Článek

Dotační podpora

Využijte dotační podpory a realizujte své projekty i v době ekonomického útlumu

Stát sice dlouhodobě podporuje podnikatelské investice různými dotacemi a pobídkami, tedy nejen v dobách krizových. Právě během nich ale může mít zvýšená podpora významný vliv pro vývoj hospodářství. V tomto roce končí programové období 2014–2020 a jsou vypsány dotační programy s alokací vyšší než 15 mld. Kč. Lze tedy očekávat, že v následujícím období 2021–2027 bude možné čerpat finanční podporu nejdříve na konci roku 2021.

Již teď jsou připravovány další dotační formy podpory na podporu ekonomiky, jako jsou například Fond obnovy EU, Fond pro spravedlivou transformaci či Modernizační fond EU. Přemýšlíte jak v nejisté době finančně podpořit realizaci svých projektových záměrů? Doporučujeme vám zvážit podporu z dostupných dotačních programů.

Jaké jsou možnosti získání veřejné podpory EU?

Podporu je možné čerpat v rámci několika dotačních programů zaměřených na oblast výzkumu a vývoje, výroby či úspor energií.

Oblast výzkumu a vývoje (VaV)

V rámci VaV existuje několik možností získání dotační podpory na financování investičních či provozních nákladů. Jednou z nich je podpora projektů zaměřených na realizaci činností průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vedoucích ke konkrétním výstupům v podobě například prototypů, průmyslových či užitných vzorů, ověřené technologie nebo softwaru. Míra podpory se pohybuje v rozmezí 25–70 % způsobilých výdajů, a to v závislosti na velikosti podniku, typu aktivity či zapojení dalších partnerů. Podpořeny mohou v tomto případě být jak mzdy výzkumníků a techniků, tak i pořízení strojů a dalšího zařízení, a to částkou v rozmezí 2–100 mil. Kč. Tuto možnost podpory mohou využít podniky realizující projekty v Praze i mimo ni. Bez ohledu na regionální působnost je také zajímavou variantou podpory daňový odpočet na výzkum a vývoj.

Další možností je pak podpora projektů zaměřených na vybudování nebo rozšíření center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. V tomto případě lze čerpat podporu jen na projekty realizované mimo Prahu a pouze v rozmezí 2–50 milionů Kč. Míra podpory na jeden projekt může dosáhnout 50 % způsobilých výdajů. Podpora z dotace se pak vztahuje zejména na dlouhodobý hmotný majetek (například stroje, přístroje a další vybavení), dlouhodobý nehmotný majetek, případně náklady na novostavby a budovy v podobě technického zhodnocení.

Oblast výroby

Dotacemi v oblasti výroby je možné podpořit projekty zavádějící do výroby a na trh nové nebo inovované výrobky, technologie či služby. Konkrétně se může jednat například o posílení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb nebo zvýšení efektivity procesu výroby či poskytování služeb. Další možností je potom podpora projektů se strategií dalšího rozvoje v oblasti automatizace a digitální transformace, a to prostřednictvím pořízení nových technologií propojujících informační systémy (stávající či nové) či další implementované moduly propojující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti (například řízení výroby, zásoby, nákup, prodej, finance či personalistika). Podporu pak lze čerpat na nákup výrobních technologií, strojů a zařízení, na software a data či práva k užívání duševního vlastnictví. Výše podpory jednoho projektu může dosáhnout až 75 milionů Kč, míra podpory je pak závislá na velikosti podniku a pohybuje se v rozmezí 25–45 % způsobilých výdajů. Alternativou mohou být u rozpočtově větších projektů investiční pobídky. U obou variant lze veřejnou podporu čerpat pouze pro projekty realizované mimo Prahu.

Oblast energetických úspor

Předmětem dotační podpory v této oblasti je zejména snížení spotřeby energie a zvýšení energetické účinnosti. Podporovány jsou aktivity jako například snižování energetické náročnosti výrobních a technologických procesů, rekonstrukce a modernizace zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, rozvodů elektřiny, plynu a tepla s cílem zvýšení účinnosti nebo modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů. Tyto dotace lze vzájemně také kombinovat. Míra podpory může dosáhnout až 50 % způsobilých výdajů, které mohou tvořit například stroje a zařízení včetně řídicího softwaru nebo rekonstrukce/modernizace (technické zhodnocení) staveb.

Oblast ICT

V oblasti ICT bude pravděpodobně možné čerpat podporu na pořízení ICT produktů a služeb, včetně služeb expertního poradenství. Podpora by se měla týkat zejména dlouhodobého hmotného, ale také nehmotného majetku, jako je například hardwarové vybavení, servery či potřebný software nebo budování sítí. Míra podpory pak bude v rozmezí 25–45 % způsobilých nákladů, a to dle velikosti podniku. I zde bude možné podpořit pouze projekty realizované mimo Prahu.

Nově vznikající fondy 

  • Fond obnovy EU – celková alokace 180 mld. Kč, cílem bude obnova po koronavirové pandemii s důrazem na digitální a zelené projekty. 
  • Fond pro spravedlivou transformaci – celková alokace až 65 mld. Kč, určeno jen pro hospodářsky problémové regiony a jejich transformaci. 
  • Modernizační fond EU – alokace až 120 mld. Kč na pořízení komerčně dostupných technologií, zejména pro modernizaci v oblastech energetiky a dopravy. 
Považujete tyto informace za užitečné?