PESEL dla obywatela Ukrainy

Artykuł

PESEL dla obywatela Ukrainy

Czym jest numer PESEL i dlaczego warto go mieć?

Fundacja Deloitte 22 marca 2022

Na mocy specustawy (ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski po inwazji Rosji, mogą ubiegać się o nadanie numeru PESEL.

Nowa specustawa (ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) regulująca kwestię udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa m.in. gwarantuje uchodźcom wojennym legalność pobytu w Polsce przez okres 18 miesięcy, licząc od dnia 24 lutego 2022 r.:

 • jeśli osoby te wjechały legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i
 • deklarują zamiar pozostania na terytorium Polski.

Na jej mocy Ukraińcy, którzy przekroczyli granicę Polski po inwazji Rosji, mogą się również ubiegać o nadanie numeru PESEL.

Wnioski o PESEL dla Ukraińców można składać od 16 marca 2022 r.

 

Czym jest numer PESEL?

Numer PESEL to ciąg 11 cyfr, które są indywidualnie przypisane każdemu człowiekowi. Z numeru PESEL można wyczytać datę urodzenia oraz płeć.


Dlaczego warto mieć PESEL?

PESEL umożliwia m.in.:

 • korzystanie z opieki zdrowotnej i szczepień,
 • korzystanie ze świadczeń rodzinnych i świadczeń pomocowych dla uchodźców,
 • założenie konta w banku,
 • zapisanie dziecka do szkoły,
 • prowadzenie działalności gospodarczej,
 • PESEL jest identyfikatorem podatkowym dla osób fizycznych.

Jakie warunki musi spełnić ukraiński uchodźca, by otrzymać PESEL?

Wniosek o PESEL może złożyć każdy obywatel Ukrainy (oraz nieposiadający obywatelstwa ukraińskiego małżonek obywatela Ukrainy), który przybył od 24 lutego 2022 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

 

Gdzie złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL?

Wniosek o nadanie numeru PESEL można złożyć w najbliższym (dowolnym) urzędzie gminy na terenie całego kraju. Niektóre urzędy przewidują konieczność uprzedniego umówienia terminu wizyty.
W Warszawie (Stadion Narodowy) oraz w Krakowie (Tauron Arena) uruchomiono punkty masowego składania wniosków o nadanie numeru PESEL.


Wzór wniosku

Wzór wniosku o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (w wersji dwujęzycznej: ukraińsko-polskiej lub rosyjsko-polskiej) dostępny jest tutaj: https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/wzor-wniosku-o-nadanie-numeru-pesel-w-zwiazku-z-konfliktem-na-ukrainie.html.

Wzór wniosku można też dostać bezpośrednio w urzędzie gminy.


Wypełnienie wniosku

Wniosek trzeba złożyć osobiście na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełnionym przez wnioskodawcę albo przez pracownika urzędu gminy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.

We wniosku należy wpisać m.in. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, kraj urodzenia i obywatelstwo, datę wjazdu do Polski, ukraiński numer ewidencyjny (jeżeli wnioskodawca go posiada).

Aby dodatkowo uzyskać profil zaufany, należy też podać dane kontaktowe: adres e-mail i numer telefonu. Profil zaufany umożliwi zdalne korzystanie z usług oferowanych przez administrację rządową i samorządową (np. składanie wniosków o świadczenia pieniężne) oraz mobilnego dokumentu potwierdzającego status uchodźców, którym będą mogli posługiwać się np. w relacjach z urzędami czy placówkami ochrony zdrowia.


Dodatkowe dokumenty potrzebne do złożenia wniosku

Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL trzeba okazać dokument potwierdzający tożsamość, na podstawie którego przekroczono granicę, np.:

 • paszport biometryczny,
 • ukraiński paszport wewnętrzny,
 • Kartę Polaka,
 • lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości,
 • w przypadku osób poniżej 18. roku życia – dokument potwierdzający urodzenie.

Można okazać również dokument, który został unieważniony, jeśli potwierdza on tożsamość osoby składającej.

W przypadku braku dokumentów będzie trzeba złożyć oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.


Zdjęcie

Do wniosku niezbędne jest także zdjęcie, przy czym niektóre urzędy gminy zapewniają możliwość nieodpłatnego wykonania takiej fotografii.

Fotografia powinna spełniać wymogi jak do dowodu osobistego, tj. być kolorowa, o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, obejmująca wizerunek osoby od wierzchołka głowy do górnej części barków – tak, aby twarz zajmowała 70-80% fotografii.


Odciski palców

Podczas składania wniosku pobiera się odciski palców od osoby (powyżej 12. roku życia), której dotyczy wniosek.

 

Wniosek o PESEL dla dziecka

Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku — z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana na podstawie oświadczenia. Wniosek w imieniu dziecka może złożyć jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.


Ile kosztuje nadanie numeru PESEL?

Usługa jest bezpłatna.


Ile trwa procedura nadania numeru PESEL?

Procedura nadania jednego numeru PESEL z pobraniem odcisków może trwać nawet ponad 30-40 minut. Wnioskodawca otrzyma wydruk potwierdzający nadanie numeru PESEL. Wszystkie osoby, które z jakiegoś powodu nie będą mogły otrzymać nr PESEL w dniu złożenia wniosku, zostaną umówione na kolejne dni na określone godziny.

Czy ta strona była pomocna?