Článek

Návrh změn standardu o účtování pojistných smluv IFRS 17 (exposure draft) byl právě publikován

V květnu 2017, téměř po 20 letech diskuzí, vydala Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) Mezinárodní standard účetního výkaznictví 17 (IFRS 17) s cílem vytvořit konzistentní a z principů vycházející standard účtování o všech typech pojistných smluv.

Zainteresované strany vznesly od publikování standardu různé připomínky ohledně nejasností při jeho zavádění. IASB se proto rozhodla navrhnout určité změny tohoto standardu. Tyto změny vycházejí z implementačních dotazů předložených do dubna 2019 skupině Transition Resource Group pro IFRS 17 (TRG).

Prvních 90 dnů od vydání návrhu je určených k podání komentářů k navrhnutým změnám. IASB pak tyto komentáře zváží a rozhodne o případných úpravách. Finální znění novelizovaného standardu IFRS 17 můžeme očekávat ve druhém kvartálu roku 2020.

Jaké nejvýznamnější změny návrh přináší?

Právě zveřejněný návrh změn zahrnuje několik připomínek ke standardu. Jeho plné znění můžete najít zde.

Dle našeho názoru jsou pro český trh nejdůležitější navrhované změny týkající se následujících oblastí:

 • Roční odklad data prvotní implementace IFRS 17 a data ukončení dodatečného osvobození od uplatnění IFRS 9 do 1. ledna 2022
  IFRS 17 bude účinný pro účetní období, která začínají 1. ledna 2022 nebo později, tedy s ročním posunem oproti stávajícímu znění. S tímto je také spojeno prodloužení platnosti dočasné výjimky z aplikace IFRS 9 o 1 rok, takže pojišťovny budou povinny aplikovat IFRS 9 v účetním období začínajícím 1. ledna 2022 nebo později. 
 • Časové sladění vykázání zisku u proporčního pasivního zajištění ztrátových podkladových smluv
  Návrh umožňuje časově sladit prvotní vykázání ztráty z uzavřených pojistných smluv a s ní související případný zisk z jejich proporčního zajištění. To z našeho pohledu pomůže pojišťovnám vyřešit důležitý nesoulad v metodologii. Očekáváme však, že i po této změně standardu zůstane účtování pasivního zajištění složitou oblastí, kde bude teprve potřeba najít shodu v detailní intepretaci mnoha bodů. 
 • Vykázání počátečních nákladů spojených s očekávanými obnovami smluv jako aktivum a příslušné požadavky na zveřejňování
  Návrh požaduje vykazování budoucích počátečních nákladů týkajících se obnov smluv jako aktiva, namísto jako součásti závazku z pojistných smluv (fullfillment cash flows). Očekáváme, že tato změna sníží počet pojistných smluv, které budou k datu prvotního vykázání ohodnocené jako ztrátové (onerous).
 • Zjednodušení prezentace pojistných smluv ve finančních výkazech
  IFRS 17 vyžaduje vykázat zvlášť smlouvy, které jsou aktivem, a smlouvy, které jsou závazkem. Nový návrh vyžaduje, aby toto dělení bylo provedeno pouze na úrovni portfolií smluv namísto na úrovni skupiny smluv. To pravděpodobně sníží objem smluv vykázaných jako aktiva, neboť pro mnoho skupin smluv se pozice mezi aktivy a pasivy bude v čase měnit, zatímco celé portfolio smluv bude častěji stále v pozici pasiva. 

I když byl návrh změn vydán s cílem co nejméně narušit rozběhlé implementace IFRS 17, přináší významná upřesnění a úpravy požadavků, které budou mít dopad na přípravu pojišťoven a na výslednou podobu finančních výkazů.

Proto pojišťovnám doporučujeme, aby tyto otevřené body a jejich vývoj pečlivě sledovaly a aby se při pokračující přípravě na implementaci IFRS 17 nachystaly na zapracování těchto změn.

Deloitte archiv obsahuje sérii webinářů s tematikou IFRS 17.
Neváhejte se na nás obrátit s otázkami ohledně implementace IFRS 17. 

Považujete tyto informace za užitečné?