Uutiset

Verohallinnon päivitetty ohje linjaa tukien ja avustusten arvonlisäverokäsittelyä

Selvitä vaikutukset yrityksellesi

Verohallinnon uudessa 1.1.2022 päivätyssä ohjeessa Tuet ja avustukset arvonlisäverotuksessa (VH/4518/00.01.00/2021) käydään kattavasti läpi tukiin ja avustuksiin liittyviä arvonlisäverokysymyksiä. Olennaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi, onko tuesta maksettava veroa ja onko tuella rahoitettuun toimintaan kohdistuvista ostoista vähennysoikeus.

15.2.2022

Tuki vai vastikkeellinen myynti?

Tuet ja avustukset voivat olla arvonlisäverotuksessa näennäisesti helposti käsiteltävissä. Pelkkä arviointi siitä, onko kyseessä veroton yleistuki vai veron perusteeseen luettava suoraan hintaan liittyvä tuki, ei kuitenkaan yksinomaan riitä. Tuilla ja avustuksilla voi olla suuri merkitys erityisesti silloin, kun verovelvollisen on tarpeen jakaa yleiskulut vähennyskelpoisiin ja -kelvottomiin. Lisäksi usein jää pohdittavaksi, harjoitetaanko liiketoimintaa, onko kyse tuesta tai tapahtuuko itse asiassa vastikkeellinen myynti.
 

Tuen ja avustuksen käsitteet puuttuvat arvonlisäverolaista

Arvonlisäverolaissa (1501/1993) ei määritellä tuen ja avustuksen käsitteitä. Tukien ja avustusten arvonlisäverokäsittely liittyy olennaisesti liiketoiminnan ja vastikkeellisuuden määritelmiin, jotka tosin nekin puuttuvat arvonlisäverolaista. Ohjeessa kuitenkin vahvistetaan oikeus- ja verotuskäytännössä muotoutunut tulkinta, joka määrittelee, milloin tuki tai avustus on luettava veron perusteeseen. Näin on silloin, jos kyseessä on tuki, joka vaikuttaa suoraan tavarasta perittävään hintaan. Käytännössä tämä ilmenee siten, että myyjän saaman tuen vuoksi hinta ostajalle on pienempi kuin mitä se olisi, jos myyjä ei olisi saanut tukea. Yleistuki, joka ei vaikuta ostajalta perittävään hintaan, katsotaan sen sijaan arvonlisäverotuksen ulkopuoliseksi eräksi. Siitä ei makseta arvonlisäveroa. Ohjeessa käsitellään lisäksi erikseen tukien arvonlisäverokäsittelyä projektitoiminnassa ja joukkorahoituksessa.
 

Yleistuen vaikutus vähennysoikeuteen

Verohallinto vahvistaa ohjeessaan, että yleistuet eivät lähtökohtaisesti vaikuta arvonlisäveron vähennysoikeuteen. Jos tuki kohdistuu arvonlisäverottomaksi säädettyyn toimintaan, vähennysoikeutta hankintojen arvonlisäveroista ei ole. Tuen saaminen ei muuta tilannetta. Tuki ei myöskään kavenna vähennysoikeutta, kun tuettu toiminta liittyy verovelvollisen arvonlisäverolliseen liiketoimintaan – vaikka tuetusta toiminnasta ei perittäisi vastiketta. Toisaalta saaduilla tuilla ja avustuksilla voi joissain tilanteissa olla merkitystä, kun arvioidaan, tapahtuuko tuilla katettu toiminta ylipäänsä liiketoiminnan muodossa. Jos ei, eikä toiminta liity verovelvollisen muuhun verolliseen liiketoimintaan, tuettuun toimintaan liittyvistä hankinnoista ei ole vähennysoikeutta.
 

Hintaan liittyvät tuet ja avustukset

Yleiskulujen vähennysoikeuden osalta suoraan hintaan liittyvät tuet ja avustukset joudutaan lähtökohtaisesti huomioimaan, jos jakoperusteena käytetään liikevaihtoperusteista laskelmaa. Suoraan verolliseen toimintaan kohdistuva ja hintaan liittyvä tuki on huomioitava verollisena liikevaihtona.  Verottomaan toimintaan kohdistuva suoraan hintaan liittyvä tuki on otettava huomioon verottomana liikevaihtona. Yleistuen saaminen voi lisäksi johtaa Verohallinnon ohjeen mukaan tilanteeseen, jossa liikevaihtoperusteista laskelmaa ei voida käyttää, vaikka yleistuki ei sinänsä suoranaisesti vaikuta vähennysoikeuden laajuuteen. 

Tukien ja avustusten arvonlisäverokohteluun liittyviä kysymyksiä tulee vastaan verraten usein, vaikka niiden merkitys yrityksen iiketoiminnan kokonaisuuden kannalta ei olisikaan olennainen.

Autamme teitä mielellämme löytämään oikean ja optimaalisen ratkaisun näihinkin kysymyksiin. Olethan yhteydessä!

Oliko tieto hyödyllistä?