PSD2

Článek

Otevřené bankovnictví a PSD2

Jak prosperovat v nejisté budoucnosti

Iniciativy regulatorních orgánů známé jako PSD2 a Open Banking vyžadují od bank, aby "otevřely" svá klientská transakční data třetím stranám – tento trend bývá označován jako "otevřené bankovnictví". Jak ale tyto změny ovlivní tradiční obchodní model retailového bankovnictví, a co mohou banky udělat pro to, aby se dobře připravily na fungování v budoucím "otevřeném" bankovním ekosystému?

Přehled

Závěry aktuální studie Otevřené bankovnictví a PSD2 (PDF) vypracované Deloitte UK nás vedou k přesvědčení, že otevření bankovních dat iniciované evropskou směrnicí PSD2 a britským Open Banking standardem, podpořené rychlým rozvojem technologií, inovacemi a měnícími se preferencemi klientů povedou v dlouhodobějším horizontu v evropském kontextu i v samotné České republice ke vzniku retailového bankovnictví, kde bankovní produkty, služby a funkcionality budou otevřené třetím stranám, což ve svém důsledku povede k oddělení produktů a jejich samotné distribuce.

Ve výsledném modelu bankovnictví ve formě online tržiště budou mít klienti možnost využívat jediné bankovní rozhraní k přístupu k produktům a službám celé řady poskytovatelů, včetně tradičních bank, nově nastupujících hráčů a fintech společností. Vícero poskytovatelů finančních služeb se zde bude průběžně ucházet o přízeň klientů nabídkou personalizovaných produktů s přidanou hodnotou prostřednictvím platformy bankovního tržiště.

Studie 'Otevřené bankovnictví a PSD2'

Domníváme se, že v prostředí „bankovnictví ve formě online tržiště“ mají tradiční banky možnost volby ze čtyř širších vzájemně se nevylučujících strategických možností:

bankovnictví ve formě online tržiště

Banka jako poskytovatel produktů

V tomto modelu se banka vzdá kontroly nad klientským rozhraním a soutěží tím, že využívá silných stránek svých produktů za účelem získání přístupu ke klientům prostřednictvím platforem třetích stran či svých konkurentů. Banky si budou muset vybrat oblasti služeb, ve kterých mají nejlepší šanci obstát v konkurenci.

Tyto produkty budou vystaveny daleko větší konkurenci než v prostředí dnešního uzavřeného trhu. Navíc tyto subjekty budou muset přihlédnout i k potenciálním poplatkům za přístup k externím platformám.

Banka jako poskytovatel infrastruktury

V tomto modelu by stávající banka již neposkytovala uživatelské rozhraní ani bankovní produkty. Místo toho by generovala příjmy z poskytování technologických služeb pro online platformy a poskytovatele bankovních služeb. Například by mohla nabízet využití svých platebních bran jiným subjektům nebo poskytovat servisní funkce jako například Know Your Customer (KYC) a AML kontroly. To lze přirovnat ke způsobu, jak generují výnosy telekomunikační společnosti ze streamování a poskytování mediálního obsahu prostřednictvím vlastní infrastruktury.

I když to zřejmě nebude preferovaná varianta pro dnešní tradiční banky, může to být volba pro banky bez silné etablované značky, kterým se nedaří nabídnout dostatečně kvalitní uživatelské rozhraní nebo nemohou nabídnout produkty za konkurenceschopné ceny.

Banka jako poskytovatel komplexních služeb

Tento model představuje status quo, kdy banka by nadále pokračovala v nabídce komplexních služeb a nabízela vlastní produkty prostřednictvím vlastní distribuční sítě s jen omezenou či žádnou integrací třetích stran prostřednictvím API. To by mohla být vhodná cesta pro několik dominantních hráčů se silnými značkami. Tato varianta má největší šanci na úspěch v situaci, kdy banka zaměří svoji energii na konkrétní segment nebo produkt, ve kterém se bude umět odlišit od ostatních produktů dostupných prostřednictvím online platformy finančního tržiště.

Aby poskytovatelé, kteří se rozhodnou pro tuto variantu, zůstali konkurenceschopní, musí začít využívat klientská data mnohem efektivněji a musí přizpůsobit svůj pricing, nabídky i celkovou zákaznickou zkušenost.

Banka jako poskytovatel klientského rozhraní

V tomto modelu si banky ponechají kontrolu nad klientským rozhraním a zůstanou hlavním místem interakce pro klienty a jejich finanční potřeby. Nebudou už však klientům poskytovat vlastní bankovní produkty a služby. Místo toho budou nabízet produkty a služby prostřednictvím vlastního rozhraní od různých poskytovatelů, včetně jiných bank, nových hráčů a fintech společností, a umožní tak klientům si svobodně vybrat jimi preferované produkty třetích stran. Klienti by těžili z větší transparentnosti produktů a cen a současně širší nabídky. To se dnes již děje v odvětví správy majetku s nástupem retailových
investičních platforem.

Tato varianta by vyžadovala, aby si banky osvojily nový obchodní model. Protože by již nepřijímaly vklady ani neposkytovaly úvěry, nemohly by vytvářet čistou úrokovou marži. Místo toho by generovaly výnosy prostřednictvím poplatků třetích stran, které by měly zájem využívat jejich online rozhraní. Je rovněž pravděpodobné, že by usilovaly o monetizaci vybraných klientských dat, za předpokladu souhlasu regulátora, například jejich sdílením s retailovými obchodníky, kteří by rádi nabídli cílené zákaznické odměny nebo slevy.

Dnešní banky zvažující tuto cestu by těžily ze svých silných etablovaných značek. U této varianty se však jedná o tu nejnáročnější volbu, jak z pohledu technologií nezbytných pro integraci v reálném čase s ekosystémem poskytovatelů – třetích stran, tak co se týče pokročilých schopností datové analytiky.

Bez ohledu na to, které strategické varianty či spíše jejich kombinaci si banky zvolí, budou muset vzít v úvahu množství faktorů, pokud budou chtít uspět v nově nastaveném tržním prostředí otevřeného bankovnictví. Budou stát před výzvami změn způsobu řízení, vnitřní kultury a přenastavení organizace v souladu s požadavky digitálního věku a nutnosti zajistit si klíčovou schopnost optimálně vytěžovat vlastní i externí data. Bližší informace najdete ve studii Otevřené bankovnictví a PSD2 (PDF).

Pokud máte zájem diskutovat dopady otevřeného bankovnictví a PSD2 na vaši instituci, obraťte se prosím na náš tým níže. Další informace k PSD2 najdete zde.

Považujete tyto informace za užitečné?