Njohuri

Tax & Legal News Albania

Most relevant updates

The Tax & Legal specialists in Deloitte have the knowledge and the experience to help you address any challenge that you may face.

Special Legal News Korrik 2023

Ekspertët tanë të Deloitte Legal kanë përmbledhur për ju lajmet ligjore të Korrikut.

Për më shumë informacion rreth këtyre publikimeve ju lutemi na kontaktoni.

 

 

Special Legal News Qershor 2023

Ekspertët tanë të Deloitte Legal kanë përmbledhur për ju lajmet ligjore të Qershorit.

Për më shumë informacion rreth këtyre publikimeve ju lutemi na kontaktoni.

 

 

Special Tax News Maj 2023

Ekspertët tanë të Tax kanë përmbledhur për ju Special Tax News te Majit.

Për më shumë informacion rreth këtyre publikimeve ju lutemi na kontaktoni.

 

 

 

Special Legal News Prill 2023

Ekspertët tanë të Deloitte Legal kanë përmbledhur për ju lajmet ligjore të Prillit.

Për më shumë informacion rreth këtyre publikimeve ju lutemi na kontaktoni.

 

 

 

Special Legal News Shkurt 2023

Ekspertët tanë të Deloitte Legal kanë përmbledhur për ju lajmet ligjore të Shkurtit.

Për më shumë informacion rreth këtyre publikimeve ju lutemi na kontaktoni.

 

 

Legal News Dhjetor 2022

Ekspertët tanë të Deloitte Legal kanë përmbledhur për ju lajmet ligjore të Dhjetorit.

Për më shumë informacion rreth këtyre publikimeve ju lutemi na kontaktoni.

 

 

Legal News Tetor 2022

Ekspertët tanë të Deloitte Legal kanë përmbledhur për ju lajmet ligjore të Tetorit.

Për më shumë informacion rreth këtyre publikimeve ju lutemi na kontaktoni.

 

 

Tax News Shtator 2022

Ekspertët tanë të Tax kanë përmbledhur për ju Tax News të Shtatorit.

Për më shumë informacion rreth këtyre publikimeve ju lutemi na kontaktoni.

 

 

Legal News Shtator 2022

Ekspertët tanë të Deloitte Legal kanë përmbledhur për ju lajmet ligjore të Shtatorit.

Për më shumë informacion rreth këtyre publikimeve ju lutemi na kontaktoni.

 

 

Legal News Gusht 2022

Kuvendi i Republikës së Shqipërisë ka miratuar Ligjin nr. 58, datë 14.07.2022 “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e parqeve teknologjike dhe shkencore”

 

 

Legal News Korrik 2022

Në Legal News bashkëlidhur mund të gjeni një përmbledhje të akteve ligjore të publikuara gjatë muajit korrik 2022, si më poshtë:

• Rregullore nr. 2666/1, datë 21.06.2022, “Për kriteret, rregullat dhe procedurat e lëshimit të raporteve mjekësore elektronike për paaftësitë e përkohshme për punë, për barrëlindje dhe për aksidente në punë e sëmundje profesionale

• Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.479, datë 13.7.2022 “Përcaktimi i rregullave të publicitetit të pajisjeve mjekësore që tregtohen në Republikën e Shqipërisë.”

Për më shumë informacion rreth këtyre publikimeve ju lutemi na kontaktoni.

 

 

Special Legal News Qershor 2022

Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë ka miratuar shtesa dhe ndryshime në Rregulloren e Zhvillimit të Territorit, duke përfshirë, ndër të tjera, ndërhyrjet  të cilat kërkojnë Leje Ndërtimi, Deklaratë Paraprake Punimesh, Leje Zhvillimi, Leje Ndërtimi Infrastrukture, si dhe Leje për Ndryshimin e Aktiviteteve/Funksioneve.

 

Special Legal News Qershor 2022

Në Special Legal News, do të gjeni një përmbledhje të ndryshimeve kryesore të sjella nga Ligji nr. 9/2022 “Për profesionin e ndërmjetësve të pasurive të paluajtshme”.

Në kuadër dhe në zbatim të ligjit nr. 9/2022, “Për profesionin e ndërmjetësit të pasurive të paluajtshme”, Ministri i Drejtësisë i Republikës së Shqipërisë ka lëshuar një sërë aktesh nënligjore, të cilat rregullojnë veprimtarinë e ndërmjetësve të pasurive të paluajtshme, si dhe kompetencat e organeve përgjegjës në funksion të këtij profesioni.

Një përmbledhje e detajuar e çdo akti nënligjor në këtë paketë, gjendet si në vijim:

Udhëzim nr. 7, datë 04.05.2022
Urdhër nr. 181, datë 04.05.2022
Urdhër nr. 182, datë 04.05.2022
Urdhër nr. 183, datë 04.05.2022
Urdhër nr. 184, datë 04.05.2022
Urdhër nr. 185, datë 04.05.2022
Urdhër nr. 186, datë 04.05.2022
Urdhër nr. 187, datë 04.05.2022
Urdhër nr. 188, datë 04.05.2022

Special Legal News Maj 2022

Në Special Legal News, do të gjeni një përmbledhje të ndryshimeve kryesore të sjella nga Vendimi nr. 328, datë 18.05.2022 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin nr. 1088, datë 24.12.2020, të Këshillit të Ministrave, ‘Për përcaktimin e mënyrës dhe të procedurave të regjistrimit e publikimit të të dhënave për pronarët përfitues, si dhe të njoftimit nga autoritetet shtetërore kompetente dhe nga subjektet e detyruara’, të ndryshuar”

 

Legal News Prill 2022

Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar Ligjin nr. 25/2022 “Për mbështetjen dhe zhvillimin e startup-eve”  i cili synon të lehtësojë krijimin dhe zhvillimin e startup-eve dhe ekosistemit mbështetës si një motor i inovacionit dhe zhvillimit ekonomik

 

Legal News Shkurt 2022

Në Legal News bashkëlidhur mund të gjeni një përmbledhje të akteve ligjore të publikuara gjatë muajit shkurt 2022, si më poshtë:

 • Ligj nr. 6/2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.112/2020 “Për regjistrin e pronarëve përfitues”, të ndryshuar;
 • Ligj nr.7/2022 Për një ndryshim në ligjin nr. 9723, datë 03.5.2007, "Për regjistrimin e biznesit", të ndryshuar”;

Për më shumë informacion rreth këtyre publikimeve ju lutemi na kontaktoni.

 

 

 

 

 

Legal News Janar 2022

In the Legal News attached you may find a summary of the Decision of the Council of Ministers no. 858, dated 29.12.2021 "On Determining the criteria, procedures and documentation for the entry, stay and treatment of foreigners in the Republic of Albania",  published in the Official Gazette during January.

 

Special Tax News - Paketa Fiskale 2022

Më poshtë, ju lutem gjeni një seri publikimesh të edicioneve speciale të Tax News, ku kemi përmbledhur ndryshimet kryesore që sjell Paketa Fiskale 2022 në ligjet tatimore, si më poshtë:

·       Ligji nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar;

·       Ligji nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar;

·       Ligji nr. 92/2014, datë 24.07.2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar;

·       Ligji nr. 9975, datë 28.07.2008 “Për taksat kombëtare”, i ndryshuar;

·       Ligji nr. 61/2012, ‘Për akcizat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar”.

Gjithashtu, si pjesë të edicioneve tona speciale të Tax News do të gjeni edhe një përmbledhëse të rregullave të reja në lidhje me rivlerësimin e pasurive të paluajtshme, të sjella nëpërmjet Ligjit nr. 90/2019 “Për rivlerësimin e pasurisë së paluajtshme”, i ndryshuar, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 202, datë 28.12.2021.

 

Special Legal News Dhjetor 2021

Në Special Legal News mund të gjeni një përmbledhje të ndryshimeve kryesore që sjell Ligji nr. 120/2021 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9917, datë 19.05.2008, “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, të ndryshuar.

 

Legal News Dhjetor 2021

Ndryshimet e reja të propozuara për Ligjin nr. 35/2016 “Për të Drejtat e Autorit dhe të Drejta të tjera të Lidhura me to” mundësojnë digjitalizimin e veprave me qëllim mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe përdorimin e veprave për personat e verbër, personat me shikim të dëmtuar ose ndryshe me aftësi të kufizuara në leximin e materialeve të printuara.

 

Legal News Tetor 2021

Publikohet ne Fletoren Zyrtare te Republikës se Shqipërisë Ligji i ri nr. 79/2021 “Për të huajt”. Ky ligj sjell risi te rëndësishme ne lidhje me rregullat qëndrimit afatgjate ne Republikën e Shqipërisë. Për detaje lutemi te referojuni newsletter bashkëngjitur.

 

Legal News Gusht 2021

Në Legal News të muajit Gusht 2021 mund të gjeni një përmbledhje të ndryshimeve kryesore që sjell Ligji nr. 96/2021 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9947, datë 07.07.2008 "Për pronësinë industriale”, të ndryshuar.

 

Tax News Gusht 2021

Ministria e Financave dhe Ekonomise se bashku me Ministrine e Infrastruktures dhe Energjise kane publikuar nje Udhezim te Perbashket ne zbatim te ligjit nr. 153/2020, “Për regjimin fiskal në sektorin hidrokarbur.’’ Udhezimi I perbashket percakton operacionet e vecanta hidrokarbure, trajtimin e te drejtave hidrokarbure dhe parashikimet financiare qe kontraktoret duhet te paraqesin tek autoritetet perkatese. Per me shume informacion mbi rregullat ju lutem referojuni permbledhjes se pergatitur nga ekspertet tane te taksave ne Deloitte.

 

Tax News Korrik 2021

Ne vijim te Special Tax & Legal News tone te muajit janar 2021 mbi Ligjin e ri Fiskal Hidrokarbur ne Shqiperi, ekspertet tane Tax & Ligjore kane pergatitur nje publikim te ri mbi nje Vendim te Keshillit te Ministrave, te publikuar se fundmi. Ky Vendim synon te percaktoje rregullat per taksimin me nje norme prej 50% te tatimit mbi fitimin (ne vend te normes standarde prej 15%) per disa nenkontraktore te caktuar, te cilet kryejne operacione hidrokarbure. 

Special Legal News Qershor 2021

Duke marrë  shkas nga ndryshime të rëndësishme në Kodin e Procedurës Civile dhe Ligjin për Gjykimin e Mosmarrëveshjeve Administrative të cilat hynë në fuqi në fund të muajit maj, Deloitte Legal ka përgatitur një përmbledhje informative të tyre e cila përshkruan edhe pikat kryesore të ketyre ndryshimeve.

 

 

 

 

 

 

 

Legal News Shkurt 2021

Legal News bashkëlidhur mund të gjeni një përmbledhje të akteve ligjore të publikuara përgjatë muajit shkurt, si më poshtë:

 • Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 65, datë 03.02.2021 "Për miratimin e rregullores për marrëveshjet jashtëgjyqësore të riorganizimit të përshpejtuar”.

 

Tax News Janar 2021

Në Tax News bashkëlidhur mund të gjeni një përmbledhje të ndryshimeve ligjore të publikuara në Fletoret Zyrtare përgjatë muajit janar 2021, si më poshtë:

I. Ndryshime në ligjin e tatimit mbi të ardhurat për riorganizimet e shoqërive;

II. Shtyrje e afatit të zbatimit të Ligjit “Për rivlerësimin e pasurisë së paluajtshme”.

 

Speciale Tax & Legal News Janar 2021

Speciale Tax & Legal News 

Duke filluar nga data 2 shkurt 2021, në Shqipëri do të zbatohet një legjislacion i ri që rregullon taksimin e sektorit hidrokarbur. Ligji nr. 153/2020 “Për regjimin fiskal në sektorin hidrokarbur” (Ligji Fiskal Hidrokarbur ose LFH), miratuar nga parlamenti shqiptar më 17 dhjetor 2020 dhe botuar në fletoren zyrtare më 18 janar 2021, shfuqizon Ligjin ekzistues nr. 7811, të miratuar në 12 prill 1994, dhe përcakton regjimin e zbatueshëm fiskal per operacionet hidrokarbure në lidhje me:

 • Tatimin mbi fitimin e operacioneve hidrokarbure;
 • Rentën minerare; dhe
 • Masën në të cilën një marrëveshje hidrokarbure mund të ndikojë në detyrimin për vendosjen e taksave e të tatimeve, si dhe taksat/tatimet vendore dhe kombëtare të zbatueshme.

 

Tax News Dhjetor 2020

Në Tax News bashkëlidhur mund të gjeni një përmbledhje të ndryshimeve ligjore të publikuara në Fletoret Zyrtare përgjatë muajit dhjetor 2020, si më poshtë:

I. Ndryshime në ligjin për sistemin e taksave vendore;

II. Shtesë në ligjin për TVSH;

III. Ndryshimi i pagës minimale në shkallë vendi;

IV. Disa shtesa dhe ndryshime në VKM për përcaktimin e kategorisë së tatimpaguesve dhe të kritereve të përdorimit të procedurës së thjeshtëzuar të fiskalizimit.

 

 

 

Special Legal News Dhjetor 2020

Speciale Legal News 

Në vigjilje të Krishtlindjes Këshilli i Ministrave ka miratuar rregullat për procedurën e regjistrimit pranë regjistrit të pronarëve përfitues. Për më shumë informacion rreth këtyre rregullave mund të lexoni më poshtë përmbledhjen e përgatitur nga Deloitte Legal.

 

Special Legal News Nëntor 2020

Speciale Legal News 

Në vijim të kundërshtimeve të forta nga pothuajse të gjitha dhomat e tregtisë si edhe biznesit në përgjithësi, Ministria e Financave ndryshon udhëzimin për bllokimin e llogarive bankare të administratorit dhe ortakëve/aksionarëve!

 

Special Tax News - Udhëzime për fiskalizimin

Special Tax News bashkëlidhur mund të gjeni një përmbledhje të parashikimeve kryesore të Udhëzimit Nr. 16 të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”, si edhe të akteve të tjera nën ligjore, të cilat paraqesin udhëzime të mëtejshme për zbatimin e ligjit “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit” (i njohur ndryshe si ligji mbi fiskalizimin).

Për plotësi, ne rekomandojmë leximin e këtij Special Tax News së bashku me Special Tax News of February 2020 mbi Ligjin.

Legal News Tetor 2020

Legal News bashkëlidhur mund të gjeni një përmbledhje të:

I. Ligjit nr. 119/2020, datë 07.10.2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit” të ndryshuar”.

II. Ligji nr. 120/2020, datë 07.10.2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8402 datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” të ndryshuar”.

 

Njoftimet e fundit - COVID-19

Gjeni më poshtë masat e fundit marrë nga qeveria dhe autoritetet kompetente për të luftuar dhe kufizuar përhapjen e koronavirusit të ri, Covid19.

Njoftim 48 - Perdorimi i maskave dhe masa te reja parandaluese kunder Covid-19  

 

 

Tax News Shtator 2020

Në Tax News bashkëlidhur mund të gjeni një përmbledhje të ndryshimeve ligjore të publikuara në Fletoret Zyrtare përgjatë muajit shtator 2020, si më poshtë:

 1. Udhëzim nr. 36, datë 21.09.2020 “Për një ndryshim në udhëzimin nr. 5, datë 30.01.2006, ‘Për tatimin mbi të ardhurat’, i ndryshuar”;
 2. VKM nr. 720, datë 16.09.2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 77, datë 28.1.2015 ‘Për kontributet e detyrueshme dhe përfitimet nga sistemi i sigurimeve shoqërore dhe sigurimi i kujdesit shëndetësor’, i ndryshuar”.   

 

Special Tax News Shtator 2020

Në këtë Special Tax News bashkëlidhur mund të gjeni një përmbledhje të ndryshimeve kryesore në disa SNRF dhe SNK, të publikuara në Fletoren Zyrtare nr. 142/2020:

 1. Ndryshime në SNRF 16 “Qiratë””;
 2. Ndryshime në SNK 16 “Aktivet afatgjata materiale (toka, ndërtesa, makineri e pajisje)”;
 3. Ndryshime në SNK 37 “Provizionet, detyrimet dhe aktivet e kushtëzuara”;
 4. Ndryshime në SNRF 9 “Instrumentet financiare”;
 5. Ndryshime në SNRF 1 “Adoptimi për herë të parë i SNRF-ve”;
 6. Ndryshime në SNRF 3 “Kombinime biznesi”;
 7. Ndryshime në SNK 41 “Bujqësia”;

 

 

Tax News Gusht 2020

Tax News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të ndryshimeve fiskale të publikuara në Fletoret Zyrtare gjatë muajit gusht: 

 1. Ligji nr. 106/2020 “Për disa ndryshime në Ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” të ndryshuar”;
 2. Ligji nr. 107/2020 “Për një shtesë në Ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar;
 3. Udhëzimi nr. 31 “Për një ndryshim në Udhëzimin nr. 6, datë 30.01.2015 “Për TVSH-në”, të ndryshuar”.

 

 

 

 

 

Special Legal News Gusht 2020

Special Legal News bashkëlidhur mund të gjeni një përmbledhje të Ligjit nr. 112/2020 datë 29.7.2020 “Për regjistrin e pronarëve përfitues”, publikuar më 13 gusht 2020. 

Ky ligj vjen në vijim të rekomandimeve të MONEYVAL dhe është pjesërisht i harmonizuar me Direktivën e katërt të BE-së kundër parandalimit të pastrimit të parave. 

Miratimi i këtij ligji sjell me vete detyrime të reja raportimi për personat juridike të regjistruar në Republikën e Shqipërisë, e shoqëruar kjo edhe me një seri penalitetesh përkatëse.

 

 

 

 

Legal News Korrik 2020

Në Legal News bashkëlidhur mund të gjeni një përmbledhje të akteve ligjore të publikuara përgjatë muajit korrik, si më poshtë:

I. Vendim nr. 542, datë 08.07.2020 “Për përcaktimin e kritereve, të dokumentacionit e të procedurës për pajisjen, refuzimin dhe anulimin e lejes së punës për të transferuarit brenda ndërmarrjes, të tipit A/TN;

II. Vendim i Autoritetit të Konkurrencës, Nr. 697, Datë 30.06.2020, mbi miratimin e “Udhëzues i Autoritetit të Konkurrencës “Për fuqizimin e Autoritetit të Konkurrencës për të qenë sa më i efektshëm në zbatueshmërinë e Ligjit 9121/2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i ndryshuar (“ligji nr. 9121/2003”) dhe për të siguruar funksionimin e duhur të tregut”.

 

 

 

 

Tax News Korrik 2020

Tax News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të ndryshimeve fiskale të publikuara në Fletoret Zyrtare gjatë muajit korrik: 

I. Ndryshime në VKM “Për dispozitat zbatuese të ligjit nr. 92/2014 “Për TVSH-në””;

II. Shtyrje e afatit të zbatimit të Ligjit “Për rivlerësimin e pasurisë së paluajtshme”;

III. Shtyrje e afatit për fillimin e zbatimit të Ligjit “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”;

IV. Shtesa dhe ndryshime në Ligjin “Për procedurat tatimore”.

 

 

 

 

 

 

Speciale Legal News Korrik 2020

Në Legal News bashkëlidhur mund të gjeni një përmbledhje të akteve ligjore të publikuara përgjatë muajit korrik, si më poshtë:

I. Ligji nr. 52/2020 për disa ndryshime në ligjin nr. 10 448, datë 14.07.2011, “Për lejet e mjedisit”, të ndryshuar.

 

Tax News Qershor 2020

Tax News bashkëlidhur mund të gjeni një përmbledhje të dy udhëzuesve të publikuar së fundmi nga Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit lidhur me:

1.    Raportin e performancës së organizatave jofitimprurëse, dhe

2.    Raportin jo-financiar për njësitë e mëdha me interes publik.

 

Legal News Qershor 2020

Në Legal News bashkëlidhur mund të gjeni një përmbledhje të akteve ligjore të publikuara përgjatë muajit qershor, si më poshtë:

I. Ligj nr. 43/2020 “Për aktivitetet e turizmit detar”.

 

Legal News Maj 2020

Në Legal News bashkëlidhur mund të gjeni një përmbledhje të akteve ligjore të publikuara përgjatë muajit maj, si më poshtë:

I. Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 389, datë 13.05.2020 “Për miratimin e listës dhe të tarifave të shërbimeve kadastrale”;

II. Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 395, datë 13.05.2020 “Për mënyrën e organizimit e të funksionimit të Agjencisë Shtetërore për Shpronësimin”;

III. Vendimi i Keshillit te Ministrave nr. 575, datë 10.07.2013 “Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe dhënien me Koncension/ Partneritet Publik-Privat” i ndryshuar.

 

 

 

Njoftimet e fundit - COVID-19

Ju lutem, gjeni më poshtë masat e fundit marrë nga qeveria dhe autoritetet kompetente për të luftuar dhe kufizuar përhapjen e koronavirusit të ri, Covid19.

Deloitte në Shqipëri do të ofrojë informacion të përditësuar për gjithë kohëzgjatjen e pandemisë Covid19.

Për më shumë informacion na kontaktoni në:
tax_legal-alko@deloittece.com

Njoftim 1 - Masa për punëdhënësit privatë me qëllim parandalimin e COVID-19 në Shqipëri                        Njoftim 11 - Akti Normativ nr. 4, shtesa dhe ndryshime ne Aktin Normativ nr. 3 “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19”
Njoftim 2 - Procedura për autorizimin e lëvizjeve të subjekteve private dhe punonjësve të biznesit Njoftim 12 - Pezullimi i procedurave të prokurimit publik
Njoftim 3 -  Mbyllja e bareve, restoranteve, lokaleve, fast-food dhe kufizimin e shërbimeve që ofrohet nga strukturat akomoduese Njoftim 13 - Masa të ndërmarra nga Këshilli i Lartë Gjyqësor
Njoftim 4 - Ndalimi i praktikave të padrejta tregtare Njoftim 14 - Njoftim nga Autoriteti i Konkurrencës
Njoftim 5 - Masa të ndërmarra nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë Njoftim 15 - Urdhër i përbashkët i Kryeministrisë dhe Bankës së Shqipërisë mbi riskedulimin e kësteve të kredive
Njoftim 6 - Masa në lidhje me transportin e mallrave Njoftim 16 - Njoftim i Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve mbi pagesën e detyrimeve tatimore në mënyrë elektronike
Njoftim 7 - Akti Normativ nr. 3 “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga covid-19” Special Edition_EU_Covid-19
Njoftim 8 - Njoftim i rëndësishëm nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve Njoftim 17 - Masa për ofrimin e asistencës në banesë ndaj shtresave në nevojë
Njoftim 9 - Riskedulim i kësteve të kredive Njoftim 18 | 19 - Njoftime nga Autoriteti i Konkurrencës
Njoftim 10 - Njoftim i rëndësishëm nga Policia e Shtetit                                             Njoftim 20 -  Urdhri i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë                        
Njoftim 21 - Informacion mbi mundësinë e pagesës së detyrimeve tatimore nëpërmjet portalit e-Albania si dhe online-banking nëpërmjet bankave të nivelit të dytë Njoftim 22 - Rialokim fondesh në zërat e Buxhetit të Shtetit
Njoftim 23 - Pezullimi i veprimtarisë & shërbimeve gjyqësore Njoftim 24 - Shpallja e gjendjes së  fatkeqësisë natyrore   
Njoftim 25 - Shpallja e gjendjes së fatkeqësisë natyrore  Njoftim 26 - Masa të veçanta per veprimtarinë gjyqësore
Njoftim 27 - Afate të reja për Pasqyrat Financiare Speciale - COVID_European Measures
Njoftim 28 - Ndihma financiare, shtyrja e afateve të kësteve Njoftim 29 - Urdhra te rinj të Ministrisë së Shëndetësisë 
Njoftim 30 - Akt Normativ per kontratat e qirase Njoftim 31 - Kufizimi i levizjeve në Republikën e Shqipërisë
Njoftim 32 - Procedurat, dokumentacioni dhe masa e përfitimit të ndihmës financiare  Njoftim 33 - Paketa Financiare 2
Njoftim 34 - Urdhrin nr. 257,  “Për detajimin e aktiviteteve sipas nomenklaturës së aktiviteteve ekonomike” Njoftim 35 - Shërbimet elektronike ne e-Albania lidhur me “Leje për dalje për këmbësorë/automjet” dhe “Vërtetim për aktivitet ekonomik të hapur”
Njoftim 36 - Rifillojnë veprimtaria dhe shërbimet gjyqësore Njoftim 37 - Afatit të gjendjes së fatkeqësisë natyrore në të gjithë territorin
Njoftim 38 - Sqarime të mëtejshme në lidhje me rifillimin e veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore Njoftim 39 - Shtyrja e afatit të pagesës së kësteve të tatimit mbi fitimin
Njoftim 40 - Ndihmë financiare për të punësuarit e Rafinerisë së Naftës, Ballsh dhe për individët që nuk kanë përfituar ndihmë ekonomike Protokolli jeshil i masave Higjeno-Sanitare Covid-19
Protokolli verdhe i masave Higjeno-Sanitare Covid-19 Protokolli kuq i masave Higjeno-Sanitare Covid-19
Njoftim 41 - Informacioni për personin përgjegjës për shëndetin në punë dhe Protokolli i Kuq Njoftim 43 - Paketa Financiare nr. 2 zgjerohet edhe per perfitues te tjere. Afati i kryerjes se aplikimeve/kerkesave eshte 5 qershor 2020.
Njoftim 44 - Qeveria shqiptare vendos te lehtesoje dhe me tej masat anti COVID-19 Njoftim 45 - Këshilli Ministrave shfuqizon pezullimin e procedurave përmbarimore, të ndërmjetësimit dhe falimentimit
Njoftim 46 - Këshilli i Ministrave ndryshon masat e veçanta të ndërmarra për veprimtarinë gjyqësore në kuadër të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19 Notice 47 - Marrja e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës të infeksionit të shkaktuar nga COVID-19

 

 

 

 

Tax News Prill 2020

Tax News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të ndryshimeve fiskale të publikuara në Fletoret Zyrtare nr. 64 gjatë muajit prill, “Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 5, datë 30.01.2006, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar (“Udhëzimi ndryshues”).

 

Legal News Prill 2020

Në Legal News bashkëlidhur mund të gjeni një përmbledhje të akteve ligjore të publikuara përgjatë muajit prill, si më poshtë:

I. Ligji nr. 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”.

 

Legal News | Mars - Prill 2020

Në Legal News bashkëlidhur mund të gjeni një përmbledhje të akteve ligjore të publikuara përgjatë muajit mars dhe prill, si më poshtë:

I. Ligj nr. 13/2020 për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 108/2013 “Për të huajt”, i ndryshuar;

II. Udhëzues për përpunimin e të dhënave personale në sektorë specifikë në kuadër të masave kundër COVID-19.

Legal News - Shkurt 2020

Në Legal News bashkëlidhur mund të gjeni një përmbledhje të akteve ligjore të publikuara përgjatë muajit shkurt, si më poshtë:

I. Urdhër nr. 438, datë 26.12.2019 “Për procedurat e regjistrimit, licencimit dhe publikimit në mënyrë elektronike” .

 

Special Tax News - Shkurt 2020

Në Special Tax News të muajit Shkurt 2020 mund të gjeni një përmbledhje të dispozitave kryesore që sjell Ligji i ri nr. 87/2019 “Per faturimin elektronik dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”, i cili hyn në fuqi në data të ndryshme në varësi të transaksioneve dhe tatimpaguesve, duke filluar që prej datës 1 shtator 2020.

 

Special Tax News - Paketa Fiskale 2020

Më poshtë, ju lutem gjeni një seri publikimesh të edicioneve speciale të Tax News, ku kemi përmbledhur ndryshimet kryesore që sjell Paketa Fiskale 2020 në ligjet tatimore, si më poshtë:

Gjithashtu, si pjesë të edicioneve tona speciale të Tax News do të gjeni edhe një përmbledhëse të rregullave të reja në lidhje me rivlerësimin e pasurive të paluajtshme, të sjella nëpërmjet Ligjit nr. 90/2019 “Për rivlerësimin e pasurisë së paluajtshme” botuar në Fletoren Zyrtare nr. 182, datë 30.12.2019.

 

 

Legal News Dhjetor 2019

Legal News bashkëlidhur mund të gjeni një përmbledhje të akteve ligjore të publikuara përgjatë muajit dhjetor, si më poshtë:

Urdhër nr. 438, datë 26.12.2019 “Për procedurat e regjistrimit, licencimit dhe publikimit në mënyrë elektronike” .

 

Special Tax News Dhjetor 2019

Special Tax News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të këtyre ndryshimeve fiskale të publikuara në Fletoret Zyrtare gjatë muajit Dhjetor 2019:

I.  Ligji “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”;

II. Ligji “Për tatimin mbi të ardhurat”.

 

Legal News Tetor 2019

Në Legal News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të ndryshimeve ligjore të publikuara në Fletoret Zyrtare në muajin Tetor 2019:

I. Vendim i Këshillit te Ministrave nr. 693, datë 29.10.2019 “Për disa shtesa dhe ndryshime ne vendimin nr. 408, datë 13.05.2015 të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores së zhvillimit te territorit”, te ndryshuar.

 

Tax News Tetor 2019

Tax News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të këtyre ndryshimeve fiskale të publikuara në Fletoret Zyrtare gjatë muajit Tetor 2019:

I.  Ligji “Për sistemin e taksave vendore”;

II. Udhëzim i Ministrit të Financave “Për Taksat Kombëtare”;

III. Vendimi i Këshillit të Ministrave “Për dispozitat zbatuese të Kodit Doganor”;

IV. Udhëzim “Për përcaktimin e tarifave për kryerjen e shërbimeve të veçanta dhe administrimin e tyre nga autoritetet doganore”.

 

 

 

 

Legal News Shtator 2019

Në Legal News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të ndryshimeve ligjore të publikuara në Fletoret Zyrtare në muajin Shtator 2019:

I. Ndryshime në Ligjin për Koncesionet edhe Partneritetin Publik Privat;

II. Ndryshime në Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë.

 

Tax News Gusht 2019

Tax News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të këtyre ndryshimeve fiskale të publikuara në Fletoret Zyrtare gjatë muajit Gusht 2019:

I. Udhëzimi “Per procedurat tatimore”;

II. Ligji “Për taksat kombëtare”;

III. VKM “Për dispozitat zbatuese të Kodit Doganor”.

 

 

Tax News Korrik 2019

Tax News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të këtyre ndryshimeve fiskale të publikuara në Fletoret Zyrtare gjatë muajit Korrik 2019:

I. Detyrimi i tatimpaguesve për hapjen llogarive bankare dhe deklarimin e tyre pranë administrates tatimore;

II. Ratifikimi i marrëveshjes për shmangien e tatimit të dyfishtë dhe parandalimin e evazionit fiskal në lidhje me tatimin mbi të ardhurat dhe kapitalin midis Republikës së Shqipërisë dhe Mbretërisë së Arabisë Saudite;

III. Ratifikimi i marrëveshjes me OECD-në për bërjen palë të Shqipërisë në projektin BEPS të OECD/G20.

 

 

 

 

 

 

 

Legal News Korrik 2019

Në Legal News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të ndryshimeve ligjore të publikuara në Fletoret Zyrtare në muajin Korrik 2019:

I. Ndryshime në Ligjin për Regjistrimin e Biznesit;

II. Ndryshime në Ligjin për Parandalimin e Pastrimit të Parave.

 

Tax News Prill 2019

Tax News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të këtyre ndryshimeve fiskale të publikuara në Fletoret Zyrtare gjatë muajit Prill 2019:

I.Ndryshime dhe shtesa në VKM për dispozitat zbatuese të Ligjit për TVSH;

II. Ndryshime në Udhëzimin për Tatimin mbi të Ardhurat;

III. Ndryshime dhe shtesa në Udhëzimin për Proçedurat Tatimore.

 

Legal News Prill 2019

Në Legal News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të ndryshimeve ligjore të publikuara në Fletoret Zyrtare në muajin Prill 2019:

I.Ligj Nr. 15/2019 “Për nxitjen e punësimit”.

 

Legal News Shkurt 2019

Legal News bashkëlidhur mund të gjeni një përmbledhje të dispozitave kryesore të Ligjit të ri nr. 111/2018 “Për kadastrën”, i cili ka shfuqizon plotësisht Ligjin nr. 33/2012, date 21.3.2012 “Për regjistrimin e pasurisë së paluajtshme”, i ndryshuar.

 

Tax News Shkurt 2019

Tax News bashkëlidhur mund të gjeni një përmbledhje të ndryshimeve ligjore të publikuara në Fletoret Zyrtare gjatë muajit shkurt 2019, të cilat reflektojnë ndryshimet e sjella nëpërmjet Paketës Fiskale 2019 dhe të tjera, në udhëzimet përkatëse më poshtë:

I. Udhëzimin nr. 5, datë 30.01.2006 ‘Për tatimin mbi të ardhurat’, i ndryshuar;

II. Udhëzimin nr. 6, datë 30.01.2015, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar;

III. Udhëzimin nr. 26, datë 4.9.2008, “Për taksat kombëtare”, i ndryshuar.

 

Tax News Janar 2019

Tax News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të këtyre ndryshimeve fiskale të publikuara në Fletoret Zyrtare gjatë muajit janar 2019:

I.Vendim i Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”;

II. Vendim i Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e shoqërive të tjera shtetërore ose private, të rëndësishme për interesin e publikut, për shkak të natyrës së biznesit, madhësisë ose numrit të punëmarrësve të tyre”;

III. Vendim i Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e aktiviteteve që përfshihen në fushën e prodhimit/zhvillimi të software-ve, si dhe proçedurat për aplikimin e tatim fitimit nga personat juridikë që ushtrojnë këto aktivitete”;

IV. Shtesa dhe ndryshime në Vendimin e Këshillit të Ministrave “Për dispozitat zbatuese të Ligjit nr. 92/2014 “Për TVSH-në””.

 

 

Seria Speciale e Tax News mbi Paketën Fiskale 2019

Në Special Tax News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të ndryshimeve kryesore të Paketës Fiskale 2019 publikuar në Fletoren Zyrtare nr. 183, datë 21.12.2018 dhe nr. 187, datë 28.12.2018.

I. Ligji “Për tatimin mbi të ardhurat”;

II. Ligji “Për procedurat tatimore”;

III. Ligji “Për TVSH”;

IV. Ligji “Për taksat kombëtare”;

V. Ligji “Për akcizat”;

VI. Ligji “Për sistemin e taksave vendore”.

 

 

 

 

Legal News Nëntor 2018

Legal News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të ndryshimeve ligjore të publikuara në Fletoret Zyrtare në muajin Nëntor:

I.Ndryshime në legjislacionin për sektorin e energjisë elektrike

II. Ndryshime në Ligjin për Mbrojtjen e Konsumatorit 

 

Legal News Tetor 2018

Legal News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të ndryshimeve ligjore të publikuara në Fletoret Zyrtare gjatë muajit Tetor 2018: 

I.Ndryshime në legjislacionin për qëndrimin e të huajve ne Shqipëri.

II.Ndryshime ne Ligjin për Ndërmjetësimin.

 

Tax News Shtator 2018

Tax News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të ndryshimeve në Ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” (i ndryshuar) në kuadër të pjesës së parë të Paketës Fiskale 2019.

 

 

Tax News Gusht 2018

Tax News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të parashikimeve kryesore të Udhëzimit të përbashkët të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë dhe Ministrit të Drejtësisë nr. 29, datë 30.07.2018 “Për tatimin e kalimit të së drejtës së pronësisë së pasurisë së paluajtshme”, publikuar në Fletoren Zyrtare nr. 125, datë 30.08.2018.

 

Legal News Korrik 2018

Legal News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të ndryshimeve ligjore të publikuara në Fletoret Zyrtare gjatë muajit Korrik 2018:

I. Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 434, datë 11.07.2018 “Për etiketimin e ushqimeve dhe informimin e konsumatorit”

II. Vendim i Këshillit Drejtues të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare nr.41, datë 04.06.2018 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Rregulloren nr.2, datë 21.02.2008 “Për regjistrimin dhe administrimin e emrave të domain-eve nën .al dhe nëndomain-et .gov.al, .mil.al, .edu.al, .com.al, .org.al dhe .net.al” i ndryshuar.

 

Special Tax News mbi Paketën Fiskale 2019

Special Tax News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të ndryshimeve kryesore të sjella nga pjesa e parë e Paketës Fiskale 2019 publikuar në Fletoren Zyrtare nr. 111, datë 30.07.2018.

Pjesa e parë e Paketës Fiskale 2019 përfshin ndryshime në ligjet e mëposhtme:

 • Ligjin nr. 92/2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; dhe,
 • Ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar.

 

 

 

Tax News Qershor 2018

Tax News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të parashikimeve kryesore të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 257, datë 9.5.2018 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave dhe të dokumentacionit për subjektet që aplikojnë për statusin “Investitor në strukturë akomoduese me 4 ose 5 yje, status special”, publikuar në Fletoren Zyrtare nr. 70, datë 16 maj 2018.

 

Legal News Qershor 2018

Legal News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të ndryshimeve ligjore të publikuara në Fletoret Zyrtare gjatë muajit qershor 2018:

I. Vendim i Këshillit te Ministrave nr. 373, date 20.06.2018 “Për përcaktimin e kritereve, te rregullave, procedurave dhe kontratës tip për dhënien me qira te tokave bujqësore ne pronësi te shtetit”

II. Vendim i Këshillit te Ministrave nr. 349, date 12.06.2018 “Për miratimin e masave mbështetëse për nxitjen e përdorimit te energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme te diellit dhe erës, si dhe procedurat për përzgjedhjen e projekteve për përfitimin e tyre”

 


 

 

 

 

Speciale* Tax News Maj 2018

Në Special Tax News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të ndryshimeve kryesore të sjella nga Ligji nr. 15/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, publikuar në Fletoren Zyrtare Nr. 79, datë 30.05.2018.

 

 

Legal News Maj 2018

Legal News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të ndryshimeve ligjore të publikuara në Fletoret Zyrtare gjatë muajit Maj 2018:

I. Vendim nr. 286, datë 21.05.2018, “Për disa rregulla të veçanta për punëmarrësit e përkohshëm, të cilët punësohen nga agjencitë e punësimit të përkohshëm”.

 

Tax News Maj 2018

Tax News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të këtyre ndryshimeve fiskale të publikuara në Fletoret Zyrtare gjatë muajit maj 2018:

I. Udhëzimi nr. 14, datë 30.4.2018, “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin nr. 26, datë 04.09.2008, “Për taksat kombëtare”;

II. Udhëzimi nr. 18, datë 14.05.2018 “Për formatin e formularit të deklarimit dhe pagesës së tatimit mbi lojërat e fatit”;

III. Ligjii nr. 20/2018, datë 12.4.2018 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës për vërtetimin e periudhave të sigurimit për realizimin e së drejtës për pension”

 

 

 

Legal News Prill 2018

Legal News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të ndryshimeve ligjore të publikuara në Fletoret Zyrtare gjatë muajit prill 2018:

I. Udhëzim nr. 300, datë 11.04.2018  “Për miratimin e formularit dhe kërkesat e raportit mbi sigurinë e produktit kozmetik”.

 

Tax News Prill 2018

Tax News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të këtyre ndryshimeve fiskale të publikuara në Fletoret Zyrtare gjatë muajit prill 2018:

I. Vendimi i Këshillit të Ministrave “Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM nr. 953/2014 “Për dispozitat zbatuese të Ligjit nr. 92/2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”;

II. Vendimi i Këshillit të Ministrave “Për Organizimin dhe funksionimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Taksës së Pasurisë”;

III. Ratifikimi i Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Austrisë për mbrojtjen shoqërore.

 

 

 

 

Speciale* Legal News Prill 2018

Në edicionin Special Legal News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të shkurtër mbi vendimin e Këshillit te Ministrave mbi organizimin dhe funksionimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Taksës së Pasurisë.

 

 

Legal News Mars 2018

Legal News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të ndryshimeve ligjore të publikuara në Fletoret Zyrtare gjatë muajve shkurt-mars 2018:

I. Vendimi i Keshillit te Ministrave nr.101, date 23.02.2018 “Për mënyrën e organizimit dhe funksionimit të agjencive private të punësimit”.

II.Ligjin nr. 6/2018 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 111/2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore””.

 

Tax News Mars 2018

Tax News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të këtyre ndryshimeve fiskale të publikuara në Fletoret Zyrtare gjatë muajit mars 2018:

I.Vendim i Këshillit të Ministrave mbi metodologjinë e përcaktimit të vlerës së pasurisë së paluajtshme “ndërtesa”.

Legal News Shkurt 2018

Legal News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje  të ndryshimeve ligjore të publikuara gjatë muajit shkurt 2018:

I.Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 68, datë 07.02.2018 “Për kufijtë dhe kriteret e përcaktimit të shpërblimit që i përgjigjet pagës së përfituar në natyrë dhe që i shtohet pagës për pushimet vjetore

Tax News Janar 2018

Tax News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të këtyre ndryshimeve të publikuara në Fletoret Zyrtare gjatë muajve dhjetor 2017 e janar 2018:

I. Ndryshime dhe shtesa në Udhëzimin “Për TVSH”;

II. Vendim i Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e kushteve dhe të kërkesave teknike që duhet të plotësojë subjekti që do të licensohet për kategorinë ‘Lojëra elektronike në distancë’”

III. Vendim i Këshillit të Ministrave për miratimin e formatit të aktit të konstatimit, procesverbalit të gjobës dhe aktit të konfiskimit të AMLF;

IV. Nomenklatura e Kombinuar e Mallrave e vitit 2018;

V. Vendimi i Këshillit të Ministrave mbi vlerësimin doganor të mallrave.

 

Legal News Janar 2018

Legal News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje  te ndryshimeve ligjore të publikuara në Fletoren Zyrtare nr. 211 të muajit dhjetor 2017:

I. Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 686, datë 22.11.2017 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”.

 

Speciale* Tax News mbi Paketën Fiskale 2018

Në edicionin special të Tax News mbi Paketën Fiskale 2018, do të gjeni disa prej ndryshimeve më të rëndësishme të publikuara në Gazetën Zyrtare nr. 222, datë 19.12.2017.

Të gjitha këto ndryshime hyjnë në fuqi që prej datës 01.01.2018, përvec pjesës më të madhe të ndryshimeve të Ligjit nr. 9632, datë 30.01.2006 “Për taksat vendore”, të cilat sic tregohen në këtë “special tax news” hyjnë në fuqi në datën 01.04.2018.

 

Legal News Nëntor 2017

Legal News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje mbi projektligjin “Për disa shtesa në ligjin nr. 93/2015 “Për turizmin”".

 

 

Tax News Nëntor 2017

Tax News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të këtyre ndryshimeve të publikuara në Fletore Zyrtare gjatë muajit nëntor 2017:

I. Shtesa dhe ndryshime në VKM nr. 953/2014 për dispozitat zbatuese të Ligjit nr. 92/2014 “Për TVSH”;

II. VKM për dispozitat zbatuese të Kodit të ri Doganor;

III. Disa ndryshime në standardet ndërkombëtare të kontabilitetit dhe të raportimit financiar, të përkthyera në gjuhën shqipe;

IV. Njoftim i Ministrisë për Europën dhe Punët e Jashtme mbi hyrjen në fuqi të disa marrëveshjeve ndërkombëtare..

Legal News July 2017

In the attached Legal News of July 2017, you will find the following:

 I.       Instruction no. 4557/1 “On registration of securities in the company “Qendra e Regjistrimit te Aksioneve sh.a., Tirana”

II.        ERE Decision no.120, dated 27.07.2017 “On the determination of the purchase price of the electricity produced by small generating resources, Photovoltaic with installed capacity up to 2 MW and Eolic with installed capacity up to 3MW”

 

Tax News June 2017

In the attached Tax News of June 2017, you will find the following:

I.      Electronic tax certificates

II.     The list of taxpayers in court proceedings with the tax administration

 

 

Legal News June 2017

In the attached Legal News of June 2017, you will find the following:

I.      Law no. 81/2017 “On Protected Sites”

 

 

 

Tax News May 2017

In the attached Tax News 2017, you will find the following:

I.     New Customs Code - fully effective as of 01.06.2017

II.     Introduction of the reduced VAT rate of 6% for tourism accommodation services

III.     Amendments to the Instruction “On VAT”

 

Legal News May 2017

In the attached Legal News 2017, you will find the following:

I.         Law no. 38/2017 “On some additions and amendments to law no. 8116 dated 29.03.1996 “The civil procedure code of the Republic of Albania” as amended”

 

 

 

Special Legal News May 2017

In the attached Special Legal News 2017, you will find the following:

I.          Law no. 8/2017, dated 02.02.2017 “On the status of workers in petroleum and gas industry”

 

 

Legal News April 2017

In the attached Legal News of April 2017, you will find the following:

 I.        Law no. 57/2017 “On some amendments and additions in the Law “On labor inspection” 

 

 

Tax News April 2017

In the attached Tax News of April 2017, you will find the following:

     I.        New Decision of the Council of Ministers “On determining the minimum wage on the national level”;

    II.        Instruction of the Minister of Finance on the implementation of the Law No. 33/2017 “On the payment and deletion/remission of the tax liabilities, customs duties and the removal from circulation of the transport vehicles after the deletion/remission of the tax liabilities”;

  III.        Additions to the Instruction of the Minister of Finance “On tax procedures”;

   IV.        Additions and amendments to the Instruction of the Minister of Finance “On national taxes”;

    V.        Decision of the Council of Ministers “On the approval of the fee payable by licensed companies for the maintenance of the Central Online Monitoring System”;

   VI.        Additions and amendments to the Instruction of the Minister of Finance “On the administration and documentation of the procedures of cash registers”.

 

 

Legal News March 2017

In the attached Legal News of March 2017, you will find the following

     I.        Law no. 17/2017 “On some amendments and additions to the law no. 9947, dated 07.07.2008 “On industrial property”, as amended”

 

 

Special Tax News April 2017

In the attached Special Tax News of April 2017, you will find the following

     I.        Law no. 33/2017 “On the payment and deletion/remission of the tax liabilities, customs duties and the removal from circulation of the transport vehicles after the deletion/remission of the tax liabilities” 

 

 

Tax News February 2017

In the attached Tax News of February 2017, you will find the following:

 

     I.        Extension of the deadline of application of the Law no. 81/2016 “On the re-evaluation of the immovable property”

   II.        Reduction of the list of machineries and equipment entitled for VAT exemption on import

  III.        Improvements in the communication of the tax administration with taxpayers 

 

 

 

 

Legal News February 2017

In the Legal News of February 2017, you will find the following:

 

     I.        Law no. 60/2016 “On whistleblowing and protection of the whistleblowers”

    II.        Amendments to Law no. 7746, dated 28.07.1993 "On Hydrocarbons", as amended

Tax News January 2017

In the attached Tax News of January 2017, you will find the following:

 

I.      Normative Act of the Council of Ministers on social and health insurance contributions

II.      Decision of the Council of Ministers “On determining the operating procedures of the Commission for Assessment of Tax Appeals”

III.      Additions and amendments to the Decision of the Council of Ministers “On the taxpayer’s advocate”

IV.      Additions and amendments to the Decision of the Council of Ministers “On implementing provisions of the Law “On VAT”” 

V.      Additions and amendments to the Instruction of the Minister of Finance “On tax procedures”

VI.      Instructions of the Minister of Finance on implementation the Law no. 155/2015 “On gambling in the Republic of Albania”

 

Legal News January 2017

In the Legal News of January 2017, you will find a summary of the following:

 

I.      New law “On safety in mining and underground works of hydropower activities”

Tax News on Fiscal Package 2017

In the attached Tax News, you will find the following:


I.      Amendments to the law no. 8438, dated 28.12.1998 “On income tax”, as amended

II.      Amendments to the law no. 9975, dated 28.07.2008 “On national taxes”, as amended

III.      Amendments to the law no. 61/2012, dated 24.05.2012 “On excise tax”, as amended

IV.      Amendments to the law no. 9981, dated 08.09.2008 “On approval of customs tariff levels”, as amended

 

 

 

 

Legal News December 2016

In the attached Legal News, you will find the following:

 

I.     Law "On Bankruptcy" published with Official Gazette no. 226, dated 22 November 2016.

 

Did you find this useful?