Služby

Jiné ověřovací služby

Contract Risk Compliance (CRC) služby

CRC audity se zaměřením na prověrku dodržování zákonných předpisů

Potřebujete získat ujištění o tom, že vaši obchodní partneři, klienti a spotřebitelé dodržují pravidla, která jste stanovili? Jste členem kolektivního systému nebo máte smluvní vztahy se zvláštními požadavky? Potřebujete prověřit, zda jsou finanční příspěvky plynoucí ze smluvních vztahů řádně hrazeny a že vám vaše prostředky „neunikají“? Zajistili jste dodržení své výkazní povinnosti vůči orgánům dohledu, která z vaší činnosti vyplývá?

Jaké služby nabízíme?

Společnost Deloitte je schopna dodat vám řešení šitá na míru. Vytvoříme zvláštní kontrolní listy (checklisty) za účelem ověření dodržování smluvních podmínek, provedeme audit podmínek týkajících se jednotlivých subjektů přímo na místě, vytvoříme konečnou zprávu obsahující souhrn všech identifikovaných nedostatků včetně doporučení navržených k jejich odstranění a vyčíslíme nedostatky z finančního hlediska. Jsme schopni poskytnout vám stabilní tým odborníků s mnohaletou zkušeností s audity podobných projektů.

Dotace & nadační příspěvky

Služby Audit & Advisory v oblasti dotací a nadačních příspěvků

Získali jste peněžní prostředky ve formě dotací či nadačního příspěvku? Máte nařízen povinný externí audit před provedením závěrečné úhrady, nebo byste se rádi ujistili, že dotace/nadační příspěvek využíváte v souladu se stanovenými podmínkami, a proto chcete získat ujištění, že je dotace/nadační příspěvek využíván správně?

Jaké služby nabízíme?

Společnost Deloitte je schopna dát vám k dispozici specializovaný tým auditorů s rozsáhlými zkušenostmi s poskytováním služeb spojených s ověřováním dotací či nadačních příspěvků.

Naši specialisté se zaměřují na externí audity dotací v rámci projektů financovaných z národních fondů, fondů Evropské unie a dalších neevropských fondů. Naší výhodou je, že disponujeme dlouholetou znalostí a vědomostmi ohledně jednotlivých pravidel a uznatelnosti nákladů a tyto znalosti jsme rovněž schopni aplikovat v praxi díky našim zkušenostem s prováděním auditů pro Evropskou komisi. Kromě jiného naše audity zahrnují ověření mzdových nákladů, správy veřejných zakázek (jak v právním režimu, tak mimo něj ‒ označovaných jako „veřejné zakázky malého rozsahu“), režijních nákladů, publicity, archivace a dalších souvisejících nákladů.

Disponujeme zkušenostmi s prováděním těchto auditů jak pro veřejné instituce (ministerstva, úřady, městské samosprávy atd.), tak pro soukromé společnosti. Pro naše klienty zajišťujeme závěrečný i předběžný audit, tedy ověření skutečností v průběhu využívání dotací. Předběžné audity jsou výhodné v tom, že nám umožňují identifikovat nedostatky s předstihem a napravit případné chyby tak, aby uplatněné náklady nebyly označeny za nezpůsobilé.
Pro neziskový sektor nabízíme také nezávislé ověřování nadačních příspěvků z různých nadačních fondů společností v rámci České republiky.

Externí hodnocení kvality interního auditu (QAR audity)

Projekty v oblasti externího hodnocení kvality funkce interního auditu

Je váš interní audit v souladu s Mezinárodním rámcem profesní praxe interního auditu vydaným Institutem interních auditorů (IIA)? Podléhá váš interní audit externímu auditu kvality jeho fungování, který probíhá každých pět let?

Jaké služby nabízíme?

V souladu se Standardem č. 1312 ‒ Externí hodnocení posoudíme dodržování závazných částí Mezinárodního rámce profesní praxe se zohledněním definice interního auditu, stanov interního auditu či etického kodexu a provedeme audit dodržování jednotlivých standardů nebo posouzení vyspělosti interního auditu či tvorby přidané hodnoty vrcholovým vedením. Kromě jiného jsme vám schopni poskytnout srovnání s podobnými podniky v daném odvětví či provést srovnání v mezinárodním měřítku (benchmarking – GAIN). Výstupem takového ověření je zpráva obsahující přehled jednotlivých standardů a jejich soulad či nesoulad, doporučení pro odstranění těchto nedostatků, podněty pro zlepšení získané například formou dotazníků či při řízených pohovorech s předem vybranými účastníky a členy interního auditu apod.

Kromě plného posouzení nezávislého hodnocení funkce interního auditu provádíme také validaci provedeného sebehodnocení vaší společností. Výstupem takové validace provedeného sebehodnocení je opět zpráva obsahující posouzení, zda vámi provedené hodnocení je v souladu s Mezinárodním rámcem profesní praxe interního auditu. V případě identifikace nedostatků jsou tyto ve zprávě uvedeny včetně doporučení pro jejich odstranění.

Full-cost audity

Ověření metodiky full-cost

Jste žadatelem či příjemcem podpory v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace? A potřebujete zajistit soulad se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, či soulad s obecnými pravidly podrobné metodiky celkových nákladů?

Jaké služby nabízíme?

Jsme schopni vám ověřit celkové nastavení metodiky celkových nákladů, tzv. full-cost metodiky, a to včetně jejího externího auditu. Naše služby mohou například zahrnovat rozbor aktuálního stavu metodiky, návrh opravných opatření za účelem eliminace nedostatků a zabránění nesouladu s předpisy, následné externí posouzení metodiky celkových nákladů pro zajištění souladu s předpisy a v neposlední řadě organizaci specifických seminářů a školení s cílem informovat vaše zaměstnance o příslušných předpisech a předat vám příslušné znalosti.

Poradenství

Poradenství a co-sourcing

Zřizujete nově oddělení auditu? Nebo ho již máte, ale potřebujete nastavit či aktualizovat interní dokumentaci? Anebo potřebujete poradit v souvislosti s jeho fungováním? Nebo snad nemáte dostatek interních kapacit?

Jaké služby nabízíme?

V rámci těchto poradenských zakázek mohou naši klienti využít široké škály možností našeho zapojení, od nastavení primárních pravidel fungování auditu v dané organizaci až po analýzu stávající interní dokumentace, navržení úprav spočívajících ve vytvoření nové sady souborů či dodatků ke stávajícím souborům nebo realizaci auditů dodržování předpisů a pravidel, popř. využít našich volných pracovních kapacit formou co-sourcingu či plného outsourcingu. Společnost Deloitte nabízí možnost poskytnutí poradenských služeb na požádání a „šitá“ na míru.

Kontakt

Žaneta Krupičková

Žaneta Krupičková

Senior manažerka

Žaneta Krupičková je senior manažerem ve společnosti Deloitte Česká republika, kde vede tým specializující se na poskytování služeb interního auditu. Disponuje více než 16 lety zkušeností s poradenstv... více

David Batal

David Batal

Vedoucí partner

David je vedoucím partnerem oddělení auditorských služeb společnosti Deloitte Česká republika. Začal pracovat u společnosti v roce 1999 poté, co dokončil studia na Vysoké škole ekonomické v Praze, obo... více