Strategické řízení provozních činností

Řešení

Strategické řízení provozních činností  

Zajištění schopnosti pružné reakce na aktuální situaci a na očekávaný vývoj oboru podnikání   

Otázky spojené s tvorbou a zejména s naplňováním firemní strategie jsou podstatnou částí zodpovědnosti vrcholového vedení společnosti. Vlivem dynamických změn podnikatelského prostředí i vnitřních podmínek ve firmě je nutné upravovat dílčí cíle a cesty k jejich dosažení.

Týmy konzultantů společnosti Deloitte sestavené z odborníků různých specializací pomáhají firemnímu managementu identifikovat rizika a příležitosti v daném odvětví a přiměřeně na ně reagovat. V případě potřeby se podílejí také na detailním rozpracování projektů i na jejich realizaci.

Strategické řízení produktového portfolia

Správný poměr nabízených produktů zajistí pokrytí poptávky, potřebné vytížení firemních zdrojů a vyrovnaný rozpočet a zároveň umožní kompenzovat výkyvy trhu nebo postupně vyvíjet produkty nové. Námi poskytované služby zahrnují dále uvedené činnosti:

  • Optimalizace produktového portfolia – analýza produktů z hlediska ziskovosti ve vztahu k úplným vlastním nákladům, relativní obtížnosti jejich výroby a logistiky, inovačnímu potenciálu nebo třeba okruhu různých skupin zákazníků s cílem navrhnout maximálně pružnou strukturu pro nejlepší využití poptávky vzhledem k momentálním podmínkám ve firmě
  • Forecasting a modelování poptávky – využití interních dat a informací z externích zdrojů včetně těch nestrukturovaných (Big Data) pro předpověď a modelování chování zákazníků, vyhledávání dalších (nových) cílových skupin zákazníků, zjišťování marketingových informací o požadovaných parametrech výrobků a služeb pro směřování vlastního vývoje nebo třeba o iniciativách konkurence 
 
Produkty

Business modelling

Velmi často je třeba posoudit různé scénáře dopadů důležitých podnikatelských rozhodnutí, která mají být učiněna, ve vztahu k dalším podmínkám a okolnostem, které mohou být definovány jedním nebo více stavy. Naši konzultanti tvoří společně se zástupci klienta obchodně-nákladový model, který umožní simulovat dopady zavedení jednotlivých scénářů, a tak odpovědět na otázky, zda zvyšovat nebo snižovat výrobní kapacity, jaký bude dopad změny produktového mixu na tržní podíl v různých regionech nebo jak se budou vyvíjet logistické náklady po přestěhování výroby do jiné lokace

  • Návrh a implementace provozního business modelu – popis současného stavu v dané oblasti, návaznost na jiné oblasti činností a pochopení vzájemných vztahů mezi zkoumanými proměnnými. Posouzení dostupnosti, stavu a kvality dat, jejich příprava na analýzu a návrh modelu. Ověření funkčnosti modelu, naplnění reálnými daty a předání klientovi k užívání
  • Provozní a organizační transformace – analýza business procesů a současného stavu organizace z hlediska pokrytí požadovaných činností. Identifikace aktivit bez přidané hodnoty a neefektivních činností a návrhy na jejich odstranění nebo změny. Optimalizace podpůrné organizace pro zabezpečení všech nutných aktivit po zavedení všech opatření, komunikace změn a jejich vlastní provedení včetně mechanismů nutných pro udržení provedených procesních a organizačních změn. 
Business modelling

Plánování a efektivní využití lidských zdrojů

Hrubá nebo detailní analýza – příprava snímků pracovního dne, plánování směn a jednotlivých zdrojů, identifikace kritických znalostí a dovedností a míra jejich osvojení včetně předpokládaného vývoje dle věkové a profesní struktury zaměstnanců, zajištění zastupitelnosti a předávání zkušeností.

Lidské zdroje

Procesní a provozní příprava pro implementaci softwarového či cloudového řešení

Detailní mapování současného stavu procesů napříč podnikovými funkcemi (nákup, výrobní plánování, výroba, logistika, finance, obchod, HR, marketing, IT atd.), jejich zjednodušení/úprava pro implementaci softwarového či cloudového řešení a zajištění implementace řešení ve spolupráci s odborným technologickým týmem a dodavatelem IT řešení

  • ERP systémy
  • Robotická procesní automatizace (RPA)
  • Systémy pro sběr a vyhodnocování dat z výrobních zařízení (řídicí jednotky, snímače a čidla, ručně neb strojně pořizovaná data) včetně jejich zpracování pro analýzy a sledování výkonových parametrů (manažerský nebo operativní reporting) 
Cloud services

Projektový management a management změny

Projektové řízení je jednou z velmi důležitých způsobilostí firmy a je rozhodující měrou závislé na podpoře a aktivní spoluúčasti vrcholového managementu. Velmi často se setkáváme s tím, že projektoví manažeři jsou přetíženi vedením mnoha projektů najednou, obtížnou komunikací a s nedostatečnou podporou vedení společnosti a vlastního projektového týmu. Obvykle jsou známa alespoň hlavní rizika neúspěchu projektu, ale málokdy jsou patřičně analyzována a ošetřena. Řada projektů není dotažena do použitelné podoby, přitom však tyto projekty nejsou formálně ukončeny. Deloitte nabízí metodickou podporu řízení projektů certifikovanými projektovými vedoucími a/nebo za určitých podmínek převzetí řízení určitého projektu a souvisejících rizik.

  • Řízení projektů a příprava organizace na změnu, založení a vedení projektové kanceláře, nastavení přístupu a zavedení nástrojů projektového managementu a managementu změny, nastavení KPI a milníků, identifikace a řízení rizik 
Project

Spojte se s našimi experty

Lukáš Jílek

Lukáš Jílek

Senior manažer

Lukáš je senior manažerem v poradenském oddělení strategie a provozních činností ve společnosti Deloitte Česká republika. Vede tým zaměřující se na celý dodavatelsko-odběratelský řetězec od nákupu pře... více