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të ndryshimeve ligjore të publikuara në Fletoret Zyrtare gjatë muajit qershor 2018:

I. Vendim i Këshillit te Ministrave nr. 373, date 20.06.2018 “Për përcaktimin e kritereve, te rregullave, procedurave dhe kontratës tip për dhënien me qira te tokave bujqësore ne pronësi te shtetit”

II. Vendim i Këshillit te Ministrave nr. 349, date 12.06.2018 “Për miratimin e masave mbështetëse për nxitjen e përdorimit te energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme te diellit dhe erës, si dhe procedurat për përzgjedhjen e projekteve për përfitimin e tyre”

 


 

 

 

 

Speciale* Tax News Maj 2018

Në Special Tax News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të ndryshimeve kryesore të sjella nga Ligji nr. 15/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, publikuar në Fletoren Zyrtare Nr. 79, datë 30.05.2018.

 

 

Legal News Maj 2018

Legal News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të ndryshimeve ligjore të publikuara në Fletoret Zyrtare gjatë muajit Maj 2018:

I. Vendim nr. 286, datë 21.05.2018, “Për disa rregulla të veçanta për punëmarrësit e përkohshëm, të cilët punësohen nga agjencitë e punësimit të përkohshëm”.

 

Tax News Maj 2018

Tax News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të këtyre ndryshimeve fiskale të publikuara në Fletoret Zyrtare gjatë muajit maj 2018:

I. Udhëzimi nr. 14, datë 30.4.2018, “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin nr. 26, datë 04.09.2008, “Për taksat kombëtare”;

II. Udhëzimi nr. 18, datë 14.05.2018 “Për formatin e formularit të deklarimit dhe pagesës së tatimit mbi lojërat e fatit”;

III. Ligjii nr. 20/2018, datë 12.4.2018 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës për vërtetimin e periudhave të sigurimit për realizimin e së drejtës për pension”

 

 

 

Legal News Prill 2018

Legal News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të ndryshimeve ligjore të publikuara në Fletoret Zyrtare gjatë muajit prill 2018:

I. Udhëzim nr. 300, datë 11.04.2018  “Për miratimin e formularit dhe kërkesat e raportit mbi sigurinë e produktit kozmetik”.

 

Tax News Prill 2018

Tax News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të këtyre ndryshimeve fiskale të publikuara në Fletoret Zyrtare gjatë muajit prill 2018:

I. Vendimi i Këshillit të Ministrave “Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM nr. 953/2014 “Për dispozitat zbatuese të Ligjit nr. 92/2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”;

II. Vendimi i Këshillit të Ministrave “Për Organizimin dhe funksionimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Taksës së Pasurisë”;

III. Ratifikimi i Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Austrisë për mbrojtjen shoqërore.

 

 

 

 

Speciale* Legal News Prill 2018

Në edicionin Special Legal News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të shkurtër mbi vendimin e Këshillit te Ministrave mbi organizimin dhe funksionimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Taksës së Pasurisë.

 

 

Legal News Mars 2018

Legal News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të ndryshimeve ligjore të publikuara në Fletoret Zyrtare gjatë muajve shkurt-mars 2018:

I. Vendimi i Keshillit te Ministrave nr.101, date 23.02.2018 “Për mënyrën e organizimit dhe funksionimit të agjencive private të punësimit”.

II.Ligjin nr. 6/2018 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 111/2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore””.

 

Tax News Mars 2018

Tax News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të këtyre ndryshimeve fiskale të publikuara në Fletoret Zyrtare gjatë muajit mars 2018:

I.Vendim i Këshillit të Ministrave mbi metodologjinë e përcaktimit të vlerës së pasurisë së paluajtshme “ndërtesa”.

Legal News Shkurt 2018

Legal News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje  të ndryshimeve ligjore të publikuara gjatë muajit shkurt 2018:

I.Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 68, datë 07.02.2018 “Për kufijtë dhe kriteret e përcaktimit të shpërblimit që i përgjigjet pagës së përfituar në natyrë dhe që i shtohet pagës për pushimet vjetore

Tax News Janar 2018

Tax News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të këtyre ndryshimeve të publikuara në Fletoret Zyrtare gjatë muajve dhjetor 2017 e janar 2018:

I. Ndryshime dhe shtesa në Udhëzimin “Për TVSH”;

II. Vendim i Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e kushteve dhe të kërkesave teknike që duhet të plotësojë subjekti që do të licensohet për kategorinë ‘Lojëra elektronike në distancë’”

III. Vendim i Këshillit të Ministrave për miratimin e formatit të aktit të konstatimit, procesverbalit të gjobës dhe aktit të konfiskimit të AMLF;

IV. Nomenklatura e Kombinuar e Mallrave e vitit 2018;

V. Vendimi i Këshillit të Ministrave mbi vlerësimin doganor të mallrave.

 

Legal News Janar 2018

Legal News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje  te ndryshimeve ligjore të publikuara në Fletoren Zyrtare nr. 211 të muajit dhjetor 2017:

I. Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 686, datë 22.11.2017 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”.

 

Speciale* Tax News mbi Paketën Fiskale 2018

Në edicionin special të Tax News mbi Paketën Fiskale 2018, do të gjeni disa prej ndryshimeve më të rëndësishme të publikuara në Gazetën Zyrtare nr. 222, datë 19.12.2017.

Të gjitha këto ndryshime hyjnë në fuqi që prej datës 01.01.2018, përvec pjesës më të madhe të ndryshimeve të Ligjit nr. 9632, datë 30.01.2006 “Për taksat vendore”, të cilat sic tregohen në këtë “special tax news” hyjnë në fuqi në datën 01.04.2018.

 

Legal News Nëntor 2017

Legal News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje mbi projektligjin “Për disa shtesa në ligjin nr. 93/2015 “Për turizmin”".

 

 

Tax News Nëntor 2017

Tax News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të këtyre ndryshimeve të publikuara në Fletore Zyrtare gjatë muajit nëntor 2017:

I. Shtesa dhe ndryshime në VKM nr. 953/2014 për dispozitat zbatuese të Ligjit nr. 92/2014 “Për TVSH”;

II. VKM për dispozitat zbatuese të Kodit të ri Doganor;

III. Disa ndryshime në standardet ndërkombëtare të kontabilitetit dhe të raportimit financiar, të përkthyera në gjuhën shqipe;

IV. Njoftim i Ministrisë për Europën dhe Punët e Jashtme mbi hyrjen në fuqi të disa marrëveshjeve ndërkombëtare..

Legal News July 2017

In the attached Legal News of July 2017, you will find the following:

 I.       Instruction no. 4557/1 “On registration of securities in the company “Qendra e Regjistrimit te Aksioneve sh.a., Tirana”

II.        ERE Decision no.120, dated 27.07.2017 “On the determination of the purchase price of the electricity produced by small generating resources, Photovoltaic with installed capacity up to 2 MW and Eolic with installed capacity up to 3MW”

 

Tax News June 2017

In the attached Tax News of June 2017, you will find the following:

I.      Electronic tax certificates

II.     The list of taxpayers in court proceedings with the tax administration

 

 

Legal News June 2017

In the attached Legal News of June 2017, you will find the following:

I.      Law no. 81/2017 “On Protected Sites”

 

 

 

Tax News May 2017

In the attached Tax News 2017, you will find the following:

I.     New Customs Code - fully effective as of 01.06.2017

II.     Introduction of the reduced VAT rate of 6% for tourism accommodation services

III.     Amendments to the Instruction “On VAT”

 

Legal News May 2017

In the attached Legal News 2017, you will find the following:

I.         Law no. 38/2017 “On some additions and amendments to law no. 8116 dated 29.03.1996 “The civil procedure code of the Republic of Albania” as amended”

 

 

 

Special Legal News May 2017

In the attached Special Legal News 2017, you will find the following:

I.          Law no. 8/2017, dated 02.02.2017 “On the status of workers in petroleum and gas industry”

 

 

Legal News April 2017

In the attached Legal News of April 2017, you will find the following:

 I.        Law no. 57/2017 “On some amendments and additions in the Law “On labor inspection” 

 

 

Tax News April 2017

In the attached Tax News of April 2017, you will find the following:

     I.        New Decision of the Council of Ministers “On determining the minimum wage on the national level”;

    II.        Instruction of the Minister of Finance on the implementation of the Law No. 33/2017 “On the payment and deletion/remission of the tax liabilities, customs duties and the removal from circulation of the transport vehicles after the deletion/remission of the tax liabilities”;

  III.        Additions to the Instruction of the Minister of Finance “On tax procedures”;

   IV.        Additions and amendments to the Instruction of the Minister of Finance “On national taxes”;

    V.        Decision of the Council of Ministers “On the approval of the fee payable by licensed companies for the maintenance of the Central Online Monitoring System”;

   VI.        Additions and amendments to the Instruction of the Minister of Finance “On the administration and documentation of the procedures of cash registers”.

 

 

Legal News March 2017

In the attached Legal News of March 2017, you will find the following

     I.        Law no. 17/2017 “On some amendments and additions to the law no. 9947, dated 07.07.2008 “On industrial property”, as amended”

 

 

Special Tax News April 2017

In the attached Special Tax News of April 2017, you will find the following

     I.        Law no. 33/2017 “On the payment and deletion/remission of the tax liabilities, customs duties and the removal from circulation of the transport vehicles after the deletion/remission of the tax liabilities” 

 

 

Tax News February 2017

In the attached Tax News of February 2017, you will find the following:

 

     I.        Extension of the deadline of application of the Law no. 81/2016 “On the re-evaluation of the immovable property”

   II.        Reduction of the list of machineries and equipment entitled for VAT exemption on import

  III.        Improvements in the communication of the tax administration with taxpayers 

 

 

 

 

Legal News February 2017

In the Legal News of February 2017, you will find the following:

 

     I.        Law no. 60/2016 “On whistleblowing and protection of the whistleblowers”

    II.        Amendments to Law no. 7746, dated 28.07.1993 "On Hydrocarbons", as amended

Tax News January 2017

In the attached Tax News of January 2017, you will find the following:

 

I.      Normative Act of the Council of Ministers on social and health insurance contributions

II.      Decision of the Council of Ministers “On determining the operating procedures of the Commission for Assessment of Tax Appeals”

III.      Additions and amendments to the Decision of the Council of Ministers “On the taxpayer’s advocate”

IV.      Additions and amendments to the Decision of the Council of Ministers “On implementing provisions of the Law “On VAT”” 

V.      Additions and amendments to the Instruction of the Minister of Finance “On tax procedures”

VI.      Instructions of the Minister of Finance on implementation the Law no. 155/2015 “On gambling in the Republic of Albania”

 

Legal News January 2017

In the Legal News of January 2017, you will find a summary of the following:

 

I.      New law “On safety in mining and underground works of hydropower activities”

Tax News on Fiscal Package 2017

In the attached Tax News, you will find the following:


I.      Amendments to the law no. 8438, dated 28.12.1998 “On income tax”, as amended

II.      Amendments to the law no. 9975, dated 28.07.2008 “On national taxes”, as amended

III.      Amendments to the law no. 61/2012, dated 24.05.2012 “On excise tax”, as amended

IV.      Amendments to the law no. 9981, dated 08.09.2008 “On approval of customs tariff levels”, as amended

 

 

 

 

Legal News December 2016

In the attached Legal News, you will find the following:

 

I.     Law "On Bankruptcy" published with Official Gazette no. 226, dated 22 November 2016.

 

Did you find this useful?