Article

Monthly Dose of Germany

January

Graag willen wij enkele interessante inzichten in de Duitse juridische markt en recente ontwikkelingen, evenals interessante evenementen en publicaties met u delen.

Federaal Hof van Justitie (Bundesgerichtshof) over huurvermindering in commerciële huurovereenkomsten wegens lockdowns

Over het algemeen kunnen overheidsmaatregelen die zijn genomen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan en die het gebruik van commercieel onroerend goed beïnvloeden, aanleiding geven tot aanspraken op vermindering van de huurprijs. Of en in hoeverre de vorderingen gegrond zijn, moet van geval tot geval worden beoordeeld.

In zijn arrest van 12 januari 2022, zaak nr. XII ZR 8/21, heeft het Federale Hof van Justitie (Bundesgerichtshof) geoordeeld dat in geval van bedrijfssluiting ten gevolge van een regeringsbesluit en beperkingen die zijn opgelegd om de gevolgen van de Covid-19-pandemie tegen te gaan, de eis van de huurder tot aanpassing van de huurprijs overeenkomstig § 313, lid 1, van het Duitse Burgerlijk Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB) in beginsel door de rechter kan worden gehonoreerd. De eventuele korting die op de huurbetalingen moet worden toegepast, wordt echter van geval tot geval bepaald. Er is geen algemene (50/50) regel. Voor verhuurders en huurders betekent dit dat zij (voor zover mogelijk: gezamenlijk) in elk afzonderlijk geval moeten blijven nagaan of en in welke mate de huurder daadwerkelijk door overheidsmaatregelen werd belast en hoe deze maatregelen zijn omzet concreet hebben beïnvloed. Dit wijkt af van het standpunt dat de Nederlandse Hoge Raad in het kader van zijn beslissing van 24 december 2021 heeft ingenomen. Voor de bevoegde Duitse rechtbanken kan dit een aanzienlijke werklast meebrengen.

Lees meer over de uitspraak van de BGH in het artikel van Frank Tschentscher en Marcus C. Spangenberger en over de eerdere uitspraken van de Oberlandesgerichte in het artikel van Susan Lange , Marco Engelmann en Felix Felleisen

Voorstel voor een nieuwe richtlijn inzake consumentenkrediet

Uitgebreide regelgeving zal aanbieders van consumentenkredieten dwingen tot aanzienlijke aanpassingen

Op 30 juni 2021 heeft de Europese Commissie een nieuwe richtlijn inzake consumentenkredieten voorgesteld (COM/2021/347). Volgens dit voorstel zal de regelgeving voor consumentenkredieten nog uitgebreider worden en eveneens van toepassing zijn op vormen van consumentenfinanciering die tot dusver buiten het toepassingsgebied vielen. Van kredietverstrekkers zal dit aanzienlijke aanpassingen vergen; de Europese Commissie raamt de uitvoeringskosten voor de banksector op 1,5 miljard euro!

Het volledige artikel van Arne Wittig  vindt u hier 

Oproep tot actie: De raad van commissarissen in de crisis van een onderneming

Gedurende de laatste jaren zijn de regels die voor commissarissen in een ondernemingscrisis het risico van persoonlijke aansprakelijkheid meebrengen, steeds strenger geworden. Dit heeft een voorlopig hoogtepunt bereikt in het arrest dat het Hof van Beroep van Berlijn (Kammergericht) onlangs heeft gewezen. Het Hof oordeelde dat niet alleen de operationele leiding aansprakelijk kan zijn voor alle betalingen vanaf het begin van de crisis, maar in sommige gevallen ook de raad van commissarissen.

Meer informatie vindt u hier

Artikel van Frank Tschentscher, Dr. Volker Schulenburg en Marcus C. Spangenberger

Bovengeschikte vennootschappen in een financiële holding

De veranderingen die de Wet op de risicovermindering en de evenredigheid in de banksector (Wet op de risicovermindering, RiG) teweegbrengt, leiden tot nieuwe regulatore uitdagingen voor financiële holdings. Met het oog op groepsbrede herstructureringen rijst steeds vaker de vraag wie in een groep de consolidatie moet uitvoeren en daarom als een bovengeschikte onderneming moet worden gekwalificeerd. De afschaffing van de mogelijkheid voor de nationale toezichthoudende autoriteit om een andere onderneming in de groep als de bovengeschikte onderneming aan te wijzen, speelt hier een doorslaggevende rol.

Meer informatie vindt u hier

Artikel van Nadine Forstmann

Richtlijnen van de EBA voor een degelijk beloningsbeleid in het kader van de IFD

De Europese Bankautoriteit (EBA) heeft op 22 november 2021 de definitieve versie van de Guidelines on Sound Remuneration Policies under IFD (GSR IFD) gepubliceerd. In deze Client Alert vatten wij de belangrijkste uitspraken van de EBA in de GSR IFD over de beloningssystemen van beleggingsondernemingen samen.

Uitsluiting van het gemeentelijke recht van voorkoop ondanks gevreesde luxueuze herontwikkeling in een door een milieubeschermingsstatuut beschermd gebied

Volgens een recente beslissing van het Bundesverwaltungsgericht van 9 november 2021 (dossier nr. 4 C 1.20) is de uitoefening van het gemeentelijke recht van voorkoop niet (meer) mogelijk wanneer een binnen de werkingssfeer van een milieubeschermingsstatuut gelegen onroerend goed bebouwd is en gebruikt wordt overeenkomstig de doelstellingen of oogmerken van de stedenbouwkundige maatregelen en de bestaande bebouwing geen deplorabele toestanden of gebreken vertoont, zelfs indien gevreesd wordt dat de koper "luxe verbouwingen" zou kunnen uitvoeren en de bestaande huurders zou kunnen verdrijven. Wij plaatsen het besluit in context en geven nadere uitleg over de noodzaak om actie te ondernemen en overleg te voeren. 

Fanden Sie diese Information hilfreich?