Případová studie

Fast Close

Success story

Klient (významná přepravní společnost) požadoval zrychlení zpracování měsíční účetní uzávěrky a tvorby měsíčních reportingových balíčků svých tří dceřiných společností. Interním projektem se podařilo snížit počet dnů přípravy účetní závěrky na 10 pracovních dní po konci měsíce. Management a akcionáři požadovali účetní závěrku do 6 pracovních dní, což účetní oddělení považovalo za nereálné. Výše zmíněný cíl (a rozsah projektu) odkazuje na samostatné uzávěrky ve třech dceřiných společnostech, včetně úprav dle standardů IFRS. Následná konsolidace nebyla součástí projektu.

Role společnosti Deloitte

Náš tříčlenný tým byl složen ze dvou odborníků z oddělení  poradenských služeb a jednoho z oddělení auditu, abychom zajistili optimální soubor dovedností jak z pohledu projektového řízení, tak i z pohledu znalosti účetní metodologie a postupů.  Samotný projekt byl rozdělen do 4 fází:

 • I. fáze – detailní porovnání současného stavu s cílovou hypotézou a vypracování projektového plánu (tzn. předběžná identifikace klíčových problematických oblastí, na které je třeba se zaměřit, a stanovení hrubého časového plánu k dosažení požadovaného celkového času závěrky)
 • II. fáze – návrh úprav procesu účetní uzávěrky - přidělení zodpovědností konkrétních kroků účetní závěrky stanoveným pracovníkům, sestavení časového harmonogramu, návrh úprav některých procesů směrem k jejich zjednodušení a zrychlení (větší tvorba dohadů, nastavení některých automatických datových transferů, zlepšení a zrychlení komunikace s odděleními dodávajícími podklady, zrychlení procesu fakturace, automatické účtování některých transakcí, atd.)
 • III. fáze – implementace nových postupů účetní uzávěrky a zkušební závěrka
 • IV. fáze – přechod do rutinního provozu, úspěšná uzávěrka a odevzdání projektu

Přidaná hodnota společnosti Deloitte

Tým konzultantů společnosti Deloitte dokázal klientovi pomoci zkrátit přípravu účetní závěrky o několik dní, což se dříve zdálo nereálné. Hlavní přínosy byly následující:

 • Nadhled externího poradce nad situací ve společnosti, možnost porovnání používaných postupů s „best practice”
 • Řízení komunikace uvnitř společnosti z  pohledu nezávislého subjektu, což umožní lepší domluvu mezi účtárnou a útvary dodávajícími podklady (účetní oddělení samo o sobě nemá pravomoc nařídit dodávajícím oddělením změny v čase a kvalitě dodávání podkladů)
 • Nastavení jasných zodpovědností a časového plánu účetní závěrky
 • Pomoc se zjednodušením některých kroků z pohledu datových vstupů (automatizované nahrávání dat do SAPu)
 • Zjednodušení některých zdlouhavých účetních operací (např. větší používání dohadů, aby  nebylo nutné čekat na došlé faktury či na všechny podklady k vydaným fakturám apod.)

Přínosy pro klienta

 • Proces sestavení účetní závěrky dokončen za několik málo dnů po skončení účetního období
 • Včasné informace pro rozhodování: účetní závěrka je velmi brzo k dispozici managementu, akcionářům i jiným uživatelům
 • Rychlá reakce na měnící se ekonomické pod­mínky a finanční výsledky
 • Předvídatelný peněžní tok (potenciálně levnější finanční zdroje)
 • Více času na interpretaci výsledků, analýzu variant, plánování a prognózování