Článek

Služby v oblasti kontroly vývozu (export controls)

Kontroly vývozu, tzv. export controls, zahrnují zejména oblast mezinárodního obchodu se zbožím dvojího užití, oblast obchodu s vojenským materiálem či mezinárodních sankcí. Doporučujeme věnovat tomuto tématu náležitou pozornost. V případě, že si nejste jistí, jak správně postupovat, neváhejte využít našich služeb.

Zvláště pokud vaše společnost vyváží pravidelně zboží do třetích zemí, můžete být vystaveni zvýšenému riziku exportních kontrol, protože vaše zboží může být pokládáno za citlivý materiál podléhající dohledu. Je také důležité věnovat zvýšenou pozornost obchodním případům, které mohou být považovány za rizikové z důvodu cílové destinace vývozu nebo příjemce zboží.

Zboží dvojího užití:

Před samotným vývozem je nutné včas vyhodnotit, zda dané zboží či transakce nepodléhají kontrole vývozu, a učinit všechny potřebné kroky. Následná náprava možných pochybení bývá obtížná, přičemž související postihy mohou být pro společnost či její jednatele vážné.Nejčastěji se společnosti potýkají s problematikou zboží dvojího užití neboli tzv. dual use zbožím, které je primárně určeno k civilnímu použití, ovšem může být současně použito pro vojenské účely, např. výrobu zbraní hromadného ničení. Rozsah takového zboží je poměrně široký. Zbožím dvojího užití může být i software a technologie ve formě technických údajů nebo technické pomoci či zprostředkovatelské služby. V mnoha případech se kontroly týkají softwaru navrženého nebo upraveného pro vývoj, výrobu nebo použití jiného zboží uvedeného na seznamu zboží dvojího užití. S ohledem na poměrně širokou definici doporučujeme u téměř každého pokročilejšího softwaru důkladně prověřit, zda se na něj nemůže problematika zboží dvojího užití vztahovat.

Při obchodování s dual use zbožím v rámci EU je třeba plnit předepsané administrativní povinnosti a v případě vybraných druhů zboží také získat povolení k přepravě uvnitř EU. Při vývozu dual use zboží mimo EU jsou povinnosti ještě rozsáhlejší. Podmínkou je včasná registrace nebo získání vývozní licenci včetně plnění souvisejících povinností. Jak uvádíme výše, je třeba mít na paměti, že licence může být vyžadována také pro transfer technologií, poskytnutí softwaru či zprostředkovatelské služby. Vývoz dual use zboží bez splnění zákonných podmínek je přestupkem podléhajícím vysokým pokutám, který navíc může do budoucna znamenat zamítnutí udělení licence pro další vývozy. Trhy mimo EU by tak mohly zůstat pro vaši společnost ve vztahu k danému zboží na nějakou dobu uzavřeny. Je nutné podotknout, že na závažná a úmyslná porušení dual use legislativy pamatuje také trestní zákoník.

Vojenský materiál:

Právní úprava mezinárodního obchodu s vojenským materiálem je ještě striktnější. Obchod s vojenským materiálem vyžaduje získání povolení obchodovat s vojenským materiálem a následně dalších licencí pro dané transakce, což vyžaduje rozsáhlou a včasnou přípravu vaší společnosti. 

Mezinárodní sankce proti Rusku a Bělorusku

Mezinárodní sankce jsou souhrn omezujících opatření, která se používají jako nástroj k udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, k ochraně lidských práv a k boji proti terorismu. Typickým příkladem jsou sankce proti Rusku a Bělorusku, které nabývají ve vztahu k současným událostem na aktuálnosti. Sankce se vztahují na vývoz i dovoz široké škály komodit a seznamy „zakázaného“ zboží se nadále rozšiřují. Rovněž seznam osob, se kterými nelze obchodovat, je rozsáhlý, a je proto vhodné věnovat pozornost pravidelnému screeningu obchodních partnerů. 

Zavedeným mezinárodním sankcím doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost i v případě, že vaše společnost přímo neobchoduje s ruským nebo běloruským zákazníkem. Příslušné celní orgány se zaměřují zvláště na společnosti, které vyvážejí zakázané zboží do zemí Euroasijské hospodářské unie, např. do Kazachstánu, Arménie či Kyrgyzstánu. V tomto případě by měl vývozce přijmout vhodná opatření náležité kontroly, aby bylo zajištěno, že konečnou destinací vyváženého zboží nebude Rusko nebo Bělorusko. Abyste se vyhnuli negativním důsledkům pro vaši společnost, je vhodné detailně prověřit partnera, s nímž obchodujete, prověřit seznamy zboží, které je zakázáno dovážet či vyvážet, a rovněž byste měli znát konečnou destinace vámi vyváženého výrobku.

Shrnutí

Oblast vývozních kontrol není jednoduchá a jsou s ní spojeny vysoké sankce v případě, že vývozce nesplní povinnosti dané legislativou. Budeme vám rádi nápomocni, ať už v oblasti vzdělávání odpovědných zaměstnanců, identifikace citlivého zboží, nebo screeningu obchodních partnerů. Rovněž vám rádi pomůžeme se získáním vývozních licencí či s nastavením interních procedur. 

Považujete tyto informace za užitečné?