Business Process Solutions (BPS)

Hizmetlerimiz

Yönetim Destek Hizmetleri

Muhasebe, Beyanname Düzenleme & E-Beyanname, Yönetim Raporlaması ve Bordro Hizmetleri

Şirketler bugünün teknoloji destekli ortamında, işlerinde daha mükemmele ulaşmak için ana faaliyet alanlarına odaklanmak zorundadır. Bu amaçla, şirketler kendileri için çok önemli olan fakat ana faaliyet alanı dışındaki konuları (muhasebe, bordro, insan kaynakları, finansal raporlama ve vergi yükümlülüklerinin takibi gibi) bu işte uzman kurumlara yönlendirmekte, böylece bu işlemlerdeki kaliteyi artırıp, maliyeti düşürmektedir. Günümüzde, hemen her sektör ve büyüklükteki şirket yönetim destek hizmeti kullanımına (outsourcing) yönelmektedir.

Dış kaynak kullanımının avantajları

· Operasyonel maliyetleri azaltmak ve daha iyi kontrol etmek,

· Şirketlerin ana faaliyet konularına daha fazla odaklanmalarını sağlamak,

· Süreçlerin kalitesini artırmak,

· Şirketin sahip olmadığı uzmanlıkları dışarıdan sağlayarak kullanabilmek,

· Tasarruf edilen iç kaynakları gerekli olan diğer kullanım alanlarına yönlendirebilmek,

· Uygulama süreçlerini kısaltmak,

· Riskleri minimize etmek ve paylaşmak,

· İşlevselliğe esneklik kazandırabilmek,

· Sabit maliyetleri değişken maliyetlere dönüştürebilmek.

Muhasebe Hizmetleri

Deloitte olarak büyüyen ve gelişen işletmelere muhasebe ve finans fonksiyonu ile ilgili tüm alanlarda kapsamlı hizmetler sunmaktayız. Bu alanda sunduğumuz hizmetlerimiz muhasebe ve finans işlemlerinin organizasyonu, tüm kayıt işlemlerinin gerçekleşmesi ve bu işlemlerle ilgili finansal raporların hazırlanması sürecini içermektedir.

Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler:

Muhasebe ve Defter Tutma Hizmetleri

· Firmaların muhasebe kayıtlarının Tek Düzen Hesap Planı'na göre hazırlanması

· İlgili vergi kanunlarına göre muhasebe kayıtlarının kontrollerinin yapılması

· Bilanço kalemlerinin mutabakatlarının yapılarak doğruluğunun teyit edilmesi

· Aylık BA-BS mutabakatlarının yapılması ve e-beyanname ile raporlanması

· Aylık, üçer aylık ve yıllık olmak üzere dönem sonu kapanışlarının yapılması ve firmaların Tek Düzen Hesap Planı'na uygun mali tablolarının hazırlanması (bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu vb.)

· Yasal defterlerin bastırılması, noter açılış ve kapanış onaylarının yapılması

· Hazineye veya ilgili bakanlıklara gönderilmesi gereken yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması 

Muhasebe Denetimi 
Muhasebeleri kendi çalışanları tarafından tutulan şirketlerin aylık muhasebe işlemlerinin doğruluğunun kontrol edilmesi, dönem sonu işlemlerinin kontrolü, beyannamelerin (geçici vergi, kurumlar vergisi, KDV, muhtasar ve damga vergisi) kayıtlarla karşılaştırılarak doğruluğunun kontrolü

Muhasebe / Finans / Bordro Personel Destek Hizmetleri

• Şirketlere yarı zamanlı ya da tam zamanlı olarak yetkin muhasebe ve finans personeli temini

Muhasebe Hizmetleri

Beyanname Düzenleme & E-Beyanname Hizmetleri

Müşterilerimizin vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi konusundaki ihtiyaçlarını uzman ekibimiz ile yasal mevzuata uygun olarak ve zamanında yerine getirmekteyiz. Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan ofislerimiz sayesinde vergi daireleriyle etkin iletişim sağlamakta, konusunda tecrübeli ve derin bilgi birikimine sahip 
profesyonellerimiz ile müşterilerimize, vergi yükümlülüklerini yerine getirmelerinde destek olmaktayız.

Beyanname Düzenleme Hizmetleri

· Vergi beyannamelerinin (KDV, muhtasar, geçici vergi, kurumlar vergisi,damga vergisi, vs) vergi kanunlarına uygun bir şekilde düzenlenmesi

· Vergi beyannamelerinin elektronik beyanının yapılması

· Beyannameler haricinde vergi dairesine verilmesi gereken diğer raporların düzenlenmesi ve elektronik beyanının yapılması (BA-BS, kesin mizan, TF bilgi formu – EK2, vs.)

Vergi Dairesi ve SGK Tescil ve Bildirim Hizmetleri

· Yeni Kurulan şirket, şube ve irtibat büroları için vergi dairesi ve SGK açılışları

· Yeni tescil ya da adres değişikliği işlemleri sebebiyle ilgili kurumlara bildirimlerin yapılması

· Yabancı kurumlar için potansiyel vergi numarası alınması

Beyanname Düzenleme & E-Beyanname Hizmetleri

Yönetim Raporlaması Hizmetleri

Deloitte olarak, işletmelerin üst kademe yöneticileri ya da yurt içi ve/veya dışındaki paydaşları için, muhasebe ve finans sonuçları ile ilgili yönetim raporları hazırlama hizmetleri sunmaktayız. Ayrıca bu hizmet kapsamında yerel ve uluslararası muhasebe standartlarına uygun mali tablolar ve raporlama paketleri de hazırlamaktayız.

Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler:

Raporlama Hizmetleri

· İşletmelerin Tek Düzen Hesap Planı'na ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) uygun mali tablolarının hazırlanması

· İşletmelerin yurtdışı yönetim raporlama paketlerinin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak doldurulması

· İşletmelerin yurtdışındaki ana merkezlerinin zorunlu oldukları mevzuat gereğince düzenlenmesi gereken raporların hazırlanması (FIN48, FAS108, IAS12 vb.)

Muhasebe Sistemlerinin/Yazılımlarının Mevzuata Uygunluğu Konusunda Muhasebe 
ve Vergi Danışmanlığı

Yeni kurulan veya muhasebe sistemini değiştirmek ya da etkinliğini arttırmak isteyen şirketlerin muhasebe programlarının muhasebe standartlarına ve vergi kanunlarına uygunluğu danışmanlığı

Şirketlerin iki ayrı muhasebe sistemi kullanmaması için verilen hizmetler;
- Müşterilerin ERP sistemine uzaktan bağlanmak suretiyle kayıt girilmesi
- Müşterilerin Deloitte'un ERP sistemine uzaktan bağlanmak suretiyle finansal tablolarını ve hesap detaylarını görüntüleyebilmesi

Yönetim Raporlaması Hizmetleri

Bordro Hizmetleri

Büyük ve uluslararası işletmeler karmaşık ve zaman alan yükümlülüklerini azaltabilmek için çalışanlarının bordro işlemlerini dış kaynak kullanarak gerçekleştirmektedir. Bordro hizmetlerimiz işletmelerin insan kaynakları departmanlarınca yürütülen bordro süreçlerinin tamamen ya da kısmen onlar adına gerçekleştirilmesi süreçlerini
kapsamaktadır. Bordro işlemlerinin dış kaynak kullanarak gerçekleştirilmesi insan kaynakları maliyetlerinin düşmesine, işveren risklerinin yönetilmesine, iş yükünün azaltılmasına, bordro bilgilerinin gizliliğinin sağlanmasına ve organizasyonun etkinliğinin artırılmasına yardımcı olmaktadır.

Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler:

Bordrolama Hizmetleri

· Çalışanlara ait aylık maaş hesaplamalarının yapılması ve maaş bordrolarının düzenlenmesi

· Çalışanlara ait ücret bordrolarının sahiplerine (kişiye özel şifreli e-posta yoluyla ya da kapalı zarfla elden) iletilmesi

· Maaş ödeme bilgisinin bankaların istediği formatta hazırlanması

· Aylık bordro giderlerinin muhasebe kayıtlarının şirketlerin belirlediği maliyet merkezlerine uygun şekilde hazırlanması, kaydın ERP sistemine yüklenmesi için gerekli dosya formatının hazırlanması

· Aylık bordro icmallerinin ve raporlarının düzenlenmesi

· Yıllık izin takibinin yapılması, izin karşılığının hesaplanması

· Kıdem tazminatı karşılığının Türk ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre hesaplanması

· Aylık SGK bildirgelerinin ve listelerin hazırlanması; tahakkuklarının alınması

· İşe giriş çıkış bildirimlerinin yapılması

· İşten ayrılanlar için kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamalarının yapılması (gerekiyorsa)

· Aylık bordro işlemlerini etkileyecek İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu'ndaki değişiklikler konusunda bilgilendirme yapılması

· Çalışanların özlük dosyalarının hazırlanması ve muhafazası

· Merkez, işyeri ve/veya şubeye ilişkin Vergi Daireleri, SGK ve Bölge Çalışma Müdürlükleri açılış işlemlerinin yapılması, sicil numarası alınması

Bordro Hizmetleri

İletişim

Erdal Dinçtürk, Ortak

Erdal Dinçtürk, Ortak

Yönetim Destek Hizmetleri Lideri

1997 yılında Deloitte Türkiye’ye katılan Erdal Dinçtürk Yönetim Destek Hizmetleri ( outsourcing) lideri olarak görev yapmakta ve dolaylı vergiler danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. Vergi uygunluk hi... Daha fazla