Článek

Kontroly vývozu alias „export controls“

Kontroly vývozu, tzv. export controls, zahrnují zejména oblast mezinárodního obchodu se zbožím dvojího užití, oblast obchodu s vojenským materiálem či mezinárodní sankce. Doporučujeme věnovat tomuto tématu náležitou pozornost.

Před samotným uskutečněním vývozu je nutné včas vyhodnotit, zda dané zboží či transakce nepodléhá kontrole vývozu, a učinit všechny potřebné kroky. Následná náprava možných pochybení bývá obtížná, přičemž související postihy mohou být pro společnost či její jednatele vážné.

Nejčastěji se společnosti potýkají s oblastí zboží dvojího užití neboli s dual use zbožím, které je primárně určeno k civilnímu použití, ovšem může být současně zneužito pro výrobu zbraní hromadného ničení. Při obchodování s dual use zbožím v rámci EU je třeba plnit předepsané administrativní povinnosti a v případě vybraných druhů zboží také získat povolení k přepravě uvnitř EU. Při vývozu dual use zboží mimo EU jsou povinnosti ještě rozsáhlejší. Podmínkou je včasná registrace nebo získání vývozní licenci včetně plnění souvisejících povinností. Je třeba mít na paměti, že licence může být vyžadována také pro technickou pomoc, poskytnutí softwaru či zprostředkovatelské služby. Vývoz dual use zboží bez splnění zákonných podmínek je správním přestupkem podléhajícím pokutám až do výše 20 mil. Kč, který navíc může do budoucna znamenat zamítnutí udělení licence pro další vývozy. Trhy mimo EU by tak mohly zůstat pro vaši společnost ve vztahu k danému zboží na nějakou dobu uzavřeny. Je nutné podotknout, že na závažná a úmyslná porušení dual use legislativy pamatuje také trestní zákoník.

Právní úprava mezinárodního obchodu s vojenským materiálem je ještě striktnější. Obchod s vojenským materiálem je proto možný pouze po rozsáhlé a včasné přípravě vaší společnosti. Oblast mezinárodních sankcí podléhá častým změnám odvíjejícím se od mezinárodní politické situace, proto doporučujeme ji pravidelně monitorovat.

V rámci společnosti je tedy nezbytné nastavit procesy tak, aby se eliminovalo riziko porušení předpisů v oblasti export controls.

Budeme Vám rádi nápomocni, ať už v oblasti vzdělávání odpovědných zaměstnanců, identifikaci citlivého zboží, získání vývozních licencí, či nastavení interních procedur.

Považujete tyto informace za užitečné?